Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Inscripció al Registre d'Associacions i al de Fundacions de la Generalitat de Catalunya

Inscripció de la constitució d'una associació o d'una fundació al registre públic corresponent, gestionat per la Generalitat de Catalunya. Queden excloses, per tenir registres específics, les polítiques, religioses, esportives de competició oficial, les profesionals i les que regulen drets laborals (sindicats i patronals).

Com tramitar

Tramitació
Com es fa el tràmit?

El tràmit es pot fer presencialment i per internet,

Presencialment:

Cal adreçar-se amb tota la documentació a qualsevol de les oficines de tramitació.

Per internet:

Es pot fer la tramitació i obtenir els impresos per mitjà de l'Oficina virtual de tràmits de la Generalitat

Qui ho pot demanar?

Associacions:

 • Persones físiques majors d'edat o menors emancipades, persones jurídiques públiques o privades, persones físiques menors d'edat (en cas d'associacions juvenils) i els seus representants.

Fundacions:

 • Qualsevol persona física o jurídica.

Documentació

Associacions:

 • Estatuts de l'associació
 • Acta fundacional
 • Document acreditatiu de l'identitat de les persones fundadores
 • Justificant de pagament de la taxa corresponent

Fundacions:

Escriptura pública de la carta fundacional (una còpia autèntica), amb el contingut mínim següent:

 • Denominació, domicili i nacionalitat de les persones fundadores
 • Voluntat de constituir la fundació.
 • Dotació inicial, amb indicació de la naturalesa dels béns, la pertinença, el títol d'aportació i la valoració. La dotació inicial no pot ser inferior a 30.000 euros.
 • Designació de les persones que han de constituir el patronat inicial.
 • Estatuts de la fundació.
 • Certificat de l'acord del patronat, signat pel secretari amb el vistiplau del president, pel qual s'aprova un projecte de la viabilitat econòmica els 2 primers anys de funcionament i les activitats previstes.
 • Document d'acceptació dels càrrecs de patró.

Autoliquidació de l'impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.

On es pot fer?
Preu

  Taxes 2016:

   Associacions:

  • Inscripció 57,75 euros
  • Modificació estatuts: 31,00 euros
  • Declaració utilitat pública: 90,00 euros

  Fundacions:

  • Inscripció i modificació d'estatuts: 94,50 euros.

   

  Si es tramita per internet hi ha una reducció del 50 %.

Organisme responsable