Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Indemnitzacions per danys físics i materials a victimes d'actes terroristes

L'Estat concedeix indemnitzacions pels danys físics i materials causats tant per bandes armades i elements terroristes, com per persona o persones que alterin greument la pau i la seguretat ciutadana.

Per a més informació es pot contactar amb l'Oficina d'Atenció a les Victimes de Delicte o trucar al telèfon d'informació a l'assegurat del Consorci de Compensació d'Assegurances, segons el tipus d'indemnització.

Com tramitar

Tramitació
Com es fa el tràmit?

Sol·licitud d'indemnització per danys físics:

Presenteu la sol·licitud d’indemnització per danys físics al Ministeri de l’Interior, la Subdelegació del Govern a Barcelona o a la Delegació del Govern a Catalunya. 

L'imprès formalitzat es pot recollir a la Subdelegació del Govern, a la Delegació de Govern o bé a través de la web del Ministeri de l'Interior.

Sol·licitud d'Indemnització per danys materials:

Adreceu-vos al Consorci de Compensació d'Assegurances amb el full de comunicació del sinistre i la documentació necessaria.  El full es pot descarregar del web del Consorci de Compensació d'Assegurances

El Consorci farà el peritatge dels danys. Si s'arriba a un acord es subscriu l'Acta de Conformitat.

Un cop determinada la indemnització, es farà el pagament mitjançant compte corrent i per la Caixa de la Delegació d'Hisenda o d'Administració d'Hisenda.

Qui ho pot demanar?

En el cas de lesions: persona o persones que han patit la lesió

En el cas de mort: el cònjuge no separat legalment o persona (parella) que hagi conviscut amb la víctima, com a mínim durant els dos anys anteriors a la seva mort o hagin tingut descèndència en comú, i els fills o en cas de no existir aquests els pares, néts o avis.

En el cas de danys materials:

 • L'assegurat (els béns han d'estar assegurats)*.
 • La mateixa companyia d'assegurances.

 

*En cas de no tenir assegurança es pot sol·licitar al Ministeri de l'Interior, a la Delegació o Subdelegació del Govern.

Documentació

Indemnització per danys físics:

 • DNI i NIF o passaport en cas d'estrangers.
 • Denúncia, atestats policials, informes forenses, o diligències sumarials.
 • Informe mèdic de les lesions definitives derivades del acte terrorista, emés per un especialista del sistema de salut públic o règim corresponent. 

En cas de defunció:

 • Llibre de família
 • Certificat de defunció.

Indemnització per danys materials:

 • Full de comunicació de sinistre
 • Fotocòpia del DNI / NIF del perceptor de la indemnització
 • Fotocòpia sencera de les condicions generals i particulars de la pòlissa.
 • Fotocòpia del rebut de pagament de la prima vigent en la data del sinistre
 • Dades bancaries
 • En cas d'existir a la pòlissa una clàusula de beneficiari hipotecaria caldrà l'autorització de l'entitat beneficiària per abonar l'indemnització.
On es pot fer?
Dates

Termini màxim d'un any des que es van produir els danys.

Organisme responsable
 • Administració General de l'Estat
Darrera actualització  28 / 02 / 2018