Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Llicència de gual: sol·licitud, modificació de característiques, canvi de titular i baixa

El tràmit permet realitzar totes les gestions relacionades amb la llicència per a l'ús restringit de la via pública (vorera), per a l'entrada i sortida de vehicles privats ja sigui en edificis o bé en solars i/o espais en obres:

 • Sol·licitud de llicència de gual
 • Modificació de les característiques del gual: físiques, per canvi d’ús o per canvi d’horari.
 • Canvi de titular de la llicència de gual
 • Baixa de la llicència de gual

El sol·licitant de la llicència de gual ha de dipositar una garantia per a la restitució de la vorera al seu estat anterior. L'import de la garantia es determina en funció de la superfície afectada i de les tarifes establertes per a la reconstrucció de paviments a les ordenances fiscals.

En cas de concessió de la llicència, tant la construcció del gual com la seva senyalització és a càrrec del titular, així com el seu manteniment.

La distància entre el gual i qualsevol element urbà ha de ser al menys d'un metre. Si s'ha de traslladar qualsevol element el cost és  a càrrec del titular, prèvia autorització municipal.

Si se sol·licita la baixa, la reposició de la vorera i la retirada de la placa corresponent, és a càrrec de l'interessat.

Atenció

Les característiques de disseny i materials utilitzables en la construcció dels guals estan recollides en la secció 8a i en l’annex VIII de l’Ordenança de Circulació de Vianants i de Vehicles.

Com tramitar

Amb certificat digital/Identitat Digital al Mòbil
Què podeu fer?

Podeu finalitzar el tràmit per internet: emplenar el formulari de sol·licitud, adjuntar-hi la documentació necessària i presentar-ho tot al registre telemàtic de l'Ajuntament de Barcelona.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Abans d'iniciar el tràmit, haureu de descarregar, emplenar i guardar al vostre ordinador la Instància específica que haureu d'adjuntar al formulari com a part de la documentació de la vostra sol·licitud.

Cal saber que, en el cas de baixa o modificació física del gual s’ha de fer constar a l'apartat d'observacions de la instància, que es duran a terme les obres de restitució de la vorera al seu estat anterior i la data prevista per fer-les. No cal realitzar cap altra gestió ni demanar permís d'obres.

El formulari demanarà que us identifiqueu amb un certificat digital i que feu ús de la signatura electrònica per presentar la sol·licitud al registre telemàtic. Consulteu la llista de certificats digitals acceptats en aquest portal i els components tècnics que requereix la signatura electrònica.

 1. Empleneu el formulari.

 2. Adjunteu la instància específica i la resta de documentació necessària.

  Consulteu les condicions que han de complir els documents electrònics perquè s'acceptin en aquest portal i la manera de generar-los.

 3. Confirmeu-ne les dades i signeu la sol·licitud per presentar-la al registre telemàtic.

I després...

El departament de Serveis Tècnics del Districte, un cop comprovada la documentació resoldrà la concessió o denegació de la llicència, la modificació o el canvi de titular i contactarà amb l'interessat per notificar-li el resultat.

En cas de resolució favorable:

 • Si la resolució de concessió és favorable, li lliuraran la liquidació del dipòsit de garantia (excepte en els guals per entrada de vehicles a obres).
 • Si la resolució de modificació és favorable li lliuraran l'actualització del dipòsit de garantia.
 • En ambdós casos podran lliurar el comprovant del pagament en qualsevol registre de les Oficines d’Atenció Ciutadana o directament en el Taulell dels Serveis Tècnics. Passats 3 mesos sense constituir el dipòsit de garanties s'emetrà la caducitat del procediment.  
 • Constituït el dipòsit es notificarà al titular proposta i resolució de la llicència i la liquidació de la taxa de gual.

En cas de resolució desfavorable:

 • Es notificarà tràmit d'audiència a l'interessat per tal que al·legui tot allò que consideri pertinent.

En el cas de baixa:

 • Es notificarà la baixa amb la resolució de la part proporcional de la taxa, si no s'ha fet el pagament anual o, si el pagament ja ha estat abonat, es comunicarà la devolució per ingressos indeguts. El dipòsit de garantia no es retornarà fins a la comprovació per part del personal municipal, de la correcta reposició de la vorera i la placa retirada.
 • Si l'interessat no reposa la vorera, l'execució subsidiària anirà a càrrec del titular, es procedirà a confiscar el dipòsit i si el dipòsit no cobreix la reposició de la vorera, s'emetrà una liquidació complementària. 
Qui ho pot demanar?

En cas de sol·licitar una nova llicència de gual cal complir amb els requisits següents:

L'interessat ha d'estar en possessió de la llicència d'ús del local i, en els casos que sigui necessària, de la llicència d'activitat i l'autorització per a traslladar els elements urbans que impedirien l'accés al local o recinte.

A banda, caldrà que el local reuneixi les condicions següents:

1. Per a tots els locals:

a) Que el tipus d'activitat exigeixi l'entrada i sortida de vehicles.

b) Que es compleixin les normes sobre protecció contra incendis, ventilació i superfície mínima per plaça d'aparcament exigides a les Ordenances d'Edificació, Industrials o d'altres.

2. Per als locals d'ús industrial, comercial o de serveis:

a) Que disposin d'una superfície lliure no inferior als 40 m2 reservada permanentment i exclusiva per a les tasques de càrrega o descàrrega, excepte en aquells locals que tinguin una llicència d'activitat relacionada amb el ram de l'automòbil i en els establiments que necessitin efectuar la càrrega o descàrrega de pesos importants, sempre que acreditin la necessitat d'efectuar aquestes operacions i declarin la denominació, nombre i ubicació dels aparells mecànics existents i que hauran de tenir la corresponent llicència. En el cas d'activitats subjectes a reglamentacions específiques que imposin normes de seguretat o higiene per a les operacions de càrrega i descàrrega, podran no aplicar-se els mínims de superfície indicats.

3. Garatges o aparcaments:

a) Que es tracti d'una edificació o local amb obligació legal de tenir garatge o aparcament.

b) En la resta de casos caldrà que el local tingui una superfície mínima de 60 m2 amb capacitat per a tres o més vehicles, excepte en els edificis unifamiliars o en aquells carrers on estigui prohibit l'estacionament, autoritzant-se en aquest darrer cas a precari.

En el cas de modificació física del gual el mínim de metres a sol·licitar és l'amplada de la porta. En tot cas, l'amplada màxima a sol·licitar no ha d'excedir en més d'un metre l'espai que ocupa la porta, a excepció de carrers estrets (menys de 6 m de calçada), amb entrada de camions grans, que és fins a 2,5 m.

Pot realitzar el tràmit qualsevol ciutadà o entitat.

En el cas de canvi de titular, és el nou propietari qui ha de fer la sol·licitud.

Documentació

Recordeu que haureu de tenir la documentació preparada en arxius o fitxers per adjuntar-la al formulari.

Per realitzar qualsevol de les gestions relacionades amb les llicències de guals, tant els d‘entrada a locals o aparcaments com els d'obres, cal aportar en tots els casos:

Cal aportar addicionalment:

- En el cas de nova llicència de gual i de canvi de titular de gual:

 • Fotocòpia del NIF o CIF del titular
 • Fotocòpia del NIF del representant, si és el cas.
 • Còpia dels poders del representat, si és el cas.
 • Una fotografia recent de la façana.
 • Una fotografia de la vorera d'accés al local o l'obra.
 • Dos plànols de l'emplaçament a escala 1:500, indicant la situació del local o recinte i la del gual, la distància de la finca a l'eix del carrer, la del gual a la cantonada més propera, la numeració exacta de la finca i l'orientació geogràfica.
 • Dos plànols del local a escala 1/100, amb indicació de la superfície ocupada per l'aparcament o zona de càrrega o descàrrega, amplada de la vorera, de l'accés a la façana i del gual, amb grafisme dels elements urbans.

- En el cas de modificació de característiques de gual existent:

 • Dos plànols del local a escala 1/100, amb indicació de la superfície ocupada per l'aparcament o zona de càrrega o descàrrega, amplada de la vorera, de l'accés a la façana i del gual, amb grafisme dels elements urbans.

En el cas de baixa de gual existent: no cal aportar documentació addicional.

Dates

La llicència de gual per un edifici o per obres, no té data de caducitat per això no cal ser renovada.

El termini per resoldre per part de l’Ajuntament són tres mesos. Passat aquest termini sense cap notificació es considerà desestimada la sol·licitud per silenci administratiu negatiu.

Preu

  Anualment caldrà fer efectiu el pagament de la corresponent taxa de guals.

  La quantia del preu públic ve determinada pel polinomi:

                                              PB x S x T x FCC x FCA

  PB = Preu bàsic: 0,4966 euros.

  S = Superfície en m2. (Es calcula amb els metros de longitud d'aprofitament de línia de vorera del gual arrodonida per excés multiplicada per una amplada de tres metres). En el cas de guals, els metres d'ocupació que passin de 5 lineals es comptaran dobles.

  T = Temps en dies de l'aprofitament, sempre que no s'estableixi una durada mínima. Quan la llicència o autorització es concedeixi per mesos, trimestres, festes o vigílies durant l'any, semestres, temporada o per any, es considerarà, pel càlcul de la quota, els mesos de 30 dies, els trimestres de 90 dies, les festes i vigílies de 128 dies, els semestres o temporada de 180 dies i els anys de 360 dies. En els altres casos el càlcul de la quota es farà pel nombre de dies d'ocupació efectiva.

  FCC = Factor Corrector de Carrer segons la categoria del carrer:

  • Categoria del carrer A = factor corrector 5
  • Categoria del carrer B = factor corrector 3
  • Categoria del carrer C = factor corrector 1,75
  • Categoria del carrer D = factor corrector 1,25
  • Categories del carrer E,F,Z industr. = factor corrector 1

  FCA = Factor corrector d'Aprofitament segons el següent barem:

  • Permanents = factor corrector 0,1746
  • Més de 8 h fins 12 h = factor corrector 0,1358
  • Fins a 8 h = factor corrector 0,1164

  Per a guals de garatges i aparcaments subjectes als epígrafs d'IAE núms.751.1, 751.2 i 751.3 = factor corrector 0,1067

  Per a guals de serveis de rentat i greixatge d'automòbils, serveis de taller de reparació d'automòbils, agencies de transport i locals de compravenda de vehicles:

  • De més de 8 hores i fins a 12 hores = factor corrector 0,0970
  • Fins a 8 hores = factor corrector 0,0922

  Per a guals d'accés a estacions de servei: factor corrector 0,0970

  Per a guals d'immobles destinats a habitatges, el mateix polinomi afegint-hi el Factor Corrector d'Habitatge.

  PB x S x T x FCC x FCA x FCH

  FCH = Factor Corrector d'Habitatge:

  • Superfície del garatge fins a 25 m2 = 0,70
  • Més de 25 m2 fins a 50 m2 = 0,80
  • Més de 50,1 m2 fins a 100 m2 = 0,90
  • Més de 100,1 m2 = 1
Organisme responsable
Darrera actualització  08 / 05 / 2019