Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Sol·licitud de pensió de viduïtat o orfandat

Prestacions contributives de la Seguretat Social per a vidus i orfes. Pertanyen al tipus de prestacions destinades a compensar la situació de necessitat econòmica que produeix, per a determinades persones, la mort d'altres.

Atenció

Per a més informació consulteu el web de la Seguridad Social.

Com tramitar

Tramitació
Com es fa el tràmit?

Fer la sol·licitud aportant tota la documentació a qualsevol dels centres d'atenció i informació de la Seguretat Social.

Qui ho pot demanar?

Viduïtat:

 • El cònjuge supervivent, casat o que formés part amb el difunt d'una parella de fet (unió civil).
 • Els separats i divorciats no casats novament i que no haguessin constituït una parella de fet, amb independència de les causes que haguessin determinat la separació o el divorci. La quantia de la pensió serà proporcional al temps viscut amb el difunt.
 • El supervivent amb matrimoni declarat nul, respecte del qual no s'estimi mala fe, sempre que no s'hagi casat novament ni hagi format parella de fet La quantia de la pensió serà proporcional al temps viscut amb el difunt.

Orfandat:

 • Fills menors de 18 anys o més grans amb capacitat de treball reduïda en grau d'incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa.
 • Menors de 22 o 24 si no sobreviu cap dels pares, en els casos en que els fills no treballin o si els ingressos anuals són inferiors al 75% del SMI

Documentació
 • DNI i targeta del NIF (estrangers: targeta de residència o passaport i NIE) del sol·licitant.
 • Document nacional d'identitat dels orfes i altres familiars més grans de 14 anys que convivien amb la persona que ha mort i estaven al seu càrrec.
 • Certificació de defunció.
 • Llibre de família actualitzat o, si no s'en té, certificació en extracte de les actes de matrimoni i de naixement dels fills, expedides pel Registre Civil.
 • Document acreditatiu d'ingrés de les quotes a la Seguretat Social de la persona que ha mort (en cas que la persona difunta treballés), certificat de les darrera/es empresa/ses on havia treballant el difunt o certificat d'aturat, segons sigui el cas.

On es pot fer?
Organisme responsable
 • Administració General de l'Estat
Darrera actualització  19 / 06 / 2018