Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Pensió de vellesa SOVI

Consisteix en una pensió imprescriptible, vitalícia i de quantitat fixa.

Com tramitar

Tramitació
Qui ho pot demanar?

Persones que no tenen dret a la jubilació normal (de quinze anys de cotització) i que reuneixen els següents requisits:

 • Tenir 65 anys complerts o 60 en el supòsit de vellesa per causa d'incapacitat permanent i total per a la professió actual, no derivada d'accident de treball o malaltia professional.
 • Tenir coberts 1.800 dies de cotització entre 1940 i 1966 al SOVI (Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez) o haver estat afiliat amb anterioritat a 1940 al Règim de Retir Obrer.
 • No tenir dret a cap altra pensió a càrrec dels règims que integren el sistema de la Seguretat Social o a Entitats o Sectors pendents d'integració excepte la pensió de viduitat.

Documentació
 • DNI.
 • Targeta d'identificació fiscal.
 • Si l'interessat està casat: llibre de família o certificat de matrimoni
 • DNI del cònjuge i dels familiars més grans de 14 anys que convisquin amb el sol·licitant i al seu càrrec.

On es pot fer?
Preu

  L'import es fixa de forma anual. Es poden consultar els imports al web de la Seguridad Social

  • 409,20 euros/mes (pensió bàsica)
  • 14 mensualitats a l'any

   

Organisme responsable
 • Administració General de l'Estat
Darrera actualització  19 / 06 / 2018