Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Obertura d'estancs

L'accés a la titularitat d'un estanc es realitza prèvia convocatòria de un procés de subhasta, on s'adjudicarà al millor preu ofert seguint criteris comercials, de rendiment, de servei públic, de població i de distància entre establiments.

Les bases de la subhasta han de ser no discriminatòries, objectives i transparent. En tot cas s'ha de tenir en compte que, fora excepcions, la distància mínima entre establiments serà de 150 metres.

La concessió tindrà una durada de vint-i-cinc anys. Vençut aquest termini es convocarà nova subhasta per a la provisió de nous estancs. Fins a la nova adjudicació, l'anterior concessionari podrà seguir prestant el servei, prèvia autorització del Comisionado para el Mercado de Tabaco.

Igualment, dins del termini de concessió, els estancs es poden transmetre a qualsevol persona física que reuneixi els requisits exigits per ser concessionari, prèvia autorització del Comisionado para el Mercado de Tabaco.

Cal saber que en un estanc es pot vendre:

 • Tabac i articles de fumador
 • Efectes timbrats i de franqueig
 • Articles de llibreria i papereria
 • Documents relatius a la recaptació d’impostos, prèvia autorització del Comisionado para el Mercado de Tabacos
 • Qualsevol altre producte o prestació de serveis, prèvia presentació de declaració responsable davant el Comisionado para el Mercado de Tabacos

Com tramitar

Tramitació
Què podeu fer?

Podeu participar procés de subhasta per obtenir la gestió d'un estanc.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

La convocatòria de la subhasta s'aprovarà mitjançant resolució de la Subsecretaría de Hacienda y Administraciones Públicas, publicada de forma gratuita en el BOE.

Dins del termini que marqui la concocatòria ha de presentar l'oferta, que s'haurà d'ajustar als requeriments continguts en el plec de condicions.

Per a més informació, es pot adreçar al web del Comisionado para el Mercado de Tabaco www.cmtabacos.es

I després...

 • La valoració de les ofertes presentades es realitzarà atenent el millor preu ofertat, a partir del mínim establert per a cada Polígon en el Plec de condicions de la convocatòria.
 • El resultat final de la subhasta s'aprovarà mitjançant resolució de la Subsecretaría de Hacienda y Administraciones Públicas, i es publicarà gratuitament en el BOE.
Qui ho pot demanar?

Podran participar en la subhasta persones físiques i jurídiques, amb plena capacitat d'obrar i que acreditin uns criteris de selecció mínims, determinats reglamentàriament, tals com: solvència tècnica i econòmica, les característiques del local, de l'entorn i de distàncies entre locals que s'estableixin, entre d'altres.

No podran participar en cap subhasta ni demanar la transmissió de l'estanc, aquells titulars d'establiments que hagin estat sancionats per una infracció molt greu en els darrers cinc anys, o dues greus, en els darrers tres anys, sempre que la sanció sigui ferma.

Documentació

Caldrà aportar la documentació que s'indiqui en el Plec de condicions que es publica al BOE.

On es pot fer?
Dates
 • Per participar en la subhasta: el termini que s'indiqui en la respectiva convocatòria.
 • Durada de la concessió: vint-i -cinc anys.

Pot consultar les dates de les subhastes en el web del Comisionado para el Mercado de Tabaco www.cmtabacos.es

Preu

  La concessió de l'estanc comportarà el pagament d'un canon per part del concessionari, que es determinarà en les lleis anuals dels Pressupostos generals de l'Estat.

Organisme responsable
 • Administració General de l'Estat
Darrera actualització  25 / 04 / 2018