Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Certificat d'antecedents penals i Certificat de delictes de naturalesa sexual

El Certificat d'antecedents penals és la certificació que serveix per demostrar si una persona té o no antecedents penals.

El Certificat de delictes de naturalesa sexual  permet acreditar la manca de delictes de naturalesa sexual o, si escau, l'existència dels mateixos. Des de l'1 de març de 2016 és necessària aquesta certificació per a totes les persones que treballen en contacte habitual amb menors.

Com tramitar

Tramitaciˇ
QuŔ podeu fer?

Podeu sol·licitar un Certificat d'antecedents penals o un Certificat de delictes de naturalesa sexual

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?

El Certificat d'antecedents penals podeu sol·licitar-lo:

 • Presencialment, aneu a la Gerència Territorial de Justícia amb la documentació requerida i, si escau, amb la taxa pagada. Generalment es facilita el certificat al moment.
 • Per correu al Registro Central de Penados y Rebeldes o a les oficines de registre de la Delegació del Govern  i, si escau, remetre la taxa pagada i la fotocòpia compulsada de la documentació. En aquest cas el certificat triga 10 dies en expedir-se.
 • Telemàticament: Es pot fer de forma telemàtica amb certificat digital a través del web del Ministeri de Justícia.

Quan el certificat d'antecedents penals ha d'assortir efectes a l'estranger, necessita ser legalitzat. Ha d'advertir-se al moment de la sol·licitud, fent referència al país de destinació del document (Legalització única o Postil·la de l'Haia).

El Certificat de delictes de naturalesa sexual podeu sol·licitar-lo:

 • La sol·licitud i lliurament dels certificats de delictes de naturalesa sexual es fa preferentment per mitjans electrònics, mitjançant el web del Ministeri de Justícia. D'aquesta forma ontindrà el certificat en el mateix moment de la seva sol·licitud. Únicament en el cas que sigui necessari resoldre algun problema d'identificació o coincidencia de dades se li farà arribar un SMS al seu telèfon mòbil amb el Codi Segur de Verificació que li permetrà la descàrrega del certificat. Accedeixi al web del Ministeri de Justícia per verificar els requisits de la tramitació electrònica, així com altres maneres d'obtenir el certificat.

El certificat de Delictes de Naturalesa Sexual és vàlid únicament a Espanya, per tant, no es postil·la ni legalitza. Si necessiteu un certificat per poder treballar amb menors a un altre país heu de sol·licitar el Certificat d'Antecedents Penals i postil·lar-ho o legalitzar-ho segons el país on hagi d'assortir efectes legals. 

NOTA: Si no precisa l'expedició d'un certificat sinó que únicament desitjeu conèixer les dades relatives a la vostra persona continguts en el Registre Central de Penats, els interessats, acreditant la seva identitat i sense abonament de taxa, teniu dret a sol·licitar l'accés, mitjançant exhibició, als mateixos.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física major d'edat, així com les persones jurídiques a través dels seus representants.

Quan es tracti de ciutadans de la Unió Europea amb nacionalitat diferent a l'espanyola el Registre Central de Penats sol·licitarà a l'autoritat central de l'Estat de nacionalitat de la persona que realitza la petició, informació sobre dites antecedents per poder incloure-la en el certificat que se li faciliti. En aquest cas, la tramitació del certificat estarà condicionada a la normativa, pràctica i terminis del país que es tracti.

Documentaciˇ

Quan ho sol·licita la persona interessada:

Original o fotocòpia compulsada del DNI, Targeta de Residència, Passaport, Permís de conduir o document d'identificació comunitari o equivalent, en vigor, de la persona respecte de la qual se sol·licita la certificació, sempre que el document presentat permeti identificar fefaentment a aquesta.

Quan el certificat no se sol·licita personalment per l'interessat sinó per una altra persona que el representa, aquesta a més d'acreditar la seva identitat mitjançant la documentació anterior, ha d'aportar:

 • Original o fotocòpia compulsada del document d'identificació en vigor del representat.
 • Original o fotocòpia compulsada del document que acrediti la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret que deixi constància fidedigna de la mateixa (document públic autoritzat per notari, document privat amb signatures legitimades per notari o document privat, atorgat en compareixença personal de l'interessat davant empleat públic, que farà constar aquesta circumstància mitjançant diligència).
 • Quan se sol·licita el certificat respecte d'una PERSONA JURÍDICA, ha d'acreditar-se la representació mitjançant document públic notarial, presentant original o fotocòpia compulsada del mateix.
On es pot fer?
Dates

Termini de validesa: 3 mesos a partir de la data d'expediciˇ.

Preu

  Certificat d'antecedents penals: caldrà abonar una taxa de 3,74 euros.

  Certificat de delictes de naturalesa sexual: gratuït.

Organisme responsable
 • Administraciˇ General de l'Estat
Darrera actualitzaciˇ  09 / 04 / 2018