Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Desqualificació d'habitatges de protecció oficial

La persona propietària d'un habitatge de protecció oficial de promoció privada pot sol·licitar la seva desqualificació voluntària a l'Administració, si es compleixen una sèrie de requisits.

La desqualificació d'un habitatge és una facultat discrecional de l'Administració.

Els terminis per demanar la desqualificació varien segons la normativa a l'empara de la qual està qualificat l'habitatge, que com a norma general són:

 • Habitatges qualificats amb expedients anteriors a 2002, han d'haver passat 10 anys des de la data de la qualificació definitiva i 5 anys des de la data d'adquisició.
 • Habitatges qualificats amb expedients de 2002 al 2004, han d'haver transcorregut més de 15 anys des de la data de la qualificació definitiva i 5 anys des de la data d'adquisició.
 • Habitatges qualificats amb expedietns del 2005 o posteriors, no es poden desqualificar durant tota la vigència del seu règim jurídic.

Un cop transcorreguts, comptats des de la data de qualificació definitiva, els anys de protecció determinats per la normativa específica per la qual s'ha qualificat l'habitatge, aquest passa automàticament a ser lliure. Per tant, no escau la sol·licitud de desqualificació.

Quan es tracti d’habitatges promoguts per un ens públic (l’Institut Català del Sòl, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, Ajuntaments, ...) el promotor ha de manifestar la seva conformitat.

En cas d’haver gaudit d’ajuts a l’adquisició i/o exempcions fiscals, es necessari:

 • Justificar la cancel·lació del préstec qualificat / convingut.
 • Retornar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya tots els ajuts rebuts, incrementats amb els interessos legals corresponents,
 • Liquidar la plusvàlua a l’Ajuntament on estigui ubicat l’habitatge.
 • En el cas d’habitatges no subjectes a l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), cal liquidar l’Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats

Com tramitar

Tramitació
Com es fa el tràmit?

El tràmit es fa de forma presencial presentant la documentació requerida davant les Oficines de la Generalitat de Catalunya

I després...

El servei competent comprova que es compleixen les circumstàncies per a la desqualificació segons la normativa per la qual s'ha qualificat l'habitatge i notifica a la persona interessada en un termini màxim de tres mesos si concedeix o no la desqualificació.

En cas de ser possible la desqualificació, el servei competent haurà demanat a les persones sol·licitants que retornin, amb els interessos legals corresponents, els beneficis gaudits per la protecció oficial de l'habitatge:

 • Els ajuts a l'adquisició
 • Les exempcions i bonificacions tributàries (Plusvàlua, Transmissions patrimonials i actes jurídics documentats)

El silenci administratiu té sentit negatiu.

Contra la denegació de la desqualificació es pot interposar un recurs d'alçada davant la Direcció de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, d'acord amb els articles 114 i 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

Qui ho pot demanar?

A les persones propietàries d'un habitatge de protecció oficial de promoció privada.

Documentació
 • Original i fotocòpia o fotocòpia acarada de l'escriptura de compravenda liquidada i inscrita en el Registre de la Propietat.
 • Si el promotor o administrador de l'habitatge és un ens públic, autorització o consentiment d'aquest ens.
On es pot fer?
Dates

Els terminis per demanar la desqualificació varien segons la normativa a l'empara de la qual està qualificat l'habitatge, que com a norma general són:

 • Habitatges qualificats amb expedients anteriors a 2002, han d'haver passat 10 anys des de la data de la qualificació definitiva i 5 anys des de la data d'adquisició.
 • Habitatges qualificats amb expedients de 2002 al 2004, han d'haver transcorregut més de 15 anys des de la data de la qualificació definitiva i 5 anys des de la data d'adquisició.
 • Habitatges qualificats amb expedients del 2005 o posteriors, no es poden desqualificar durant tota la vigència del seu règim jurídic.
Preu
  • Taxa per la sol·licitud de desqualificació voluntària d'habitatge de protecció oficial o amb protecció oficial: 32,80 euros/habitatge. La taxa s'acredita en el moment de presentació de la sol·licitud de desqualificació voluntària.

   

  • Taxa per l'atorgament de la desqualificació d'habitatge de protecció oficial o amb protecció oficial: 323,25 euros/habitatge, en el cas que es resolgui la sol·licitud d'acord amb els interessos del sol·licitant.
Organisme responsable
Darrera actualització  31 / 01 / 2018