Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Autoritzaciˇ de transports especials per les vies de la ciutat

Els vehicles amb unes dimensions o un pes superiors als reglamentaris han de comptar amb un permís especial per circular per la ciutat.

Serà necessària l'autorització per circular pel terme municipal amb vehicles que sobrepassin les dimensions o el pes reglamentari, d'acord amb el que assenyala l'annex IX sobre Masses i Dimensions del Reglament General de Vehicles, i amb aquells que sobrepassin les 115T totals o bé les 12,6T per eix, d'acord amb els límits d’integritat estructural de la ciutat de Barcelona.

Cal saber que:

 • No es tramiten autoritzacions per a la circulació de transports especials en trànsit per Barcelona (sense inici o final dins la ciutat), excepte aquelles en què el sol·licitant justifiqui aquesta necessitat de forma documental.
 • Els criteris d’integritat estructural de la ciutat de Barcelona, per transports especials queden recollits en el document Protocol d’actuació per a la gestió dels transports especials en el terme municipal de Barcelona.
 • La tramitació d’aquesta autorització no eximeix, en cas d’haver infraestructures soterrades, de la obligatorietat per part del sol·licitant de requerir els permisos necessaris de les corresponents Administracions competents, tal i com s’indica a l’article 16 de la Llei 28/2015 del Sector Ferroviari.

Com tramitar

Sense certificat digital
QuŔ podeu fer?

Podeu sol·licitar el permís per circular amb vehicles de pes o dimensions especials, que rebreu per correu electrònic.

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?

1. Podeu iniciar el tràmit de manera telemàtica si sou una empresa de transports i disposeu d'un nom d'usuari i d'una contrasenya que facilita la Guàrdia Urbana.

Si no en disposeu, els podeu demanar a l' Oficina de Transports Especials de la Guàrdia Urbana.

2. Empleneu el formulari i confirmeu les dades. Les dades a aportar i el procediment variaran en funció de si:

 • el transport no supera les 115T de massa total (càrrega+vehicle) ni les 12.6T per eix.
 • el transport supera les 115T de massa total (càrrega+vehicle) i/o les 12.6T per eix, però SI queda justificat per un dels itineraris preestudiats en el Protocol d’actuació per a la gestió dels transports especials en el terme municipal de Barcelona.
 • el transport supera les 115T de massa total (càrrega+vehicle) i/o les 12.6T per eix i NO queda justificat per un dels itineraris preestudiats en el Protocol d’actuació per a la gestió dels transports especials en el terme municipal de Barcelona.

3. Feu arribar al correu electrònic gu_transports@bcn.cat la documentació necessària per demanar l'autorització.

I desprÚs...

Rebreu el permís per correu electrònic:

 • en un termini de tres dies laborables, si el transport no supera les 115T de massa total (càrrega+vehicle) ni les 12.6T per eix, o bé supera alguna de les dues però s’aporta el Certificat Responsable de compliment del Protocol d’actuació per a la gestió dels transports especials en el terme municipal de Barcelona.
 • en un termini de 20 dies, si es superen les 115T de massa total (càrrega+vehicle) i/o les 12.6T per eix i no es pot certificar el compliment del Protocol d’actuació per a la gestió dels transports especials en el terme municipal de Barcelona. En aquest cas s’haurà facilitat amb la documentació l’estudi tècnic requerit que haurà de validar el responsable d’integritat estructural municipal.

Més endavant, rebreu per correu postal el document per pagar la taxa del permís i, si és el cas, la del servei de la Guàrdia Urbana.

Tingueu a mÓ
 • Itinerari
 • Descripciˇ detallada del recorregut i el corresponent predefinit en el protocol de transports especials municipals

 • Tipologia de vehicle
 • N˙mero d'eixos en cada cos del vehicle (tractora, remolcs, dollies...); distÓncia entre eixos, longitud, alšada i amplada total del vehicle amb cÓrrega

 • Dades de la cÓrrega a transportar
 • Total mÓxima (vehicle + cÓrrega) i mÓxima per eix.

Qui ho pot demanar?

Propietaris o conductors dels vehicles de transports especial.

Documentaciˇ

Documentació general:

Per fer el tràmit per primera vegada, cal aportar aquesta documentació en tots els casos:

 • Targeta de transport
 • Fitxa tècnica del vehicle
 • Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) al dia
 • Assegurança del vehicle
 • DNI de la persona que representa l'empresa

La documentació general relacionada només s'haurà de tornar a presentar si hi ha cap variació.

Documentació específica del transport a efectuar:

Si el vehicle ha de circular per Barcelona, cal aportar aquesta documentació, en tots els casos:

 • Permís de carretera expedit per la Prefectura Provincial de Trànsit
 • Descripció del producte que s'ha de transportar
 • Certificat de càrrega i/o permís de carretera

Si el vehicle ha de circular en trànsit per Barcelona (sense inici o final de trajecte per la ciutat), cal aportar aquesta documentació, en tots els casos:

 • Descripció del producte que s'ha de transportar
 • Certificat de càrrega i/o permís de carretera
 • Estudi tècnic, signat per una consultoria tècnica o per tècnic col·legiat competent, on s’haurà de detallar la impossibilitat de passar per altres vies fora del terme municipal, degut a les infraestructures existents (ponts , túnels, amplades de via, etc..).

Si el transport no supera les 115T de massa total (càrrega+vehicle) ni les 12.6T per eix, caldrà afegir-ne la següent documentació:

 • Dades de la càrrega a transportar: Longitud, amplada, alçada i pes de la càrrega

Si el transport supera les 115T de massa total (càrrega+vehicle) i/o les 12.6T per eix, però queda justificat per un dels itineraris preestudiats en el Protocol d’actuació per a la gestió dels transports especials en el terme municipal de Barcelona, caldrà afegir-ne la següent documentació:

 • Dades de la càrrega a transportar: Longitud, amplada, alçada i pes de la càrrega
 • Dades per verificar els criteris d’integritat estructural (compliment del protocol):

-Itinerari: descripció detallada de l’itinerari i el corresponent predefinit en el protocol de transports especials municipal.

-Tipologia de vehicle: núm. eixos en cada cos del vehicle (tractora, remolcs, dollies, ...); distància entre eixos; longitud, alçada i amplada total del vehicle amb càrrega.

-Càrregues: total màxima (vehicle + càrrega) i màxima per eix.

 • Certificat Responsable (veure model) degudament emplenat i signat, on l’empresa dona fe de què el transport compleix els requisits del protocol i circula per un dels itineraris preestudiats.
 • Autoritzacions de les corresponents Administracions competents en infraestructures ferroviàries, si s’escau.

Si el transport supera les 115T de massa total (càrrega+vehicle) i/o les 12.6T per eix i no queda justificat per un dels itineraris preestudiats en el Protocol d’actuació per a la gestió dels transports especials en el terme municipal de Barcelona:

 • Dades de la càrrega a transportar: Longitud, amplada, alçada i pes de la càrrega
 • Informe tècnic: estudi tècnic, signat per una consultoria tècnica o tècnic col·legiat competent on es justifiqui i verifiqui, en base a l’itinerari plantejat i la identificació de les estructures soterrades existents, la resistència de les mateixes al pas del transport especial des del punt de vista estructural. Per a tal tasca, si el tècnic ho considera, es pot fer ús dels càlculs parcials recollits en els annexes del document Protocol d’actuació per a la gestió dels transports especials en el terme municipal de Barcelona.
 • Autoritzacions de les corresponents Administracions competents en infraestructures ferroviàries, si s’escau.
Dates

En qualsevol moment es pot sol·licitar el permís, tanmateix aquest serà tramitat dins l'horari d'oficina.

Els permisos per a vehicles de més de 115 tones de massa total i/o de 12.6T per eix i que no aportin Certificat Responsable de compliment del Protocol d’actuació per a la gestió dels transports especials en el terme municipal de Barcelona, han de realitzar la petició amb una antelació mínima de 20 dies, per tal d’obtenir el vist i plau del responsable d’integritat estructural municipal.

Preu
  DESCRIPCIÓ PREU EUROS
  Per cada autorització d'un vehicle de pes per travessar el nucli urbà mitjançant transports especials

  24,46

  Per cada autorització anual, per vehicles sense càrrega 366,32
  Per cada autorització anual, per circular un vehicle especial amb càrrega indivisible de fins a 26 m. de llarg, 3,5 m. d'ample, 4,5 m. d'alçada i/o 80 tones, en recorregut d'anada i tornada des de la N-II fins al port per la Zona Franca 492,41
  Per cada motorista acompanyant i hora o fracció 56,33

  La Guàrdia Urbana determina els motoristes que fan falta per dur a terme el transport especial per garantir la seguretat viària i la fluidesa del trànsit, depenent de les dimensions del transport, a totes les autoritzacions que comportin acompanyament, es repercutirà el cost dels agents motoristes que realitzaran aquest servei.

Organisme responsable
Darrera actualitzaciˇ  19 / 11 / 2018