Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Matrimoni Civil al Registre Civil

Registre de l'unió civil d'una parella del mateix o diferent sexe.

Com tramitar

Tramitaciˇ
Com es fa el trÓmit?

Cal que els interessats reuneixin la documentació necessària i la presentin personalment o per correu postal a la secció de matrimonis del Registre Civil de Barcelona.

I desprÚs...

 • Un cop examinada la documentació presentada, el/la jutge/essa encarregat dicta providència per mitjà de la qual obre expedient matrimonial i assenyala dia i hora en què han de comparèixer els dos interessats, acompanyats per un testimoni major d'edat que els conegui (pot ser familiar o amic).
 • La citació la donen al moment. Excepcionalment si no és possible es remet per correu al domicili o a l'adreça indicada a la sol·licitud.
 • Els contraents hauran de manifestar sota declaració jurada el seu estat civil i el testimoni haurà de testificar sobre la veracitat dels extrems continguts en l'escrit de la sol·licitud.

Conclusió de l'expedient

El jutge encarregat del Registre Civil és qui dicta la resolució de l'expedient. Si finalment aquest resulta aprovat i complet, queda autoritzada la celebració del matrimoni.

L'expedient matrimonial i la relació de dades de tots dos cònjuges s'envia directament a l'autoritat davant de la qual tindrà lloc la cerimònia. Excepte que la celebració es faci a l'Ajuntament que en aquest cas s'ha de recollir presencialment al Registre Civil el dia que us indiquin.

Qui ho pot demanar?

Tots els ciutadans tenen dret a contraure matrimoni conforme a les disposicions que conté el Codi Civil. Ho poden fer dins o fora de l'Estat espanyol, davant del jutge/essa, l'alcalde/essa o funcionari/ària designat o en la forma legalment prevista.

No poden contraure matrimoni:

 • Els menors d'edat no emancipats (cal ser major de 16 anys i viure independentment dels pares).
 • Les persones que estiguin lligades amb vincle matrimonial.
 • Els parents en línia directa per consanguinitat o adopció.
 • Els col·laterals per consanguinitat fins al tercer grau. Amb tot, el jutge de primera instància pot dispensar d'aquest impediment amb justa causa i a instància de part.
 • Els condemnats com a autors o còmplices de la mort dolosa del cònjuge de qualsevol d'ells. No obstant, el Ministeri de Justícia pot dispensar d'aquest impediment a instància de part.
 • Disminuïts psíquics. No obstant, si l'instructor estima que algun dels contraents està afectat de deficiències o anomalies psíquiques, obtindrà del Metge del Registre Civil o del seu substitut el dictamen facultatiu oportú que declari l'aptitud per prestar el consentiment.
Documentaciˇ
 • Full de sol·licitud emplenat i firmat pels sol·licitants (original i fotocòpia). El facilita el Registre Civil.
 • Fotocòpia dels dos DNI o, si s'escau, del passaport o la tarjeta de residència, i llibre de família si hi ha fills comuns.
 • Certificat de naixement literal expedit al Registre Civil de la localitat de naixement.
 • Certificat d'empadronament: Cal acreditar la residència dels dos últims anys d'ambdós contraents (per a poder tramitar l'expedient al Registre Civil Barcelona un dels dos sol·licitants ha de viure a Barcelona). El Registre Civil accepta un Volant de residència excepte en els següents casos, que caldrà aportar un Certificat històric:
  • Si l'interessat consta de baixa per trasllat a un altre municipi (aportarà volant del nou municipi i Certificat històric de l'antic si no fa més de 2 anys que va marxar).
  • Si el matrimoni se celebra a l'estranger;
  • Si la data d'inscripció al Padró és inferior a dos anys (aportarà volant actual i Certificat de l'antic municipi fins justificar els 2 últims anys).
 • Les persones vídues han d'aportar certificat de l'anterior matrimoni i certificat de defunció del conjuge.
 • En el cas de divorciats o de matrimoni anul·lat, han d'aportar el certificat literal del matrimoni anterior, on hi consta la inscripció marginal de divorci o anul·lat (no és vàlida l’escriptura de divorci).
 • En el cas dels menors d'entre 14 i 16 anys hen d'obtenir prèviament la dispensa de l'impediment de prohibició d'edat, tramitat en el Registre Civil. Els menors d'entre 16 i 18 anys han d'obtenir l'emancipació per concessió dels pares o dels que n'ostentin la pàtria potestat. Un cop emancipats, han d'aportar certificació literal de naixement amb inscripció marginal d'emancipació.
 • En el cas d'estrangers han d'aportar un certificat del consolat o ambaixada acreditant la inscripció i l'estat civil. El consolat o o ambaixada corresponent a més informa si s'ha de presentar un certificat de capacitat matrimonial. Tots els documents estrangers s'han de presentar degudament legalitzats i traduïts per un traductor jurat.
On es pot fer?
Dates

Al Registre Civil de Barcelona se celebran casaments els matins feiners, excepte dissabtes.

Per celebrar matrimonis civils fora de Barcelona (de contraents residents a Barcelona) cal iniciar el trÓmit al Registre Civil de Barcelona per˛ dient que el matrimoni vol celebrar-se fora. Posteriorment els interessats hauran d'adrešar-se a l'encarregat del Registre Civil, jutje de pau o alcalde de la poblaciˇ que es desitgi per tal de concertar la data.

Organisme responsable
 • Administraciˇ General de l'Estat
Darrera actualitzaciˇ  19 / 07 / 2018