Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Exempcions de l'impost sobre activitats econòmiques

El tràmit proporciona informació per demanar l'exempció de l'impost a:

a) L'Estat, les Comunitats Autònomes i les entitats locals, com també els organismes autònoms de l'Estat, de les entitats locals i les entitats de dret públic de caràcter anàleg de les Comunitats Autònomes.

b) Els subjectes passius que iniciïn l'exercici de la seva activitat en territori espanyol, a partir de 2003 i durant els dos primers períodes impositius d'aquest impost en què es desenvolupi l'activitat.

c) Els següents subjectes passius:

-Les persones físiques.

-Els subjectes passius de l'impost sobre Societats, les societats civils i les entitats de l'article 35è.4 de la Llei General Tributària, que tinguin un import net de la xifra de negocis inferior a 1.000.000 d'euros.

-Els subjectes passius de l'impost sobre la Renda de no Residents, que operin a Espanya mitjançant establiment permanent, sempre que tinguin un import net de la xifra de negocis inferior a 1.000.000 d'euros.

d) Les entitats gestores de la Seguretat Social i les mutualitats de previsió social regulades al text refós de la Llei d'ordenació i supervisió de les assegurances privades, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 6/2004, de 29 d'octubre.

e) Els organismes públics d'investigació, els establiments d'ensenyament en tots els graus sempre que estiguin finançats íntegrament amb diners de l'Estat, de la Generalitat o de les entitats locals, o per fundacions declarades benèfiques o d'utilitat pública, i els establiments d'ensenyament en tots els graus els quals, no tenint ànim de lucre, es trobin en règim de concert educatiu.

f) Les associacions i fundacions de persones amb discapacitat física, psíquica i sensorial, sense ànim de lucre, per les activitats que portin a terme de tipus pedagògic, científic, assistencial i d'ocupació per a l'ensenyament, l'educació, rehabilitació i tutela de persones amb discapacitat.

g) La Creu Roja Espanyola.

h) Els subjectes passius als quals sigui d'aplicació l'exempció d'acord amb tractats o convenis internacionals.

i) Les entitats sense finalitat lucrativa en els termes previstos en la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense afany de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge i el Reglament per a l'aplicació del règim fiscal de les esmentades entitats, aprovat pel Reial Decret 1270/2003, de 10 d'octubre.

Com tramitar

Presencialment
Què podeu fer?

Podeu sol·licitar l'exempció si compliu amb els requisits recollits en l'Ordenança Fiscal que regula aquest impost.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

L'exempció prevista en la lletra b) de l'apartat anterior s'ha de sol·licitar conjuntament amb l'alta que es presenta a l'Agència Estatal d'Administració Tributària. Pot consultar el detall de la informació en el tràmit Exempció i bonificació de l'IAE per inici d'activitat.

Les exempcions previstes en les lletres e) i f) de l'apartat anterior tenen caràcter rogatori i, per tant, només s'atorgaran, si s'escau, a sol·licitud del subjecte passiu de l'impost. Consulteu el detall de la informació en el l'enllaç de cada tràmit:

En la resta de casos, un cop presentada l'alta de l'impost a l'Agència Estatal d'Administració Tributària, s'aplicarà d'ofici l'exempció.

Qui ho pot demanar?

El subjecte passiu de l'impost, per si mateix o mitjançant persona que el representi, degudament autoritzada.

On es pot fer?
Dates

L'exempció es sol·licita quan es tramita l'alta de l'impost i té caràcter indefinit sempre que l'activitat compleixi les condicions especificades en la normativa fiscal reguladora.

 

En el cas de subjectes passius que iniciïn l'exercici de la seva activitat en territori espanyol l'exempció serà efectiva durant els dos primers períodes impositius de l'impost en què es desenvolupi l'activitat.

Preu

    Gratuït.

Organisme responsable
Darrera actualització  14 / 01 / 2019