Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Condició i reconeixement d'assegurat o beneficiari a l'assistència sanitària de la Seguretat Social

Els ciutadans espanyols així com els estrangers que tinguin la residència al territori nacional, són titulars del dret a la protecció de la salut i a l'atenció sanitària sempre que tinguin la condició d'assegurats o beneficiaris d'aquest dret d'accés a l'assistència sanitària pública.

El reconeixement del dret a la prestació dels serveis sanitaris correspon a la Seguretat Social de forma automàtica als següents grups de persones:

COM A ASSEGURATS

 • Treballadors, afiliats a la Seguretat Social i en situació d'alta o assimilat d'alta.
 • Pensionistes de la Seguretat social
 • Perceptors de prestacions de la Seguretat Social
 • Persones que hagin esgotat la prestació o subsidi d'atur o d'altres prestacions similars i trobar-se a l'atur.
 • Menors amb tutela administrativa
 • Persones amb ingressos inferiors en còmput anual de 100.000 euros, ni cobertura obligatòria de la prestació sanitària per una altra via que:
  • Tenir nacionalitat espanyola i residir al territori
  • Ser nacional d'un estat membre de la Unió Europea, de l'espai econòmic europeu o Suïssa i estar inscrit al Registre Central d'Estrangers
  • Ser nacional d'un altre país diferent als anteriors o apàtrida, i titular d'autorització per residir i mentre sigui vigent

COM A BENEFICIARI

 • Cònjuge de la persona assegurada o la parella de fet
 • Ex-cònjuge o persona separada judicialment, a càrrec de la persona assegurada amb dret a percebre pensió obligatòria
 • Descendent, o persona assimilada d'aquest, de la persona assegurada o del seu cònjuge, menor de 26 anys o major amb discapacitat superior al 65%.

Com tramitar

Tramitació
Com es fa el tràmit?

Per obtenir un certificat del reconeixement com a assegurat o beneficiari a l'assistència sanitària de la Seguretat Social us heu de dirigir a la Direcció Provincial de la Seguretat Social o a les Oficines d'Informació de la Seguretat Social amb la documentació requerida i us facilitaran en el moment el document.

Qui ho pot demanar?

En cas que no es tingui reconeguda la condició de persona assegurada o beneficiària, es podrà sol·licitar un certificat.

Documentació

Les persones que no tinguin reconeguda la condició d'assegurat o de beneficiari podran sol·licitar-ho, aportant l'original i la fotocòpia de la següent documentació:

 • DNI, passaport o targeta de residència de l'interessat i dels beneficiaris
 • Certificat d'inscripció al Registre Central d'Estrangers, si s'escau
 • Volant de residència o en cas de menors i/o incapacitats haurà de ser volant de convivència
 • Darrera declaració de renda. En cas de no tenir aquesta obligació, declaració responsable de no superar el límit d'ingressos previst a la llei i, les persones estrangeres un certificat de l'administració tributària de l'estat on hagin tingut l'última residència acreditant que no superen l'esmentat límit d'ingressos. Les persones apàtrides no ho hauran d'acreditar.
 • Declaració responsable de no tenir cobertura obligatòria de la prestació sanitària per una altra via. Les persones apàtrides no ho hauran d'acreditar.
 • Llibre de família, si s'escau.
 • Certificat de matrimoni o documentació acreditativa de ser parella de fet.
On es pot fer?
Organisme responsable
Darrera actualització  19 / 06 / 2018