Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Impost sobre transmissions patrimonials oneroses de vehicles usats

Impost indirecte que grava les transmissions patrimonials oneroses per actes entre vius de compravenda de vehicles usats.

Aquest impost es liquida en el cas de transmissions de qualsevol mitjà de transport usat: cotxes, motos, furgonetes, embarcacions, avions, etc.

La transmissió es considera:

 • Subjecta al pagament: totes les compravendes de vehicles usats fetes entre particulars.
 • Exempta de pagament: només les compravendes en què la persona que compra és empresària i es dedica habitualment a la compravenda de vehicles. L'exempció és definitiva si es justifica que la venda posterior del vehicle ha tingut lloc dins del termini d'un any des que es va adquirir.
 • No subjecta al pagament: compravendes en la qual qui ven és o bé una companyia mercantil, o bé un empresari o professional que transmet un vehicle afecte a l'activitat professional o industrial que desenvolupa (concessionaris de vehicles, taxistes, camioners...).

No hi ha l'obligació de presentar l'autoliquidació en els següents casos:

a) Transmissió de ciclomotors.

b) Transmissió de motocicletes, turismes i vehicles tot terreny de deu o més anys d'antiguitat, sempre que no es tracti d'un vehicle històric i que el seu valor, determinat d'acord amb l'ordre per la qual s'aproven els preus mitjans de venda aplicables a la gestió de l'impost, sigui inferior a 40.000 euros.

Com tramitar

Tramitaciˇ
QuŔ podeu fer?

Podeu declarar la compra d'un vehicle de segona mà.

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?

Cal emplenar el model d'autoliquidació de l'impost. Es pot optar entre diferents models:

1. El model 627.

 • S'accedeix de manera telemàtica a través del Portal Tributari (www.e-tributs.net) i només es pot utilitzar quan un únic adquirent compra un vehicle de matrícula espanyola que no estigui exempt de pagament; l'autoliquidació no pot  ser complementària d'una altra anterior, ni es pot presentar fora del termini establert.
 • En el cas que l'autoliquidació resulti a pagar, el pagament es pot fer a través d'internet, a les entitats col·laboradores autoritzades o al servei de caixa de la Delegació de Tributs del Departament d'Economia i Finances.
 • La presentació s'entén realitzada en el moment mateix de l'ingrés.
 • Aquest model no serveix per transmissions d'embarcacions o aeronaus.

2. El model 629.

 • Serveix per pagar l'impost de transmissió de vehicles, embarcacions i aeronaus.
 • Cal demanar cita prèvia a la Delegació de Tributs, on us emplenaran i lliuraran l'autoliquidació.
 • En el cas que l'autoliquidació resulti a pagar, es pot fer al servei de caixa de la Delegació, o a les entitats col·laboradores autoritzades.
 • La presentació, en el cas de resultar a pagar, s'entén feta en el moment del pagament sense que calgui presentar cap altra documentació; en el cas que no resulti una quota a ingressar positiva, caldrà presentar la documentació detallada més endavant.

3. El model 620.

 • L'imprès es pot aconseguir a la Delegació de Tributs o al Portal Tributari i es pot utilitzar per autoliquidar qualsevol transmissió de transport usat: vehicles, embarcacions i aeronaus.
 • El pagament es pot fer a les entitats col·laboradores autoritzades o al servei de caixa de la Delegació de Tributs del Departament d'Economia i Finances.
 • La presentació s'entén realitzada en el moment mateix de l'ingrés, amb l'aportació de la documentació que s'indica més endavant.

I desprÚs...

CaldrÓ presentar la carta de pagament, juntament amb la documentaciˇ del vehicle a la Prefectura provincial de TrÓnsit, per fer el canvi de titularitat del vehicle.

Qui ho pot demanar?

El comprador del vehicle.

Documentaciˇ

En el cas que de l'autoliquidació resulti una quota a ingressar, només caldrà presentar documentació si ha emplenat el model 620.

Si de l'autoliquidació no resulta una quota a ingressar positiva, sempre caldrà presentar documentació.

Documentació que cal aportar, juntament amb l'imprès d'autoliquidació ingressat, no subjecte o exempt:

 • Fotocòpia del NIF de la persona compradora.
 • Fotocòpia del NIF de la persona venedora.
 • Fotocòpia del NIF de la persona que  presenta el document, si no és la mateixa persona interessada.
 • Permís de circulació.
 • Fitxa tècnica del vehicle.
 • Justificant de la ITV.
On es pot fer?
Dates

Durant els 30 dies hÓbils segŘents a la realitzaciˇ del fet imposable.

Preu

  La base imposable és el preu de compra. No obstant això, cada any una ordre ministerial publica uns preus mitjans de venda, que varien  en funció de la marca, el model, la potència i l'any de matriculació del vehicle.

  El tipus impositiu és del  5%, si la data de compravenda és posterior al 30 de juny de 2010.

Organisme responsable
Darrera actualitzaciˇ  30 / 05 / 2018