Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Assignació econòmica de la Seguretat Social per fill o menor acollit a càrrec

Assignació econòmica que es reconeix per cada fill o menor acollit, menor de 18 anys, a càrrec del sol.licitant, quan els ingressos familiars no superin la quantitat anualment establerta, o bé per a fills majors d'aquesta edat, afectats per una disminució igual o superior al 65%.

Per a més informació es pot consultar el web de la Seguretat Social.

Com tramitar

Tramitació
Com es fa el tràmit?

La sol·licitud i la documentació necessària s'han de presentar a qualsevol centre d'atenció i informació de la Seguretat Social (CAISS).

Qui ho pot demanar?
 • Cal residir legalment en territori espanyol.
 • Tenir a càrrec fills o menors acollits, menors de 18 anys o bé més grans amb una disminució igual o superior al 65%, independentment de la seva filiació.
 • No tenir dret, ni el pare ni la mare, a prestacions d'aquesta naturalesa.
 • No percebre ingressos anuals superiors a 11.576,83 i a partir del segon fill s'incrementa en un 15%. En cas de famílies nombroses 17.423,84 euros (aquesta xifra s'incrementarà en 2.822,18 euros per cada fill a partir del quart).
 • Orfes de pare i mare, menors de 18 anys, o amb una disminució igual o superior al 65%.

 

Documentació
 • Formulari de la Seguretat Social segons supòsit.
 • DNI, targeta o permís de residència si s'és estranger.
 • Targeta del NIF o NIE, en cas d'estrangers.
 • DNI de l'altre titular de la pàtria potestat o tutela.
 • Llibre de família o targeta no laboral dels fills a càrrec de l'estranger resident a Espanya.
 • Declaració de la renda, o declaració personal de no estar obligat.
 • DNI dels fills a càrrec més grans de 16 anys.
 • Altres documents acreditatius de la situació (si s'escau).

 

On es pot fer?
Preu

  La quantia de l'assignació econòmica és diferent segons l'edat i el grau de discapacitat del fill o menor acollit a càrrec.

  L'abonament es fa sense pagues extraordinàries:

  • Semestralment, el gener i juliol, quan es tracti de menors de 18 anys.
  • Mensualment, a mes vençut, en els casos de discapacitats majors de 18 anys.

  La prestació està exempta de l'IRPF.

Organisme responsable
 • Administració General de l'Estat
Darrera actualització  11 / 03 / 2019