Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Reclamació a la inclusió en les llistes del jurat popular

Reclamació que els ciutadans inclosos a les llistes provisionals poden fer per considerar que no reuneixen els requisits o estan inclosos en alguna de les causes d'incapacitat, incompatibilitat o excusa.

També pot reclamar qualsevol ciutadà que entengui que algun dels candidats no reuneix les condicions per a ser-ho.

Com tramitar

Tramitació
Com es fa el tràmit?

Cal presentar la reclamació.

El jutge resol i notifica a l'interessat la seva decisió, contra la qual no es pot interposar cap recurs.

Qui ho pot demanar?

Ciutadans que no reuneixen algun dels següents requisits:

 • Ser espanyol major d'edat.
 • Saber llegir i escriure.
 • Ser veí de qualsevol dels municipis de la província de Barcelona.
 • No estar afectat per discapacitat física o psíquica que impedeixi l'exercici de la funció.
 • Estar en el ple exercici dels seus drets polítics.

Ciutadans que estiguin inclosos en alguna d'aquestes causes d'excusa:

 • Ser més gran de 65 anys.
 • Haver desenvolupat efectivament funcions de jurat dins dels quatre anys precedents al dia de la nova designació.
 • Patir un trastorn greu per raó de càrregues familiars.
 • Desenvolupar un treball de rellevant interès general, la substitució del qual originaria importants perjudicis.
 • Residir a l'estranger.
 • Ser militar professional en actiu quan concordin raons del servei.
 • Al·legar i acreditar suficientment qualsevol altra causa que dificulti de forma greu el desenvolupament de la funció de jurat.

Ciutadans inclosos en alguna d'aquestes causes d'incompatibilitat:

 • Tenir un càrrec polític (director general, regidor...)
 • Pertànyer a l'Administració de justícia.
 • Ser advocat, lletrat o professor de disciplines jurídiques.
 • Ser membre en actiu de les forces o cossos de seguretat.
 • Ser funcionari d'institucions penitenciàries.
 • Tenir un càrrec de caire diplomàtic.

Ciutadans inclosos en alguna d'aquestes causes d'incapacitat:

 • Ser processat o acusat amb obertura de judici oral.
 • Patir detenció, presó provisional o complir pena per delictes, estar condemnat per delicte fraudulent sense haver obtingut la rehabilitació, o estar suspès (en un procediment penal) en la feina o càrrec públic (mentre duri aquesta suspensió)

Ciutadans inclosos en alguna d'aquestes causes de prohibició:

 • Tenir interès, directe o indirecte, en la causa.
 • Tenir relacions de parentiu amb determinades persones que intervinguin en la causa.

Documentació
 • Imprès de reclamació que s'adjunta a la notificació d'inclusió a les llistes.
 • Documentació acreditativa de les causes que s'al.leguen: DNI si es tenen més de 65 anys d'edat, carnet del Col·legi Oficial d'Advocats si s'és advocat, etc.

 

On es pot fer?
Dates

Cal presentar la reclamació dins el termini assenyalat per cada any.

També pot reclamar-se al moment de rebre la citació per participar efectivament en un jurat per a un judici concret.

Preu

  Tràmit gratuït.

Organisme responsable
 • Administració General de l'Estat
Darrera actualització  08 / 05 / 2018