Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Programa d'ajuts d'atenció social per a persones amb discapacitat

Ajut de la Generalitat de Catalunya per millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat mitjançant l'atorgament d'una quantitat econòmica.

Les mesures compensatòries estan vinculades al tipus d'ajuts: per a serveis, per a mobilitat i transports, per a l'autonomia personal i la comunicació.

 

Com tramitar

Tramitació
Com es fa el tràmit?

Cal adreçar-se al Centre d'Atenció a Discapacitats (CAD) o a l'Oficina d'Acció Ciutadana que correspongui per informar-se i lliurar tota la documentació. L'imprès també es pot baixar d'internet: www.gencat.cat/benestarsocialifamilia

 

Qui ho pot demanar?
 • Estar empadronat i residir legalment en un municipi de Catalunya durant cinc anys, dos dels quals han de ser immediatament anteriors a la data de presentació de la sol·licitud, llevat de les persones que tenen reconeguda la condició de persones catalanes retornades, d'acord amb el que disposa la Llei 25/2002, de 25 de novembre, de mesures de suport al retorn dels catalans emigrats i llurs descendents, i de segona modificació de la Llei 18/1996, a les quals no s'exigeix el període mínim de residència. La residència continuada es considerarà interrompuda en absències superiors a 90 dies l'any. Les persones que no tinguin nacionalitat espanyola, o no siguin ciutadans nacionals d'algun dels altres dels estats membres de la Unió Europea, han d'acreditar la residència mitjançant l'autorització per residir expedida per l'Administració General de l'Estat.

 

 • Tenir reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% o, en tot cas, haver presentat la sol·licitud de valoració o de revisió del grau de discapacitat abans de la publicació de la convocatòria de 2014. En cas de menors de quatre anys, cal que tinguin retard en el desenvolupament maduratiu, l'evolució del qual pugui ocasionar una discapacitat residual segons els criteris dels serveis de valoració i orientació. Si la persona beneficiària té 65 anys o més, cal acreditar que la condició de persona amb discapacitat es va instaurar abans de complir els 65 anys. En el cas de prestació per a transport per assistir a atenció precoç, aquest límit queda establert en 6 anys.

 

 • No poder-se beneficiar d'ajuts i prestacions econòmics de la mateixa naturalesa, abast i finalitat provinents d'entitats públiques o privades.

 

 • Trobar-se en situació de necessitat d'acord amb el que estableixen les bases.

 

 • Complir les condicions específiques d'accés i altres condicions exigides per a cada tipus de prestació que s'estableix a les bases.
 • Cal residir legalment a Catalunya.
 • Cal tenir el certificat de reconeixement de la discapacitat igual o superior al 33%.
 • Si el beneficiari té 65 anys o més, caldrà acreditar que el reconeixement del grau de discapacitat es va produir abans de complir els 65 anys.
 • No rebre serveis similiars pels quals es demana l'ajut en establiments públics, o concertats o subvencionats amb càrrec a fons públics.
 • No beneficiar-se d'ajuts econòmics de la mateixa naturalesa.
 • Complir altres condicions generals específiques que s'estableixen per a cada tipus d'ajut.

Documentació
 • Imprès oficial de sol·licitud d'ajuda individual (el faciliten als Centres d'Atenció a Discapacitats (CAD) i a les oficines de benestar i família).
 • Original i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat (DNI), NIE o passaport del beneficiari i també del sol·licitant (si és el cas).
 • Volant de convivència.
 • Documentació acreditativa dels ingressos (Renda, certificats empresa...).
 • Qualsevol altra documentació específica segons el tipus d'ajut.

 

On es pot fer?
Dates

Convocatòria anual.

Any 2016:

Pendent de convocatòria

Preu

  Les quantitats assignades poden variar segons la tipologia de l'ajut.

Organisme responsable