Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Certificat de reconeixement de la discapacitat

Document acreditatiu de la condició de discapacitat. L'expedeix l'equip de valoració i orientació (EVO) del Centre d'Atenció de Discapacitats (CAD) de la Generalitat. Indica el diagnòstic i el grau de discapacitat.

En cas de persones que tinguin un certificat de reconeixement de discapacitat emès per una altra comunitat autònoma, caldrà que demani la seva homologació.

Per a més informació consulteu aquest enllaç.

Com tramitar

Tramitació
Què podeu fer?

Podeu demanar el certificat de reconeixement de la discapacitat.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Per sol·licitar el reconeixement de la discapacitat per primera vegada o per sol·licitar l'homologació:

  • Recolliu la sol·licitud (model oficial) i presenteu-la, juntament amb la documentació, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana del Departament de Benestar Social i Família o a les oficines de benestar social i família. L'imprès també es pot descarregar del web de la Generalitat.
  • També podeu presentar la sol·licitud per mitjà de la web http://www.gencat.cat/ovt, si es disposa d'un certificat digital acceptat .

I després...

Rebreu en el vostre domicili per correu ordinari una resolució expressa on s'especifica el grau de discapacitat, si es supera el barem de mobilitat i/o el de necessitat de tercera persona, així com si aquesta valoració té el caràcter definitiu o provisional. Aquesta resolució ve acompanyada del dictamen tècnic facultatiu que ha donat lloc al grau de discapacitat

Qui ho pot demanar?

Persones amb algun tipus de discapacitat (cal que l'equip de valoració del (CAD) determini un grau de disminució igual o superior al 33 % a partir d'un barem establert.

Persona amb un certificat de reconeixement de discapacitat emès per una altra comunitat autònoma.

Documentació
  • Sol·licitud de reconeixement (model oficial)
  • Fotocòpia del DNI de la persona que s'ha de reconèixer com a discapacitada i si és menor de 16 anys fotocòpia del llibre de família o de la partida de naixement.
  • Si és menor de 18 anys també fotocòpia del DNI del representant legal (pare, mare o tutor).
  • Informes mèdics o psicològics relacionats amb la malaltia que genera la discapacitat.

En cas que la persona sol·licitant sigui pensionista per incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa:

  • Fotocòpia de la resolució de l'INSS reconeixent la condició de pensionista per incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa, o bé resolució del Ministeri d'Economia i Hisenda o bé del Ministeri de Defensa reconeixent la condició de pensionista per jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei, o inutilitat.

En cas de demanar homologació caldrà portar, a més, el certificat de discapacitat emès per la comunitat autònoma corresponent.

On es pot fer?
Dates

El certificat es considera habitualment de validesa indefinida.

Malgrat aixó, pot haver una nova valoració si la situació individual de l'usuari ha canviat, és a dir si ha millorat o per contra ha empitjorat.

En alguns casos, la validesa serà temporal si així ho considera l'equip de valoració del CAD.

Preu

    Gratuït.

Organisme responsable
Darrera actualització  18 / 10 / 2018