Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Subsidi de mobilitat i compensació per despeses de transport

Ajuda econòmica adreçada a atendre les despeses originades per desplaçaments fora del seu domicili d'aquelles persones amb discapacitat que, per la seva malaltia, tenen greus dificultats per utilitzar els transports col·lectius.

Com tramitar

Tramitació
Com es fa el tràmit?

Presenteu la sol.licitud amb la documentació a les oficines de benestar i família.

I després...

Hi ha un termini de 6 mesos, a comptar des de la presentació de la sol·licitud, per notificar la concessió de la prestació.

Passat aquest termini, si no s'ha rebut cap notificació, s'entén que la sol·licitud ha estat desestimada.

Un cop es notifica la concessió, l'ajut s'abona des del primer dia del mes següent al de la data del registre d'entrada de la sol·licitud.

Qui ho pot demanar?

Requisits per poder sol·licitar-ho:

 • Ser major de 3 anys.
 • Tenir una discapacitat valorada en un percentatge igual o superior al 33 % i superar el barem específic per determinar l'existència de dificultats de mobilitat que impedeixin la utilització dels transports col·lectius.
 • No tenir uns ingressos superiors al 70 % del sou mínim interprofessional. Si es forma part d'una unitat familiar de la qual depén, s'incrementa un 10% per cada membre (el màxim és el 100 % del sou mínim interprofessional)
 • No ésser titular de la Seguretat social.
 • No tenir dret a beneficiar-se d'altres ajudes anàlogues d'igual o superior quantia.

Documentació

Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud:

 • Fotocòpia compulsada del DNI del sol·licitant.
 • Fotocòpia compulsada del DNI del representant i acreditació de la representació quan signi la sol·licitud una persona que no sigui el possible beneficiari.
 • En el cas d'estrangers, cal presentar la fotocòpia compulsada del passaport i de la targeta, permís o justificant de residència a l'Estat Espanyol, referit tant a la residència actual com als períodes que es declaren.
 • Fotocòpia compulsada o original del certificat de convivència vigent

Persona discapacitada:

 • Fotocòpia compulsada del certificat de qualificació de la discapacitat

Persona divorciada o separada:

 • Fotocòpia compulsada del conveni regulador de la separació i de la sentència de divorci o separació

Persona atesa en un centre en un règim d'internat:

 • Certificat emès per la direccció del centre on és atesa la persona amb discapacitat que acrediti que aquesta surt més de 10 caps de setmana a l'any.

 

Documentació econòmica de la persona sol·licitant i de les persones que hi conviuen:

Treballador per compte d'altri:

 • Fotocòpia compulsada dels fulls de salari de l'any actual, amb declaració expressa del nombre de pagaments anuals.

Treballador autònom:

 • Fotocòpia compulsada de les declaracions trimestrals d'ingressos sobre la renda de les persones físiques corresponents a l'any actual.

Aturats:

 • Fotocòpia compulsada del certificat emès per les oficines de treball de la Generalitat on consti l'import que cobra mensualment i la data prevista de finalització.

Incapacitat temporal:

 • Fotocòpia compulsada del certificat emès per l'entitat pagadora de la prestació d'incapacitat temporal.
On es pot fer?
Dates

Es pot presentar durant tot l'any.

Preu

  Quantia del subsidi:63,30 euros per dotze pagues (759,60 euros/anuals).

Organisme responsable
Darrera actualització  25 / 04 / 2018