Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Renúncia de vehicle a favor de l'Ajuntament de Barcelona

Renúncia al vehicle (cotxe, moto, ciclomotor, camió) a favor de l'Ajuntament per al seu posterior desballestament.

En cas de pèrdua del document de la cessió i renúncia de vehicle es pot sol·licitar l'acta de destrucció l'oficina d'informació i tràmits de la Guàrdia Urbana.

Com tramitar

Presencialment
Què podeu fer?

Podeu renunciar al vostre vehicle en favor de l'Ajuntament de Barcelona per a la seva posterior destrucció i baixa.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Podeu fer-ho de tres maneres:

 • Lliurar el vehicle als dipòsits municipals de Barcelona: Sant Genís, Joan Miró o Badajoz amb la documentació requerida.
 • Lliurar el vehicle al dipòsit del municipi de Castellbisbal amb la documentació requerida.
 • Sol·licitar la retirada del vehicle del carrer, indicant el lloc exacte on es troba estacionat. En aquest cas, caldrà haver anat prèviament a un dels dipòsits municipals o al Punt d’Atenció Ciutadana de B:SM per tramitar la baixa voluntària.

I després...

 • Es procedirà a la destrucció del vehicle i si s'escau, a la tramitació de la baixa d'aquest davant la Prefectura Provincial de Trànsit.
Qui ho pot demanar?

Tota aquella persona que vulgui renunciar al seu vehicle o persona autoritzada.

Documentació

Caldrà aportar la documentació següent:

 • DNI original del propietari
 • Permís de circulació del vehicle
 • Fitxa Tècnica del vehicle
 • Original de l’assegurança en vigència

Si ha tramitat la baixa del vehicle davant la Prefectura Provincial de Trànsit, el document de baixa substitueix la documentació del vehicle.

Si no disposa de la documentació del vehicle cal anar a una Unitat Territorial de la Guàrdia Urbana i presentar denúncia per pèrdua o robatori. Aquesta denúncia substitueix la documentació del vehicle.

Si ha de fer la tramitació mitjançant persona autoritzada caldrà aportar, addicionalment:

 • Autorització del propietari
 • Fotocòpia del DNI del propietari
 • DNI de la persona autoritzada

Si el titular del vehicle és una persona jurídica la tramitació l'haurà de fer el seu representant legal i cal que presenti addicionalment:

 • Fotocòpia dels poders
 • DNI del representant legal

Si el titular del vehicle és una persona difunta o és un vehicle amb matrícula estrangera, cal adreçar-se a l'Oficina d'Informació i Tràmits de la Guàrdia Urbana on l'indicaran la documentació que cal aportar.

On es pot fer?
Dates

Podeu renunciar en qualsevol moment.

Preu
  • Retirada del vehicle estacionat a la via pública per renúncia: gratuït.
  • Lliurament del vehicle a un dipòsit municipal de Barcelona: gratuït.
  • Lliurament del vehicle al Dipòsit de Castellbisbal: l'Ajuntament abonarà al propietari les següents quantitats:
   • Si és cotxe o camió: 15,03 euros 
   • Si és motocicleta: 3,01 euros

  Aquests diners són abonats mitjançant xec remès al domicili durant els dos mesos següents al lliurament i cessió del vehicle.

Organisme responsable
Darrera actualització  15 / 05 / 2019