Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Constituciˇ del jurat popular

El tribunal del jurat és una institució democràtica que fa possible que els ciutadans participin directament de l'Administració de justícia.

El tribunal del jurat té com a funció emetre el veredicte en els judicis per:

 • Delictes contra les persones.
 • Delictes comesos pels funcionaris públics en l'exercici dels seus càrrecs.
 • Delictes contra l'honor.
 • Delictes contra la llibertat i la seguretat.
 • Delictes d'incendis.

Ser jurat és un dret i un deure i, per tant, és obligatori.

Com tramitar

Tramitaciˇ
Com es fa el trÓmit?

La llista provisional de candidats a jurats és el resultant del sorteig celebrat a l’Audiència Provincial de tots els inscrits al cens electoral de la província que durant dos anys podran ser seleccionats per a formar part del jurat i per a un judici concret.

Un mes abans del judici es trien, per sorteig, 36 persones de la llista del jurat. Durant el període de vigència de les llistes, els candidats a jurats han de comunicar qualsevol canvi d'adreça.

Els ciutadans són citats i poden reclamar contra la seva designació amb la cèdula de citació que porta un qüestionari a omplir i retornar per correu als 5 dies següents de la recepció.

Es farà un nou sorteig per tal de seleccionar els nou membres que finalment integraran el jurat popular i els dos suplents.

La convicció del tribunal del jurat és el resultat de la votació dels seus nou membres després de deliberar. L'absolució de l'acusat o la seva condemna les estableix i pronuncia, en la sentència, el magistrat president del tribunal del jurat, no pas els jurats.

Excuses vàlides

 • Ser major de 65 anys.
 • Haver fet funcions de jurat dintre dels quatre anys anteriors.
 • Greus trastorns per motiu de càrregues familiars.
 • El desenvolupament de treballs de rellevant interès general, la substitució del qual produiria perjudicis importants.
 • Tenir la residència a l'estranger.
 • Els militars professionals en actiu si concorren circumstàncies de servei.

Hi ha també un seguit de causes d'incompatibilitat amb la funció de jurat en relació amb circumstàncies personals, professionals, de càrrec i de parentiu.

Qui ho pot demanar?

La funció de jurat és un dret exercitable per qualsevol ciutadà que compleixi els requisits

 • Ser espanyol i major d’edat
 • Estar en ple exercici dels drets polítics
 • Saber llegir i escriure
 • Ser veí de qualsevol dels municipis de la província
 • No estar afectat per cap discapacitat física o psíquica que impedeixi exercir aquesta funció
Documentaciˇ
 • Document nacional d'identitat (DNI)

On es pot fer?
Dates

A partir de rebre la citaciˇ.

Preu

  Indemnitzacions de despeses de viatge:

  • Per desplaçaments, en bitllet de segona, des del domicili a la capital de la província. 
  • Per desplaçaments amb vehicle particular des del domicili a la capital de la província (inclou peatges d'autopista)
   • Per a motocicletes (preu/km): 0,078 euros
   • Per a automòbils (preu/km): 0,19 euros
   • Pagament del peatge i aparcament (aportant el tiquet)
  •  Per desplaçaments amb taxi des de l'estació a la seu del tribunal, excepcionalment.

  Retribucions:

  • Diàries per a cada membre del jurat: 67 euros  
  • Una sola vegada, als candidats no seleccionats com a jurats (els suplents tenen consideració de membres del jurat a aquest efecte): 33,50 euros

  Despeses d'allotjament i manutenció van a càrrec de l'Administració.

  Les persones que no es presentin a les citacions poden ser multades.

Organisme responsable
 • Administraciˇ General de l'Estat
Darrera actualitzaciˇ  08 / 05 / 2018