Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Programa d'ajuts d'atenció social per a persones amb discapacitat

Ajut de la Generalitat de Catalunya per millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat mitjançant l'atorgament d'una quantitat econòmica.

Les mesures compensatòries estan vinculades al tipus d'ajuts: per a serveis, per a mobilitat i transports, per a l'autonomia personal i la comunicació.

Com tramitar

Tramitació
Què podeu fer?

Podeu demanar els ajuts si compliu amb els requisits i condicions establertes.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Cal adreçar-se al Centre d'Atenció a Discapacitats (CAD) o a l'Oficina d'Acció Ciutadana que correspongui per informar-se i lliurar tota la documentació.

L'imprès també es pot baixar d'internet: www.gencat.cat/benestarsocialifamilia

 

I després...

 • El procediment de concessió de la prestació és el de concurrència competitiva, i el termini màxim per resoldre i notificar és de tres mesos a comptar de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. Transcorregut aquest termini, si no s’ha dictat i notificat resolució expressa, la sol·licitud s’entén desestimada per silenci administratiu.
Qui ho pot demanar?

Persones que compleixin amb els requisits següents:

 • Cal residir legalment a Catalunya durant 5 anys.
 • Cal tenir el certificat de reconeixement de la discapacitat igual o superior al 33%.
 • Si el beneficiari té 65 anys o més, caldrà acreditar que el reconeixement del grau de discapacitat es va produir abans de complir els 65 anys.
 • No rebre serveis similiars pels quals es demana l'ajut en establiments públics, o concertats o subvencionats amb càrrec a fons públics.
 • No beneficiar-se d'ajuts econòmics de la mateixa naturalesa.
 • Complir altres condicions generals específiques que s'estableixen per a cada tipus d'ajut.
Documentació
 • Imprès oficial de sol·licitud d'ajuda individual.
 • Original i fotocòpia del Document Nacional d'Identitat (DNI), NIE o passaport del beneficiari i també del sol·licitant (si és el cas).
 • Documentació acreditativa dels ingressos (Renda, certificats empresa...).
 • Qualsevol altra documentació específica segons el tipus d'ajut.

Consulti en aquest enllaç la relació de la documentació a aportar segons sigui el cas.

On es pot fer?
Dates

Convocatòria anual. (Pendent data convocatòria 2018)

 

 

Preu

  Les quantitats assignades poden variar segons la tipologia de l'ajut.

Organisme responsable
Darrera actualització  28 / 06 / 2018