Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Assignació econòmica de la Seguretat Social per fill o menor acollit a càrrec

Assignació econòmica que es reconeix per cada fill o menor acollit, menor de 18 anys, a càrrec del sol.licitant, quan els ingressos familiars no superin la quantitat anualment establerta, o bé per a fills majors d'aquesta edat, afectats per una disminució igual o superior al 65%.

Per a més informació es pot consultar el web de la Seguretat Social.

Com tramitar

Tramitació
Com es fa el tràmit?

Cal presentar la sol·licitud a l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) o a qualsevol Centre d'Atenció i Informació de la Seguretat social (CAISS).

Qui ho pot demanar?
 • Cal residir legalment en territori espanyol.
 • Tenir a càrrec fills o menors acollits, menors de 18 anys o bé més grans amb una disminució igual o superior al 65%, independentment de la seva filiació.
 • No tenir dret, ni el pare ni la mare, a prestacions d'aquesta naturalesa.
 • No percebre ingressos anuals superiors a 11.376,66 i a partir del segon fill s'incrementa en un 15%. En cas de famílies nombroses 17.122,59 euros (aquesta xifra s'incrementarà en 2.773,39 euros per cada fill a partir del quart).
 • Quan el fill menor de 18 anys tingui una disminució igual o superior al 33% no s'estableix límit econòmic.
 • Quan el fill major de 18 anys tingui una disminució igual o superior al 65% no s'estableix límit econòmic.
 • Orfes de pare i mare, menors de 18 anys, o amb una disminució igual o superior al 65%.

Documentació
 • DNI, targeta o permís de residència si s'és estranger.
 • Targeta del NIF o NIE, en cas d'estrangers.
 • DNI de l'altre titular de la pàtria potestat o tutela.
 • Llibre de família o targeta no laboral dels fills a càrrec de l'estranger resident a Espanya.
 • Declaració de la renda, o declaració personal de no estar obligat.
 • DNI dels fills a càrrec més grans de 16 anys.
 • Altres documents acreditatius de la situació (si s'escau).

On es pot fer?
Preu

  Es tracta d'assignacions econòmiques anuals que varien depenent de l'edat de l'acollit i de l'existència o no d'una discapacitat.

  L'abonament es fa sense pagues extraordinàries:

  • Semestralment, el gener i juliol, quan es tracti de menors de 18 anys.
  • Mensualment, a mes vençut, en els casos de discapacitats majors de 18 anys.


  La prestació està exempta de l'IRPF.

Organisme responsable
 • Administració General de l'Estat
Darrera actualització  19 / 06 / 2018