Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Alta al sistema especial de treballadors de la llar de la Seguretat Social

El tràmit permet donar d'alta als treballadors de la llar en el Règim General de la Seguretat Social, on s'integren com un sistema especial.

Independentment del número d'hores que un treballador realitzi per a cada ocupador, la inclusió en aquest règim especial és obligatòria i és l'ocupador la persona responsable de sol·licitar l'alta del treballador de la llar i comunicar la retribució mensual que se li abona.

Si el treballador presta Serveis en diferents llars, correspondrà a cada un dels ocupadors efectuar la sol·licitud d'alta. La normativa legal també obliga l'ocupador a formalitzar un contracte amb el seu treballador que haurà de fer-se per escrit sempre i quan la prestació del Servei sigui superior a les quatre setmanes.

En el cas d'un contracte a temps complet, el sou no podrà ser inferior al salari mínim interprofessional (SMI) en còmput anual. Si la relació és puntual, el contracte podrà ser de paraula. Es pot pactar un període de prova que no excedirà els dos mesos.

En el cas de baixa, a partir del novè dia la incapacitat temporal és a càrrec de la Seguretat Social, els ocupadors abonaran des de el quart dia fins el novè.

Cal tenir en compte que l'acció protectora dels sistema especial de treballadors de la llar no comprèn la prestació per atur.

Si es contracta a un treballador de la llar a través d'una empresa de Serveis, serà aquesta qui es faci càrrec de la cotització.

Atenció

El Reial Decret-llei 29/2012, de 28 de desembre, ha introduït una sèrie de modificacions en el Sistema Especial per a Empleats de Llar.

Des del dia 1 d'abril de 2013 quan el treballador presti els seus serveis durant menys de 60 hores al mes per a un o diversos ocupadors, podran acordar amb cada un dels ocupadors l'assumpció per part del treballador de les obligacions derivades de l'afiliació, altes, baixes i variacions de dades. Aquest acord haurà de ser firmat per ambdós i comunicat a la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Com tramitar

Tramitació
Què podeu fer?

Podrà sol·licitar l'alta, la baixa o comunicar variacions de dades a la Seguretat Social, del treballador de la llar que tingui contractat.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?
 • Haurà de formalitzar un contracte entre empleat i ocupador on constarà: salari mensual o per hora; salari en espècie; si existeix o no pacte d'hores de presència i la seva retribució; si existeix o no pacte de pernoctació i la seva retribució.

  Per a noves altes, els ocupadors han de presentar en qualsevol administració de la Seguretat Social, els models TA6 o TA7 per a la sol·licitud del codi de compte de cotització i el model TA 2S-0138 per sol·licitar l'alta o la baixa dels treballadors.

  Per treballadors que ja es troben en situació d'alta, els ocupadors igualment hauran de comunicar a la Tresoreria de la Seguretat Social les dades necessàries per a l'obertura d'un codi de compte de cotització en el nou règim especial per a treballadors de la llar del règim general. Per facilitar aquesta tasca està disponible el model TA-Llar.

  Tots els models dels diferents formularis estan disponibles en el web www.meyss.es

  En els casos en què l'ocupador no realitzi aquestes gestions el treballador podrà demanar la seva alta directament en la Tresoreria de la Seguretat Social.

I després...

Un cop donat d'alta el treballador de la llar en la Seguretat Social, el pagament de les quotes per part de l'empleador es realitzarà mitjançant domiciliació bancària.

Qui ho pot demanar?
 • Persones que contractin a treballadors de la llar, amb independència del nombre d'hores de feina que realitzin.
 • La normativa no s'aplica a persones que realitzin tasques domèstiques, que siguin familiars de l'ocupador amb relació de consanguinitat o afinitat fins al segon grau, així com els conjugues d'aquests.
 • També s'exclouen els estudiants d'intercanvi que treballin en qualitat d'au pair.
Documentació
 • Document d'identificació de la persona ocupadora.
 • Formularis d'alta, baixa o comunicació de variació de dades, segons sigui el cas, que es troben disponibles al web www.meyss.es
 • Contracte efectuat entre el treballador i l'ocupador.


 

On es pot fer?
Dates

La sol·licitud d'alta s'haurà d'efectuar amb antelació a l'inici de l'activitat laboral.

La sol·licitud de baixa i variació de dades es comunicaran dins el termini dels 6 dies naturals següents a la finalització del contracte o d'aquell en què es produeixi la variació.

Preu

  La cotització en aquest sistema especial estarà en funció del  tram que correspongui per la retribució percebuda pels treballadors. Es pot consultar el quadre corresponent a cada tram i la seva base de cotització en la pàgina web www.meyss.es

  Per l'any 2018 el tipus de cotització serà del 27,40% sobre la base de cotització.

  A partir de l'any 2019, el tipus de cotització i la seva distribució entre ocupador i treballador de la llar seran els que s'estableixi, amb caràcter general per al Règim general de la Seguretat Social.

  El tipus de cotització per contingències professionals serà l' 1,10% sobre la base de cotització, i anirà a càrrec exclusiu de l'ocupador.

  Els titulars de la llar familiar, en el cas de família nombrosa, mantindran  bonificacions en les quotes de la Seguretat Social per la contractació dels treballadors de la llar.

  L'ocupador que no compleixi amb la normativa vigent i no regularitzi la situació del seu treballador de la llar o no aboni la seva part corresponent de les quotes, comet una infracció greu en matèria de Seguretat Social. Aquesta infracció podrà ser sancionada amb multa entre  626 i 6.259 euros en funció del grau de la infracció.

Organisme responsable
 • Administració General de l'Estat
Darrera actualització  26 / 02 / 2018