Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

AssistŔncia jurÝdica gratu´ta

Per mitjà d'aquest servei es tramita el reconeixement del dret a l'Assistència Jurídica Gratuïta per a aquells ciutadans que ho sol·licitin i que compleixin els requisits establerts per la llei.

Com tramitar

Tramitaciˇ
Com es fa el trÓmit?

Adreçar-se al Servei d'Orientació Jurídica (SOJ) per assessorar-se o informar-se de la documentació que cal presentar al Servei de Tramitació.

Presentar la sol.licitud juntament amb la documentació adient al Servei de Tramitació.

Qui ho pot demanar?

Requisits econòmics per tenir dret a la justícia gratuïta:

Es tenen en compte els ingressos de la unitat familiar:

                                               UNITAT FAMILIAR                                        .                                               

NOMBRE MEMBRES

UN

DOS/TRES

QUATRE O MÉS

IPREM

X2

X2,5

X3

ANY

12.908,16 euros

16.362,70 euros

19.635,24 euros

Amb independència dels recursos econòmics, també hi tenen dret les víctimes de violència de gènere, de terrorisme i els menors i discapacitats psíquics víctimes d'abusos i maltractaments.

 

Poden sol·licitat aquest servei ciutadans espanyols, nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea i els estrangers que estiguin a Espanya, les entitats gestores i serveis comuns de la Seguretat Social, les associacions d'utilitat pública i les fundacions inscrites en el Registre administratiu corresponent.

Documentaciˇ

Full de sol·licitud de justícia gratuïta

Juntament amb aquest imprès cal aportar la documentació següent per acreditar la situació econòmica de la unitat familiar:

  • Una còpia de la darrera declaració d'IRPF dels membres de la unitat familiar
  • Una còpia de la darrera declaració de l'impost de patrimoni dels membres de la unitat familiar
  • Una còpia de les sis darreres nòmines dels membres de la unitat familiar
  • Un informe actual de vida laboral, de la Tresoreria General de la Seguretat Social

En cas que la persona sol·licitant no estigui obligada a fer la declaració d'IRPF, un certificat dels centres de treball i/o un certificat de cobrament de pensions i/o un certificat de l'Oficina de Treball de la Generalitat sobre percepcions de prestacions o subsidis d'atur, certificats d'ajuts o altres percepcions provinents d'altres administracions públiques.

  • Una còpia del llibre de família, si la persona sol·licitant està casada i/o té fills a càrrec seu
  • Una còpia del contracte de lloguer o del rebut mensual de l'habitatge habitual de la persona sol·licitant (hipoteca), si s'ha declarat com a càrrega per a l'economia familiar
  • Una còpia dels títols de propietats de béns immobles de la unitat familiar
  • Un certificat de valors de béns mobles, si se n'és titular

A més d'aquesta documentació, el col·legi d'advocats que tramiti la sol·licitud i la Comissió d'Assistència Jurídica Gratuïta poden demanar documentació complementària per acreditar més específicament la situació econòmica de la unitat familiar segons les dades que s'indiquin de la persona sol·licitant.

On es pot fer?
Organisme responsable
  • Administraciˇ General de l'Estat
Darrera actualitzaciˇ  28 / 06 / 2018