Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Certificat d'empadronament signat pel Secretari de l'Ajuntament de Barcelona

Document signat pel secretari de l'Ajuntament que certifica l'empadronament d'una persona en un padró concret (vigent o no). Es poden fer constar també, si així se sol·licita, les persones que conviuen o convivien.

Es poden certificar fulls padronals des del 31 de desembre de l'any 1930 en endavant, exceptuant de l'any 1935 al 30 de desembre de 1940 que no es tenen dades.

De dates anteriors a 1930, no hi ha fulls padronals. Pot constar informació alfabètica als arxius de districte, però no es poden fer certificacions.

Atenciˇ

El Certificat històric només és necessari quan el requereix un organisme oficial o notari per a determinats tràmits o situacions excepcionals o, si us el demanen de manera expressa.

Si heu d'acreditar on consteu a data d'avui al Padró municipal, haureu de demanar un Volant de residència o, un Volant de convivència si heu d'acreditar amb qui consteu empadronats.

Si necessiteu un informe padronal per a la Cèdula d'Habitabilitat, on consten el nombre de persones inscrites en un domicili però no les seves dades, heu de demanar-ho per escrit davant les oficines d'atenció ciutadana.

Com tramitar

Internet
Presencialment
QuŔ podeu fer?

Podeu sol·licitar un certificat d'empadronament signat pel secretari de l'Ajuntament de Barcelona.

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?

a) Si us adreceu a una oficina d'atenció ciutadana (OAC) és necessari que concerteu cita prèvia accedint al tràmit Cita amb l'Ajuntament de Barcelona.

El dia de la cita adreceu-vos a l'OAC escollida, faciliteu les dades de la persona que necessita el certificat i aporteu la documentació requerida.

b) Si la petició la feu des d'una població que no és Barcelona, podeu enviar la sol·licitud, degudament signada, per correu postal (preferentment certificat), dirigida al Registre General de l'Ajuntament de Barcelona adjuntant una fotocòpia del document d'identificació, amb la resta de documentació requerida, segons sigui el cas i, indicant l'adreça on voleu rebre el certificat.

Cal tenir en compte que si  consteu inscrit al Padró Municipal d'Habitants de Barcelona el certificat s'enviarà a la vostra adreça d'empadronament de Barcelona.

I desprÚs...

 • Uns 8 dies després de la petició, s'enviarà per correu postal al domicili on és empadronada la persona interessada, si consta inscrita al Padró municipal d'habitants de Barcelona o, si no ho està, a l'adreça que hagi facilitat.
Qui ho pot demanar?

Les persones majors d'edat poden demanar:

 • El seu certificat.
 • El certificat de qualsevol altra persona major d'edat, amb autorització expressa.
 • El certificat de menors d'edat si és pare, mare o el representant legal del menor. A nom d'un menor no emancipat només s'emeten certificats de residència, no de convivència.
 • El certificat d'una persona incapacitada legalment, si és el seu tutor legal.
 • El certificat d'una persona difunta si acredita un interès legítim en el procediment que exigeixi el certificat (poden ser el cònjuge, fills, progenitors, hereus testamentaris o la notaria). En aquest cas però, només es poden demanar certificats de residència a nom de la persona difunta, no de convivència.

Les persones menors d'edat, legalment emancipades, poden demanar el seu certificat.

Els notaris o, en el seu cas, el Jutjat de Família competent, en l'exercici de la seva activitat, també poden demanar certificats en nom de qualsevol persona difunta.

Els particulars no inclosos en els casos anteriors que necessitin certificats de terceres persones, ja siguin vives o difuntes, els han de demanar per la via judicial.

Documentaciˇ

La documentació per a la tramitació presencial ha de ser original i en suport paper, llevat que s'indiqui el contrari.

Els documents s'accepten en els idiomes oficials: català i castellà. En cas contrari s'haurà d'aportar l'original i la traducció feta pel consolat o per un traductor jurat.

La validesa de l'autorització o delegació és d'un mes a partir de la data que consti al document.

Si el sol·licitant demana el seu certificat:

 • Document d'identificació personal (*)

En el cas de persona o unitat familiar que hagi causat baixa recent del Padró Municipal d’Habitants de Barcelona per canvi de residència:

 • Volant d'empadronament del municipi on sigui empadronat o bé certificat consular en cas que sigui inscrit en un consolat espanyol a l'estranger. En el document han de constar, necessàriament, la data d'alta al municipi o país, la data d'emissió i l’ajuntament o consolat que l’emet.

Persones representants amb autorització:

 • Document d'identificació personal de la persona autoritzada (*)
 • Fotocòpia del document d'identificació personal de la persona autoritzant (*)
 • Autorització expressa, amb signatura original

Persones representants amb poders o tutors:

 • Document judicial de l'acceptació de la tutela legal o escriptures de poders notarials (original i fotocòpia)
 • Document d'identificació personal de la persona autoritzada (*)
 • Fotocòpia del document d'identificació personal de la persona autoritzant (*)

Si el sol·licitant és una Notaria, a la petició signada pel notari, ha de figurar el segell col·legial de la notaria.

Persones difuntes:

En tots els casos s'ha de presentar:

 • Document d'identitat del sol·licitant (*)
 • Certificat de defunció 
 • Document d'acreditació de l'interès legítim:

-Si el sol·licitant és l'hereu/va testamentària:

 • Certificat d'últimes voluntats i/o testament (original i fotocòpia)

-Si el sol·licitant és el cònjuge del difunt:

 • Llibre de família del difunt o certificació de matrimoni (original i fotocòpia)

-Si el sol·licitant és un fill/a o pare/mare del difunt:

 • Llibre de família del difunt o certificació de naixement literal del sol·licitant (original i fotocòpia)

Menors d'edat, en tots els casos:

 • Document d'identificació personal del menor (**)
 • Document d'identificació personal del pare, la mare i o tutor (*)
 • Llibre de família o certificat literal de naixement

Si el sol·licitant és el pare o la mare del menor i no conviu amb ell:

 • Consentiment escrit, amb signatura original, del pare o la mare que conviu amb el menor
 • Declaració responsable del sol·licitant que es tracta d'una separació de fet i que no existeix resolució judicial (sigui sentència, sigui d'altre tipus, inclòs de mesures provisionals) que atorgui la guarda i custòdia del menor

En cas de nul·litat, separació o divorci:

 • Còpia de la resolució judicial amb expressió de la seva fermesa. En tot cas, el progenitor que hi figuri a la resolució amb la guarda i custòdia del menor està legitimat/da per demanar el certificat. En el cas de que la sentència judicial atorgui la custòdia compartida, qualsevol dels dos progenitors podrà actuar en representació del menor per obtenir la corresponent certificació atès que l'autorització de l'altre progenitor es presumeix atorgada

Si el sol·licitant és el tutor del menor:

 • Resolució judicial
 • Acta d'acceptació de càrrec

Si la petició la fa el mateix menor d'edat per estar emancipat:

 • Resolució judicial que ho justifiqui
 • Document d'identificació personal del menor (**)

(*) Documentació d'identificació personal, en vigor, per a majors d'edat: DNI, passaport, targeta de residència, permís de conduir.

(**) Documentació d'identificació personal, en vigor, per a menors d'edat:

 • Espanyols majors de 14 anys: DNI, passaport.
 • Espanyols menors de 14 anys: llibre de família o certificat de naixement i, si en tenen, DNI o passaport.
 • Estrangers: targeta de residència, passaport o document d'identitat del país d'origen (si pertanyen a la Unió Europea, Suïssa, Noruega, Islàndia o Liechtenstein). Si a la documentació no surten totes les dades dels pares, cal el Llibre de família (si en disposen al seu país) o la inscripció de naixement.
On es pot fer?
Dates

El termini de lliurament del certificat per correu postal és de uns 8 dies després de rebre la petició a les dependències municipals.

El termini de validesa del certificat l'estableix l'Administració que el demana i comença a comptar des de la data d'expedició.

Preu

  Tràmit gratuït.

Organisme responsable
TrÓmits relacionats
Darrera actualitzaciˇ  16 / 11 / 2018