Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Obtenció, renovació i modificació de dades del Document Nacional d'Identitat

El DNI és un document personal i intransferible emès pel Ministeri de l'Interior i el seu titular és obligat a la custòdia i conservació d'aquest.

El document té suficient valor per si mateix per tal d'acreditar la identitat i les dades personals del titular que hi consten, així com la nacionalitat espanyola.

Tots els espanyols tenen dret a l'expedició del DNI i estan obligats a exhibir-lo quan fossin requerits per l'autoritat o els agents de l'autoritat.

La fotocòpia del DNI no té valor si no va acompanyada per l'original.

La pèrdua, sostracció, destrucció,  deteriorament del DNI o la modificació de les dades personals comportarà l'obligació del seu titular de proveir d'un duplicat.

Més informació al web www.dnielectronico.es

Com tramitar

Tramitació
Què podeu fer?

Podeu tramitar per primera vegada o renovar (per caducitat o modificació de les dades) el document nacional d'identitat.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Heu de demanar cita prèvia i anar el dia de la cita amb tota la documentació a l'oficina de tramitació de DNI i Passaport.

 • Els menors d'edat o persones incapacitades legalment han d'anar acompanyats del pare, mare o tutor.
 • Els espanyols residents a l'estranger han de renovar el DNI en una oficina de tramitació de DNI i passaport de l'Estat Espanyol.
 • Per a la tramitació del document de les persones malaltes o incapacitades i que no poden desplaçar-se cal que una persona autoritzada dugui a l'oficina de tramitació de DNI i passaport, amb cita prèvia, tota la documentació.  En aquell mateix moment li donen el dia i la hora en que passarà l'equip mòbil pel domicili de la persona afectada o bé es posaran en contacte telefònicament més endavant per concertar el dia i la hora.

En tots els casos, el DNI electrònic s'expedeix al moment, no cal ni resguard ni tornar un altre dia.

Per a més informació del DNI electrònic, la signatura electrònica i el seu funcionament podeu consultar-ho al web del dni electrònic.

Qui ho pot demanar?
 • Les persones interessades, majors de 14 anys, obligatòriament. Les persones incapacitades, han d'estar representades pel tutor legal.
 • Les persones interessades, menors de 14 anys, voluntàriament. Els menors d'edat han d'estar representats pel pare, la mare o el tutor.
 • Persones autoritzades expressament, en casos que la persona interessada estigui malalta o incapacitada i no pugui desplaçar-se.
Documentació

Per primer cop:

 • Una fotografia (recent, en color, amb el fons blanc, amb el cap descobert i sense ulleres fosques).
 • Certificació literal de naixement, expedida al Registre Civil corresponent o Certificat d'inscripció de nacionalitat espanyola, on ha de constar que s'expedeix per a l'obtenció del DNI. Només són admeses les expedides amb una antelació màxima de 6 mesos a la data de presentació per sol·licitar el DNI.
 • Certificat o volant d'empadronament de l'ajuntament on el sol·licitant tingui el domicili, expedit amb una antelació màxima de 3 mesos a la data de presentació per sol·licitar el DNI
 • DNI de la persona representant, si és el cas.
 • Certificat mèdic en cas de persones malaltes o incapacitades (el metge ha d'especificar el motiu pel qual la persona afectada no pot desplaçar-se al centre d'expedició).
 • Certificat d'acreditació de residència per a espanyols residents a l'estranger, expedit només per obtenir el DNI, pel Consolat espanyol on figuri inscrit l'interessat, en el que es faci constar el número d'inscripció consular, país de residència, localitat, carrer y número on estigui domiciliat, sempre que el domicili sigui a l'estranger.

Per renovació (per caducitat o modificació de les dades personals):

 • Una fotografia (recent, en color, amb el fons blanc, amb el cap descobert i sense ulleres fosques).
 • DNI antic.
 • DNI de la persona representant, si és el cas.
 • Certificat mèdic en cas de persones malaltes o incapacitades (el metge ha d'especificar el motiu pel qual la persona afectada no pot desplaçar-se al centre d'expedició).
 • Documentació en cas de variació de dades:

-Si ha canviat el domicili: volant d'empadronament, expedit amb una antelació màxima de tres mesos. No cal presentar el volant si el ciutadà autoritza a la comissaria que es consultin les dades del padró, sempre que aquestes dades hagin estat actualitzades.

-En cas de canvi de domicili d'espanyols residents a l'estranger i el nou ho és també a l'estranger, el Certificat d'acreditació de residència, amb especificació del país, municipi, carrer y número on estigui domiciliat. No serà necessària la presentació d'aquest certificat per a les renovacions sense canvi de domicili.

-En cas de variació de dades de filiació: certificat del Registre Civil. Només són admeses les certificacions expedides amb una antelació mínima de 6 mesos a la data de presentació per sol·licitar el DNI.

Per pèrdua, sostracció, destrucció o deteriorament:

 • La mateixa documentació que es demana per la renovació, amb una fotografia més si el DNI era el model antic.
On es pot fer?
Dates

La periodicitat de la renovació depèn de l'edat del titular:

 • Fins als 5 anys, cal renovar-lo cada 2 anys.
 • Fins als 30 anys, cal renovar-lo cada 5 anys.
 • Entre 30 i 70 anys, cal renovar-lo cada 10 anys.
 • A partir del 70 anys es considera permanent i no cal renovar-lo.
Preu

  Obtenció i renovació per caducitat, pèrdua, sostracció o deteriorament, general: 12 euros.

  Obtenció i renovació per caducitat, pèrdua, sostracció o deteriorament, per a famílies nombroses: gratuït. 

  Renovació amb el DNI en vigor per canvi de dades, filiació i domicili: gratuït.

Organisme responsable
 • Administració General de l'Estat
Darrera actualització  16 / 04 / 2019