Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Adquisició o renúncia del veïnatge administratiu i civil català

El veïnatge civil és el lligam que determina la subjecció d'una persona amb les lleis d'una determinada comunitat autònoma amb dret civil propi com és el cas de Catalunya.

Els ciutadans que viuen a Catalunya des de fa 10 anys i el fills biològics o adoptats, de pare o mare que tenen ja el veïnatge civil català, el tenen automàticament. Aquestes persones, en el cas de voler demostrar el veïnatge civil català, només cal que aportin un volant o certificat de padró.

Les persones que no han nascut a Catalunya i/o que hi resideixen de forma continuada des d'un període superior a 2 anys i inferior a 10, i que es volen acollir al Codi Civil català, necessiten obtenir un document que acrediti la seva voluntat d'adquirir el veïnatge civil català.

Com tramitar

Tramitació
Què podeu fer?

Podeu adquirir o renunciar al veïnatge administratiu i civil català.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

El tràmit de sol·licitud d'adquisició com de renúncia es realitza davant el Registre Civil.

Documentació

Per sol·licitar  l'adquisició o la renúncia caldrà aportar:

  • DNI original
  • Certificat de naixement (si no es té es pot demanar al mateix Registre Civil aportant el Llibre de família)
  • Volant d'empadronament
On es pot fer?
Organisme responsable
  • Administració General de l'Estat
Darrera actualització  07 / 05 / 2018