Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Registre de la producció editorial i audiovisual catalana al Dipòsit Legal

Obligatorietat de registrar qualsevol document que tingui difusió, independentment del seu contingut i suport (imprès, sonor, audiovisual, electrònic, etc.)

Són objecte de dipòsit legal tots els escrits, imatges i composicions musicals produïts a Catalunya destinats a difusió: llibres, fullets, fulls, impresos, anuaris, revistes, diaris, partitures musicals, gravats, estampes, cromos, nadales, anuncis artístics, mapes, plànols, cartells, postals, diapositives, naips, enregistraments sonors (cassets, discos, CD), vídeos, DVD, produccions cinematogràfiques, CD ROM, disquets i pàgines web (en format disquet o CD ROM).

Queden exclosos els impresos de caràcter social o particular (invitacions, carnet d'identitat, títols, diplomes...), segells de correus, impresos d'oficina, publicacions d'ordes religiosos fetes per a ús intern,

Com tramitar

Tramitació
Com es fa el tràmit?

Per a poder obtenir números de dipòsit legal, caldrà donar-se d'alta a l'Oficina del Dipòsit legal.

Un cop donats d'alta, l'oficina facilita un número de codi amb el qual es poden demanar números de dipòsit legal pels mitjans següents:

Adreçant-se a l'oficina del dipòsit legal i emplenant una sol·licitud.

Telefonant a les oficines i facilitant el codi.

També es poden sol·licitar per mitjà de la pàgina web de la Biblioteca de Catalunya. En aquest cas, cal disposar d'una contrasenya que proporciona l'oficina.

Un cop acabada l'obra i abans de la seva distribució o venda, cal constituir el dipòsit d'exemplars. El nombre d'exemplar varia en funció del tipus d'obra. Cal consultar a l'Oficina del Dipòsit legal.

Els exemplars recollits pel Dipòsit Legal s'envien a la Biblioteca de Catalunya, a la Biblioteca Pública de la província on radica l'impressor o el productor en cas de material audiovisual i a la Biblioteca Nacional a Madrid.

El Dipòsit Legal assigna un número d'identificació exclusiu per a cada document, que és obligatori per a posar en circulació una obra.

Qui ho pot demanar?
 • Per les obres impreses: l'impressor, l'editor o l'autor quan aquest edita sense impressor o editor comercial.

 • Per les obres sonores, cinematogràfiques, electròniques, etc:el productor, el duplicador, el fabricant o l'editor.

Documentació

Per donar-se d'alta a l'Oficina del Dipòsit Legal cal presentar la documentació següent:

Editorials:

 • Model 036 de Declaració censal o rebut de pagament de l'IAE
 • Tarja comercial on hi figuri l'adreça completa
 • NIF de l'empresa o entitat

Entitats i associacions:

 • Document que demostri la inscripció al registre d'associacions de la Generalitat de Catalunya
 • Document on consti l'adreça completa de l'entitat
 • NIF de l'entitat
 • Nom de la persona responsable de l'empresa i el nom de la persona que es farà càrrec del dipòsit legal (persona de contacte)

Persones físiques:

 • DNI
 • Dades certes d'adreça, telèfon i correu electrònic
On es pot fer?
Dates

Abans de la impressió de l'obra.

Organisme responsable