Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Carta d'invitació per estrangers

La Carta d'invitació de particulars a favor d'estrangers que pretenguin accedir a territori espanyol per motius de caràcter turístic o privat, és un dels requisits que es poden demanar per autoritzar l'entrada a Espanya a aquells ciutadans que provenen de països que no formen part de la Unió Europea o d'aquells als que no s'apliqui el règim comunitari d'estrangeria.

També es pot demanar per a la obtenció del visat a aquelles persones que l'hagin de sol·licitar.

En aquest document la persona que convida assumeix el compromís de costejar durant el període d'estada del beneficiari totes les despeses relacionades amb el seu allotjament.

Atenció

Per efectuar correctament la tramitació és recomanable visitar el web 'Carta de invitación'

Com tramitar

Tramitació
Què podeu fer?

Podeu solicitar una carta d'invitació per a una persona estrangera.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Adreceu-vos a l'oficina de recollida de documentació de la policia nacional corresponent i recolliu l'imprès normalitzat. Si desitgeu estalviar desplaçaments innecessaris el podeu obternir accedint a l'apartat Documentació d'aquest tràmit.

Lliureu l'imprès degudament emplenat i signat en qualsevol comisaria de policia.

I després...

 • Una vegada resolta la sol·licitud, l'autoritat competent notificarà a l'interessat la resolució adoptada que, en el cas de ser estimatòria, contindrà l'avís per recollir la Carta d'Invitació.
 • La notificació de la resolució favorable de la sol·licitud de Carta d'invitació assortirà efectes perquè es procedeixi a l'abonament de la taxa corresponent, en els termes previstos en les disposicions vigents. El justificant del pagament efectuat s'haurà d'aportar per recollir la Carta d'invitació.
 • La denegació, en el seu cas, de la sol·licitud de Carta d'invitació haurà de ser motivada i expressarà els recursos que contra ella siguin procedents, l'òrgan administratiu o judicial davant del qual hagués de presentar-los i el termini per interposar-los.
Qui ho pot demanar?

La persona que convida, ja sigui ciutadà espanyol, nacional d'un Estat membre de la Unió Europea o beneficiari del règim comunitari o estranger resident legal a Espanya.

Documentació

Documentació de la persona que convida:

 • Sol·licitud en model normalitzat.
 • Original del DNI o NIE.
 • Documentació acreditativa de la disponibilitat d'habitatge (escriptura pública o títol de propietat, contracte de lloguer o qualsevol altre document anàleg, d'acord amb la legislació civil vigent).
On es pot fer?
Dates

El pagament de la taxa s'ha de realitzar en el termini d'un mes des de la notificació de la resolució estimatoria.

Preu

  Compulsa de documents annexes a la carta d'invitació: 1,06 euros

  Autorització expedició Carta d'invitació: 72,84 euros

  Carta d'Invitació: 6,36 euros

Organisme responsable
 • Administració General de l'Estat
Darrera actualització  07 / 05 / 2018