Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Adopció d'infants de Catalunya

Els infants susceptibles de ser adoptats a Catalunya han patit una situació d'abandó i/o de maltractaments i són tutelats per l'organisme responsable de la protecció dels infants, la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA), que resol que la millor mesura de protecció és l'acolliment familiar preadoptiu.

Són infants amb les següents característiques:

  • Infants sans amb antecedents familiars de trastorns en la salut mental i/o discapacitació intel·lectual.
  • Infants amb malalties cròniques i/o retards lleus del desenvolupament que poden requerir algun tractament.
  • Grups de germans.
  • Infants amb necessitats especials.

En l'actualitat no es tramiten sol·licituds d'adopció d'infants tutelats, atés que el nombre de famílies valorades positivament, i per tant inscrites al Registre de famílies, supera amb escreix el nombre d'acolliments constituïts l'any anterior.

Es poden presentar les sol·licituds, però queden en situació de suspensió transitòria. Únicament es tramitaran les sol·licituds referides a infants amb necessitats especials.

Com tramitar

Tramitació
Què podeu fer?

Podeu presentar la sol·licitud presencialment a l'Institut Català de l'acolliment i l'adopció o per internet, mitjançant l'Oficina virtual de tràmits de la Generalitat, si disposeu de certificat digital.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Sol·licitud d'adopció d'un infant tutelat, sense necessitats especials:

Podeu presentar la sol·licitud, però no es tramitaran els processos de formació i valoració d'aquestes sol·licituds, tot i que mantindran l'ordre de registre.

Sol·licitud d'adopció d'infants amb necessitats especials:

Podeu presentar la sol·licitud, dues còpies, emplenada i signada pel sol·licitant o sol·licitants, juntament amb la documentació necessària.

Els formularis es poden descarregar del web del Departament de Benestar social i família.

Qui ho pot demanar?

Famílies o persones que compleixin els següents requisits:

  • Tenir plena capacitat d'obrar.
  • Ésser major de vint-i-cinc anys, llevat que es tracti de l'adopció del fill del cònjuge o de la parella estable o de parents orfes, i tenir com a mínim catorze anys més que la persona adoptada.
  • Només s'admet l'adopció per a més d'una persona en el cas de cònjuges o de les parelles que convisquin amb caràcter estable. En aquest cas n'hi ha prou que un del adoptants hagi complert els 25 anys.

Documentació


Volant de convivència on constin totes les persones que viuen al domicili

Documentació acreditativa de la situació econòmica de cada sol·licitant:

  • Fotocòpia completa de la darrera declaració de la renda.
  • Fotocòpia de la darrera nòmina o certificat d'empresa.

Certificat d'antecedents penals de cada sol·licitant.


Informe mèdic de salut física i psíquica que mostri la possibilitat de prestar una atenció adequada a l'infant. L'ha d'expedir un metge o una metgessa col·legiats.

On es pot fer?
Organisme responsable
Darrera actualització  15 / 10 / 2018