Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Adopcions internacionals

El procés legal de l'adopció d'infants d'altres països es basa en el Conveni relatiu a la Protecció del Menor i a la Cooperació en Matèria d'Adopció Internacional, signat a la Haia el 29 de maig de 1993. Aquest Conveni vetlla perquè:

 • L'adopció sigui en benefici de l'infant.
 • L'infant sigui declarat adoptable.
 • La família sol·licitant disposi del certificat d'idoneïtat.
 • Cap persona que no sigui l'infant mateix no es pugui beneficiar indegudament d'aquesta adopció.

L'assignació d'un infant a una família depèn exclusivament de les decisions sobiranes dels països d'origen dels infants.

En el moment de presentar la sol·licitud d'adopció a l'Institut Català de l'Acolliment i l'Adopció (ICAA) s'han de complir tots els requisits del país o països per als quals es presenta la sol·licitud. Per tant, és convenient que les persones sol·licitants estudiïn quines són les condicions que requereix cada país.

Es pot obtenir informació sobre les condicions que demana cada país adreçant-se a l'Institut Català de l'Acolliment i l'Adopció, de manera presencial o per mitjà del web, a les entitats col·laboradores d'adopció internacional (ECAI) o associacions de famílies adoptives.

Com tramitar

Tramitació
Què podeu fer?

Podeu adreçar-vos a l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció per obtenir informació i fer la sol·licitud.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Cal presentar la sol·licitud davant de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció (ICAA). Si es disposa de certificat digital també es pot presentar per internet mitjançant l'oficina virtual de tràmits de la Generalitat.

En la sol·licitud cal especificar el país on s'adreça i complir tots els requisits que demana aquest país. També s'ha de fer constar l'ECAI que ha de trametre l'expedient, si escau

Les persones o famílies candidates a l'adopció internacional d'un infant segueixen un procés de formació i valoració a partir del qual es determina la idoneïtat dels sol·licitants.

L'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció és l'organisme competent per emetre el certificat d'idoneïtat, un document imprescindible per iniciar els tràmits internacionals.

Un cop emès el certificat d'idoneïtat, juntament amb els informes de valoració psicosocial, es trameten a l'organisme competent del país d'origen de l'infant o a la seva representació diplomàtica directament des de l'ICAA o mitjançant una ECAI acreditada.

L'expedient s'ha de tramitar al país d'origen de l'infant amb tota la documentació que el país demana als candidats. De vegades, els organismes competents poden requerir informació complementària o més documents, que caldrà aportar per seguir el procés.

L'organisme competent en matèria d'adopcions del país d'origen de l'infant preassigna un infant a la família o persona sol·licitant, la qual ha de confirmar per escrit l'acceptació de l'infant.

Quan sigui el moment, caldrà viatjar al país per començar el procés de relació i vinculació amb l'infant i efectuar els tràmits per a l'adopció davant dels òrgans judicials competents. La durada de l'estada i el nombre de viatges varia en funció del país.

Qui ho pot demanar?

Famílies o persones que compleixin els requisits següents:

 • Tenir plena capacitat d'obrar.
 • Ésser major de vint-i-cinc anys, llevat que es tracti de l'adopció del fill del cònjuge o de la parella estable o de parents orfes, i tenir com a mínim catorze anys més que la persona adoptada.
 • Només s'admet l'adopció per a més d'una persona en el cas de cònjuges o de les parelles que convisquin amb caràcter estable. En aquest cas n'hi ha prou que un del adoptants hagi complert els 25 anys.

Documentació
 • Certificat d'empadronament
 • Documentació acreditativa de la situació econòmica
 • Certificat d'antecedents penals
 • Informe mèdic de salut física i psíquica
On es pot fer?
Dates

El temps entre la presentació de la sol·licitud i l'obtenció del certificat d'idoneïtat no pot excedir de vuit mesos.

El temps de tot el procés depén de diversos factors: el país d'origen del menor, si l'adopció és d'un nen o de dos germans...

Preu

  La presentació de sol·licituds no té cap taxa, però poden produir-se les següents despeses:

  • Certificat d'idoneïtat.
  • Legalització de documents quan intervingui un notari.
  • Taxes d'autenticació dels documents en el consolat del país (en alguns casos és gratuït).
  • Traducció de la documentació, si s'escau.
  • Honoraris de l'advocat en el país triat si és necessari el seu nomenament.
  • Desplaçaments i estada en el país.

   

Organisme responsable
Darrera actualització  01 / 02 / 2018