Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Pensió d'invalidesa no contributiva de la Seguretat Social

La pensió per invalidesa en la seva modalitat no contributiva consisteix en una prestació econòmica individualitzada, de caràcter periòdic, a favor de persones entre 18 i 65 anys afectades per una disminució permanent, igual o superior al 65%, de caràcter físic, psíquic o sensorial, sense recursos econòmics suficients i que no puguin acollir-se al sistema contributiu de pensions.

Com tramitar

Tramitació
Com es fa el tràmit?

Presentar la sol·licitud juntament amb tota la documentació.

Qui ho pot demanar?

Per a persones que:

 • Tinguin més de 18 anys i menys de 65 anys.
 • Resideixin legalment en territori espanyol, durant 5 anys, dels quals 2 hauran de ser immediatament anteriors a la data de la sol·licitud de la pensió.
 • Estiguin afectades per una disminució o per una malaltia crònica en un grau igual o superior al 65%.
 • No superin el nivell de recursos establert. La persona beneficiària, en el moment de sol·licitar la pensió, no pot disposar d'ingressos iguals a l'import mensual ni anual de la pensió no contributiva. Tampoc no poden superar el límit de recursos establert les persones amb qui convisqui la persona beneficiària, i que estiguin unides a ella per matrimoni o per lligams de consanguinitat o adopció fins al segon grau.

Documentació
 • Fotocòpia compulsada del DNI del sol·licitant.
 • Fotocòpia compulsada del DNI del representant (si és el cas) i acreditació de la representació quan signi la sol·licitud una persona que no sigui el beneficiari.
 • Fotocòpia compulsada del passaport i de la targeta de permís de residència (en el cas dels estrangers).
 • Volant de convivència i empadronament expedit per l'Ajuntament.
 • Documentació justificativa de la situació laboral i/o ingressos econòmics de les persones que conviuen amb el sol·licitant.
 • Si la persona és separada o divorciada, a més de la sentència ha d'aportar el conveni regulador establert.
 • Si la persona està incapacitada legalment, fotocòpia compulsada de la sentència d'incapacitació i fotocòpia compulsada de l'acceptació del càrrec de tutor.

 

Les compulses es poden fer a la mateixa oficina on s'entrega la sol·licitud.

On es pot fer?
Preu
  • La quantia de la prestació és variable i depèn dels ingressos personals i dels ingressos dels familiars amb qui convisqui.
  • Per al 2017, va des d'un mínim de 92,23 euros fins a un màxim de 368,90 euros, per 14 mensualitats a l'any.
  • Les persones que tinguin un grau de discapacitat igual o superior a 75% i sigui necessària l'ajuda d'una altra persona per realitzar els actes més elementals de la vida quotidiana, percebran un increment del 50%  553, 35 per 14 mensualitats.
Organisme responsable
Darrera actualització  07 / 09 / 2017