Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Inscripció de naixement al Registre Civil

Amb la inscripció de naixement es dóna fe del naixement, i aquest produeix efectes civils des de que té lloc i perquè es reconeguin plenament cal inscriure'l al Registre Civil.

Per tant, s'entén per inscripció del naixement l'acte pel qual les persones obligades en donen compte d'aquest i a la inscripció de naixement constarà especialment:

 • El nom que es dóna al nounat.
 • L'hora, la data i el lloc de naixement.
 • Si el nascut és home o dona i el nom imposat.
 • Els pares, quan legalment consti la filiació.
 • L'hora d'inscripció.

Com tramitar

Tramitació
Què podeu fer?

Podeu inscriure un naixement al registre civil.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Adreceu-vos al Registre Civil amb tota la documentació requerida.

Qui ho pot demanar?
 • El pare o la mare.
 • Consanguinis fins al quart grau i als afins fins al segon que tinguin coneixement del fet: avis, oncles, cosins i cunyats del nadó.
Documentació

En tots els casos:

 • Informe mèdic del part (aquest imprès és facilitat per l'hospital on hagi tingut lloc el naixement).
 • DNI, NIE o passaport dels pares.

Fills Matrimonials:

 • Declaració de qui tingui coneixement cert del naixement
 • Llibre de Família (o document que acrediti el matrimoni degudament legalitzat i traduït, si escau).

Fills no matrimonials:

 • Declaració dels progenitors, i han d'anar el pare i la mare personalment al registre.
 • Es farà constar l'estat civil de la mare.
 • Si hi ha matrimoni anterior, s'haurà de desfer la presumpció legal de paternitat mitjançant:
  • Certificat de matrimoni (amb la nota corresponent) i
  • sentència ferma de separació o divorci (testimoniada).
 • Si es tracta de separació de fet, s'haurà d'anar al Registre amb dos testimonis.

En cas de voler realitzar la inscripció a un Registre Civil diferent del que hagi nascut el nadó, unicament es podrà fer en el de residència dels pares amb la següent documentació:

 • Certificat de residència dels pares. 
 • Certificat del centre hospitalari conforme no han promogut cap inscripció al Registre Civil del lloc de naixement.
On es pot fer?
Dates
 • Termini ordinari: 8 dies naturals a partir del dia següent al naixement (no es pot fer fins que el nadó no tingui 24 hores de vida).
 • Termini extraordinari: 30 dies naturals (a partir del dia 31 cal obrir un expedient). Per acollir-se al termini extraordinari, només cal manifestar de paraula la impossibilitat d'haver fet abans la inscripció. 
Preu

  Tràmit gratuït

Organisme responsable
 • Administració General de l'Estat
Darrera actualització  19 / 07 / 2018