Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Ajuts per l'ensenyament a domicili a càrrec de la Generalitat de Catalunya

Aquells infants i joves que a causa d'una llarga malaltia no puguin continuar o finalitzar els estudis que estan cursant, poden sol·licitar rebre atenció educativa al domicili familiar durant el període en què no pot assistir a les classes.

Com tramitar

Tramitació
Com es fa el tràmit?

Cal presentar la sol·licitud acompanyada de la documentació necessària al centre educatiu on està matriculat l'alumne/a.

L'imprès de sol·licitud es pot obtenir a través de la web del Departament d'Ensenyament.

A més, les famílies poden demanar que l'alumne/a pugi disposar d'un ordinador portàtil mentre duri l'atenció domiciliària, fent-ho constar en el full de sol·licitud.

La direcció del centre docent ha de trametre la sol·licitud i l'informe mèdic als serveis territorials corresponents, junt amb un certificat del curs on està escolaritzat l'alumne i el nom del docent que tutelarà el procès d'aprenentatge.

L'atenció domiciliària s'acaba quan l'alumne/a s'incorpora a les classes. Si no es pot incorporar en la data prevista caldrà trametre un nou informe mèdic en què es faci constar la previsió de temps que, segons el facultatiu que fa el seguiment de la malaltia, l'alumne/a pot continuar encara sense incorporar-se al centre.

Qui ho pot demanar?

Els pares o tutors de l'alumne/a en edat d'escolarització obligatòria que pateix una malaltia prolongada que l'impideix assistir al centre educatiu durant un període superior a 30 dies.

Documentació
  • Informe mèdic, on consti la previsió aproximada del temps que l'alumne/a no podrà assistir al centre docent, així com el nom i cognoms del facultatiu/iva i el número de col·legiat/da

Dates

Les sol.licituds es poden presentar en qualsevol moment del curs escolar.

Preu

    GratuIt

Organisme responsable
Darrera actualització  22 / 05 / 2017