Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Reclamació de persones amb discapacitat contra establiments públics

Reclamació, en cas de que a alguna persona li fos negada l'entrada a un establiment de concurrència pública per motiu de la seva discapacitat.

El rètol 'Dret d'admissió', del qual disposen alguns establiments, en cap cas pot estar referit mai a les discapacitats físiques, psíquiques o sensorials del client.

Com tramitar

Tramitació
Com es fa el tràmit?

Cal omplir el full oficial de reclamacions que obligatòriament tenen a tots els establiments i que han de facilitar a qualsevol persona que el demani.

L'interessat ha d'enviar una còpia del full de reclamació a la Direcció General de Turisme, si és un establiment hoteler o a l'Institut Català de Consum si és un altre tipus de local; una altra còpia restarà a la direcció de l'establiment i la tercera còpia és per l'interessat. Si la Direcció General de Turisme o l'Institut Català de Consum ho consideren adient, en funció del greuge infringit, poden derivar l'expedient al Departament d'Interior i ho comunicarien a l'interessat.

El Departament que tramiti l'expedient fa una inspecció sobre l'establiment denunciat i pot sancionar la seva actuació. Per a que el Departament competent pugui actuar millor, cal aportar totes les proves objectives de que es disposi (testimonis presencials, notificacions de la Guàrdia Urbana...)

On es pot fer?
Organisme responsable