Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Exempcions de l'impost d'activitats econòmiques per a centres d'ensenyament

El tràmit permet sol·licitar l'alliberament de l'obligació del pagament de la quota de l'impost:

 • als organismes públics d'investigació, els establiments d'ensenyament en tots els graus, sempre que estiguin finançats íntegrament amb diners de l'Estat, de la Generalitat o de les entitats locals, o per fundacions declarades benèfiques o d'utilitat pública (ja sigui dins l'àmbit català o bé entitats d'àmbit estatal).
 • als establiments d'ensenyament en tots els graus els quals, no tenint ànim de lucre, es trobin en règin de concert educatiu, fins i tot en el cas que facilitin als seus alumnes llibres o articles d'escriptori o els prestin serveis de mitja pensió o internat, encara que venguin en el mateix establiment els productes dels tallers dedicats a l'ensenyament esmentat, sempre que l'import de la venda, sense utilitat per a cap particular o tercera persona, es destini exclusivament a l'adquisició de primeres matèries o al sosteniment de l'establiment.

Cal tenir en compte que les acadèmies de dansa, idiomes, mecanografia, perruqueria, autoescoles i similars no tenen dret a demanar cap exempció de l'impost.

Com tramitar

Telefònic
Presencialment
Què podeu fer?

Podeu sol·licitar l'exempció si compliu amb els requisits recollits en l'Ordenança fiscal que regula aquest impost.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

 1. L'exempció per a centres d'ensenyament té caràcter rogatori i per tant, només s'atorgarà a sol·licitud del subjecte passiu.Cal sol·licitar l'exempció conjuntament amb l'alta que es presenta a l'Agència Estatal d'Administració Tributària adjuntant la documentació necessària.
 2. Un cop tramitada l'alta de l'impost, caldrà aportar còpia de la documentació acreditativa a l'Institut Municipal d'Hisenda.Truqueu al 010, Telèfon d'Informació i Tràmits, o al 931 537 010 si ho feu des de fora de l'Àrea Metropolitana i proporcioneu les dades necessàries a l'operador del telèfon. És necessari que per fer la tramitació, disposeu d'un telèfon mòbil o d'una adreça de correu electrònic.
 3. Un cop finalitzada la trucada, l'operador telefònic us lliurarà un codi de petició, per si desitgeu fer el seguiment de la tramitació.
 4. En un termini de 7 dies laborables rebreu per correu postal ordinari en el vostre domicili la instància específica, el sobre de retorn, les instruccions i la informació necessària per formalitzar el tràmit.
 5. Haureu de retornar, abans d'un mes, en el sobre de retorn que us facilitarem, l'imprès signat i la documentació requerida.

I després...

 • Un cop efectuat el registre us farem el retorn, via correu electrònic o via SMS, del número d'assentament donat d'alta i lliurarem la instància a l'Institut Municipal d'Hisenda per tal que gestioni la vostra petició.
Qui ho pot demanar?

El titular de l'activitat, per si mateix o mitjançant persona que el representi degudament autoritzada.

Documentació

En el cas d'establiments que es trobin en règim de concert educatiu caldrà aportar còpia del concert educatiu o bé certificat expedit a tal efecte pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

En el cas d'establiments que estiguin finançats íntegrament per fundacions declarades benèfiques o d'utilitat pública caldrà aportar:

 • Certificació feta pel protectorat que regeix la fundació acreditativa dels següents termes:

-De la seva inscripció en el registre corresponent

-De la seva naturalesa i fins de l'entitat, segons els seus Estatuts

-D'haver rendit comptes de l'exercici en temps i forma,

-Que el càrrec de patró que dirigeix el patronat es gratuït.

 • Memòria en la qual es detalli el compliment dels requisits especificats a la Llei 49/02 i forma en què es compliran.
 • Acreditació que la documentació anterior ha estat presentada davant la delegació de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.
On es pot fer?
Dates

L'exempció per a centres d'ensenyament es sol·licita quan es tramita l'alta de l'impost i té caràcter indefinit.

En el cas dels centres d'ensenyament sense ànim de lucre i en règim de concert educatiu serà necessari acreditar aquest concert annualment, davant l'Ajuntament.

Preu

  Tràmit gratuït.

   

Organisme responsable
Darrera actualització  10 / 01 / 2019