Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Pensió d'invalidesa no contributiva de la Seguretat Social

La pensió per invalidesa en la seva modalitat no contributiva consisteix en una prestació econòmica individualitzada, de caràcter periòdic, a favor de persones entre 18 i 65 anys afectades per una disminució permanent, igual o superior al 65%, de caràcter físic, psíquic o sensorial, sense recursos econòmics suficients i que no puguin acollir-se al sistema contributiu de pensions.

Més informació al web de Gencat.cat.

Com tramitar

Tramitació
Com es fa el tràmit?

Presentar la sol·licitud juntament amb tota la documentació.

Qui ho pot demanar?

Per a persones que:

 • Tinguin més de 18 anys i menys de 65 anys.
 • Resideixin legalment en territori espanyol, durant 5 anys, dels quals 2 hauran de ser immediatament anteriors a la data de la sol·licitud de la pensió.
 • Estiguin afectades per una disminució o per una malaltia crònica en un grau igual o superior al 65%.
 • No superin el nivell de recursos establert. La persona beneficiària, en el moment de sol·licitar la pensió, no pot disposar d'ingressos iguals a l'import mensual ni anual de la pensió no contributiva. Tampoc no poden superar el límit de recursos establert les persones amb qui convisqui la persona beneficiària, i que estiguin unides a ella per matrimoni o per lligams de consanguinitat o adopció fins al segon grau.

Documentació
 • Fotocòpia compulsada del DNI del sol·licitant.
 • Fotocòpia compulsada del DNI del representant (si és el cas) i acreditació de la representació quan signi la sol·licitud una persona que no sigui el beneficiari.
 • Fotocòpia compulsada del passaport i de la targeta de permís de residència (en el cas dels estrangers).
 • Volant de convivència i empadronament expedit per l'Ajuntament.
 • Documentació justificativa de la situació laboral i/o ingressos econòmics de les persones que conviuen amb el sol·licitant.
 • Si la persona és separada o divorciada, a més de la sentència ha d'aportar el conveni regulador establert.
 • Si la persona està incapacitada legalment, fotocòpia compulsada de la sentència d'incapacitació i fotocòpia compulsada de l'acceptació del càrrec de tutor.

 

Les compulses es poden fer a la mateixa oficina on s'entrega la sol·licitud.

On es pot fer?
Preu
  • La quantia de la prestació és variable i depèn dels ingressos personals i dels ingressos dels familiars amb qui convisqui.
  • Per al 2018, va des d'un mínim de 92,48 euros fins a un màxim de 369,90 euros, per 14 mensualitats a l'any.
  • Les persones que tinguin un grau de discapacitat igual o superior a 75% i sigui necessària l'ajuda d'una altra persona per realitzar els actes més elementals de la vida quotidiana, percebran un increment del 50%  554, 85 per 14 mensualitats.
Organisme responsable
Darrera actualització  28 / 06 / 2018