Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

CŔdula d'habitabilitat de primera i segona ocupaciˇ

La cèdula d'habitabilitat és el document que acredita que un habitatge compleix els requisits d'habitabilitat i solidesa fixats per Decret i que és apte per ser destinat a residència humana.

És obligatòria per:

 • Llogar i vendre un habitatge
 • Contractar els serveis d'aigua, gas i electricitat a les companyies subministradores corresponents

Hi ha dos tipus de cèdules d'habitabilitat:

 • De primera ocupació: per a habitatges nous o resultants d'una gran rehabilitació
 • De segona ocupació: per a habitatges usats o preexistents.

Atenciˇ

Per a més informació sobre la tramitació de la cèdula d'habitabilitat podeu consultar els següents enllaços, segons escaigui: Cèdula d'habitabilitat de primera ocupació  / Cèdula d'habitabilitat de segona ocupació.

Com tramitar

Presencialment
QuŔ podeu fer?

Podeu sol·licitar la cèdula d'habitabilitat de l'habitatge.

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?

Presenteu la documentació requerida davant qualsevol Oficina de l'Habitatge de Barcelona, preferentment amb cita prèvia que podreu sol·licitar accedint al tràmit Cita amb l'Ajuntament de Barcelona o a través del Telèfon d'Informació i Tràmits.

En el moment de presentar la sol·licitud us lliuraran una carta de pagament que cal fer efectiva a les entitats bancàries indicades.

Els tècnics poden presentar la sol·licitud telemàticament mitjançant el seu col·legi professional.

I desprÚs...

En el termini de 30 dies hàbils podreu recollir la cèdula per qualsevol Oficina de l'Habitatge de Barcelona, preferentment amb cita prèvia, sempre que s'hagi fet efectiva la taxa corresponent.

Tanmateix, en cas de no passar a recollir la cèdula,  aquesta és enviada per correu ordinari a l'interessat.

Qui ho pot demanar?

En tots els casos:

 • La persona propietària de l'habitatge.
 • Representant de la persona propietària degudament autoritzada.

Per a duplicats de les cèdules:

 • La persona propietària de l'habitatge.
 • La persona llogatera de l'habitatge.
 • Representant de la persona propietària o llogatera degudament autoritzada.
Documentaciˇ

Documentació genèrica a presentar en tots els casos:

 • Imprès de sol·licitud normalitzat.
 • DNI/NIE de la persona propietària, si és el cas.
 • DNI/NIE de la persona llogatera, si és el cas.
 • DNI/NIE de la persona representant, si és el cas.

Habitatges de nova edificació:

 • Llicència d'obres o document equivalent.
 • Original del certificat final d'obra i d'habitabilitat signat pel personal tècnic competent i visat pel col·legi professional respectiu.
 • Original del certificat del compliment del control de qualitat (realitzat pel tècnic, aparellador que hagi fet l'obra).
 • Comunicació municipal de primera ocupació o la sol·licitud d'aquesta.

Canvi d'ús d'un local a un habitatge:

 • Certificat de final d'obra i d'habitabilitat fet per arquitecte, arquitecte tècnic o aparellador de les obres.
 • Llicència municipal d'obres, autoritzant el canvi d'ús.
 • Comunicació municipal de primera ocupació.

Cas de subdivisió d'un habitatge existent:

 • L'habitatge que té la cuina i la porta d'accés, ha de tramitar la cèdula com si es tractés d'un habitatge usat.
 • L'habitatge al que se li ha de fer la cuina i la porta d'accés, ha de tramitar com a cèdula d'habitatge nou o resultant d'una gran rehabilitació.

Habitatges usats:

 • Certificat emès per un tècnic (aparellador o arquitecte) conforme l'habitatge compleix els nivells d'habitabilitat exigits. Aquest certificat inclou el full de sol·licitud normalitzat.

Pot sol·licitar-se un duplicat de la cèdula d'habitabilitat mentre sigui vigent.

 • Escriptura de compra-venda (en cas de demanar-ho el propietari).
 • Contracte de lloguer vigent (en cas de demanar-ho el llogater).
  • 3 últims rebuts de lloguer pagats.
On es pot fer?
Dates

Primera ocupació: caduca als 25 anys.

Primera ocupació per rehabilitació: caduca als 15 anys.

Segona ocupació: caduca als 15 anys.

Transcorreguts aquests terminis s'han de tramitar novament.

Preu

  Cèdula d'habitabilitat nova ocupació / primera ocupació:

  • Cèdula per 1 habitatge nou: 42,60 euros
  • Cèdula de 2 a 5 habitatges nous (per  cada habitatge): 26,25 euros
  • Cèdula de 6 o més habitatges nous (per cada habitatge): 19,65 euros

  Cèdula d'habitabilitat d'habitatges usats / segona ocupació:

  • Cèdula per cada habitatge usat: 19,65 euros

  Duplicats cèdula nova ocupació o segona ocupació: gratuït 

  Bonificació: 30% de l'import si es realitza el pagament per internet.

Organisme responsable
Darrera actualitzaciˇ  04 / 04 / 2019