Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Inscripció en el Fitxer General d'Entitats Ciutadanes de l'Ajuntament de Barcelona

El tràmit permet inscriure's al Fitxer General d'Entitats Ciutadanes de l'Ajuntament de Barcelona.

Aquest registre és l'instrument que facilita les relacions del consistori amb les entitats, les associacions i els grups de fet de la ciutat i dels districtes.

Cal saber que:

 • La inscripció al fitxer eximeix els seus inscrits de l'obligació d'afegir els documents que figurin en aquest registre a la sol·licitud de subvenció a l'Ajuntament de Barcelona o als seus ens instrumentals, sempre que aquests impresos estiguin actualitzats. També dóna dret a ser membre del Consell de Ciutat, màxim òrgan consultiu i de participació de l'Ajuntament de Barcelona.

Com tramitar

Sense certificat digital
Què podeu fer?

Podeu imprimir-vos el full d'inscripció per continuar el tràmit de manera presencial.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?
 1. Imprimiu el full de sol·licitud.

   

I després...

Haureu de continuar el tràmit presencialment.

Per saber què heu de fer a continuació, consulteu la secció Com es fa el tràmit presencialment.

Qui ho pot demanar?

Les entitats i associacions que:

 • No tinguin ànim de lucre.
 • Tinguin seu social a Barcelona.
 • El seu marc d'actuació sigui Barcelona.
 • El seu objectiu estatutari sigui fomentar els interessos generals de la ciutat.
 • Representin interessos sectorials, econòmics, comercials, professionals, científics, culturals o anàlegs.
 • La seva activitat tingui per objecte la millora de la qualitat de vida dels ciutadans i les ciutadanes de qualsevol lloc del món.

Els grups de fet que:

 • El seu marc d'actuació sigui Barcelona.
 • La seva activitat tingui per objecte la millora de la qualitat de vida dels ciutadans i les ciutadanes de qualsevol lloc del món.
Documentació

Juntament amb la sol·licitud cal aportar la documentació següent:

Entitats i associacions:

 • Targeta d'identificació fiscal de l'entitat (document original o bé còpia compulsada).
 • Acta de constitució o fundacional i estatuts vigents, en els quals consti la inscripció en el Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya o en registre equivalent (document original o bé còpia compulsada).
 • Certificat de composició actualitzada dels òrgans directius de l'entitat.
 • Certificat del nombre de sòcies i socis en el moment de la inscripció.
 • Certificat d'acord de l'òrgan directiu on s'ordeni la presentació de la sol·licitud d'inscripció de l'entitat en el fitxer i es delegui en un representant legal per realitzar el tràmit.
 • Declaració responsable d'aquest representant conforme els documents presentats són vigents.

Grups de fet:

 • Fotocòpia compulsada del DNI del representant del grup de fet.
 • Escrit signat pel representant del grup de fet degudament identificat (nom, cognoms i DNI), on hi consti el número d'integrants, els objectius i l'àmbit d'actuació.
Dates

En qualsevol moment es pot demanar la inscripció al fitxer.

Preu

  Gratuït.

Organisme responsable
Darrera actualització  08 / 05 / 2019