Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Autorització administrativa per a radioaficionats i per les emissores de CB-27

Permís per a poder emetre amb una emissora de radio com a radioaficionat o per les emissores de CB-27 (banda ciutadana), sense finalitat lucrativa.

Per a emetre com a radioaficionat cal superar un examen i demanar posteriorment l'autorització.

Per a emetre per emisores CB-27 o de banda ciutadana només es necessita l'autorització administrativa.

Com tramitar

Tramitació
Com es fa el tràmit?

Els radioaficionats han d'obtenir primer el diploma de radioaficionat. 

El diploma s'obté superant els examens que convoca la Direcció General de Telecomunicacions.

La sol·licitud d'inscripció a l'examen es pot fer per internet o presencialment.

Per internet:

A l'Oficina virtual de tràmits de la Generalitat, si es disposa de certificat digital es pot signar electrònicament tota la documentació (sol·licitud i comprovant de pagament de la taxa) i enviar-la per correu electrònic a radioaficionats@gencat.cat

Presencialment:  

Cal presentar la sol·licitud d'inscripció i el comprovant del pagament de la taxa  a la Direcció General de Telecomunicacions.

En ambdòs casos, Les persones sol·licitants han d'indicar el lloc i les dates en què prefereixen realitzar l'examen.
Un cop verificada la idoneïtat de la sol·licitud i la documentació presentada es comunicarà a la persona interessada la data i l'hora de l'examen.

Un cop obtingut el diploma es pot sol·licitar l'autorització a la Direcció General de Telecomunicacions. Les persones que vulguin obtenir l'autorització per emetre en CB-27 (banda ciutadana) també l'han de demanar.  La sol·licitud es pot fer per internet o de manera presencial. Les persones que vulguin

Per internet:

Si es disposa de certificat digital es pot signar electrònicament la sol·licitud i el comprovant de pagament de la taxa i trametreu per correu electrònic: radioaficionats@gencat.cat.

Presencialment:

Cal presentar la sol·licitud de l'autorització i el comprovant de pagament de la taxa a la Direcció General de Telecomunicacions.

Documentació

Per a l'obtenció del diploma d'operador d'estació d'aficionat:

 • Sol·licitud d'inscripció als examens (el model es pot descarregar des de l'Oficina virtual de tràmits de la Generalitat).
 • Comprovant del pagament dels drets d'examen.
 • Original i fotocòpia del DNI.

 

Per a l'obtenció de la llicència:

 • Diploma d'operador d'estació d'aficionat
 • Justificant del pagament de la taxa.

 

On es pot fer?
Dates

L'autorització té caràcter indefinit, però cada 5 anys s'ha de comunicar la intenció de continuar utilitzant el domini públic radiolèctric.

Preu
  • Drets d'examen:22,98 euros.
  • Diploma d'operador: gratuït
  • Autorització administrativa per radioaficionats: 153,02 euros
  • Autorització administrativa per CB-27: 83,65 euros
Organisme responsable
 • Administració General de l'Estat
Darrera actualització  04 / 08 / 2017