Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Renda mínima d'inserció RMI

La renda mínima d'inserció (RMI) és una prestació assistencial de tipus econòmic i té com a finalitat el desenvolupament coordinat de les accions destinades a ajudar les persones que no disposen dels mitjans econòmics suficients per atendre les necessitats essencials de la vida en la nostra societat, mentre es preparen per a la inserció o reinserció social i laboral. Comprèn accions de prestació de serveis socials, prestacions econòmiques, suport per a la integració laboral i formació d'adults.

Aquesta prestació la gestiona el Departament d'Empresa i Ocupació amb la col·laboració dels Departaments de Benestar Social i Família, Ensenyament i Justícia.

Com tramitar

Presencialment
Com es fa el tràmit?

Cal anar al Centre de Serveis Socials corresponent al domicili de l'interessat. Abans cal demanar cita amb un professional del Centre de Serveis Socials.

Els Serveis Socials confeccionen els expedients de sol·licitud de la prestació, que posteriorment, es trameten al Departament d'Empresa i Ocupació, Oficina d'Atenció a l'Usuari de la Renda Mínima d'Inserció, que valora els expedients i emet les propostes de resolució corresponents.

Posteriorment aquestes propostes s'avaluen per la Comissió de l'RMI, la qual emet mensualment els seus informes vinculants i en dóna trasllat a les direccions generals corresponents, que han de dictar les resolucions definitives d'aprovació o denegació.

Qui ho pot demanar?

Per acollir-se a la prestació del RMI cal reunir els següents requisits:

  • Estar empadronat a Catalunya.
  • Residència continuada i efectiva a Catalunya de 2 anys anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
  • Permís de residència vigent, en el supòsit de persones estrangeres.
  • Constituir una llar independent, com a mínim 1 any abans de la sol·licitud de la RMI.
  • Edat entre 25 i 65 anys (també menors de 25 anys en determinades excepcions).
  • Ingressos inferiors a la prestació de RMI dels 12 mesos anteriors a la sol·licitud. Es computen tots els ingressos dels membres de la unitat familiar.
  • No tenir dret a altres prestacions públiques o altres ingressos de qualsevol mena que superin la RMI.
  • Signar la sol·licitud i el conveni d'inserció (és el compromís de seguir el Pla Individualitzat d'Inserció).
Documentació

És aconsellable portar la documentació de què es disposi, relacionada amb la gestió que es vulgui fer i un document identificatiu (DNI, NIE, Passaport,...)

On es pot fer?

Dates

Prestació de 12 pagaments anuals, prorrogables per anys naturals, si es manté el compliment dels requisits.

Preu

    Tràmit gratuït

Organisme responsable
Darrera actualització  09 / 05 / 2017