Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Permís per a armes d'aire o gas comprimit

Per poder dur i utilitzar les armes accionades per aire o un gas comprimit, fora del domicili, és necessària l'obtenció d'una targeta d'armes, que sempre ha d'acompanyar l'arma. Aquesta targeta és personal per a un titular i un arma concrets.

Targeta per a ús i tinença d'armes de 4a categoria:

 • Targeta d'armes tipus A: Carrabines i pistoles de tir semiautomàtic i de repetició, i revòlvers de doble acció, accionades per aire o gas comprimit no assimilades a escopetes (airsoft, paintball, ...). Té un període de vigència de 5 anys.

 

 • Targeta d'armes tipus B: Carrabines i pistoles, d'ànima llisa o ratllada, i d'un sol tret, i revòlvers d'acció simple, accionades per aire o gas comprimit no assimilades a escopetes (airsoft, paintball. ...). Té una vigència permanent.

Cal saber que:

Com tramitar

Presencialment
Què podeu fer?

Podeu sol·licitar permís per dur i usar armes d'aire o gas comprimit, la renovació del permís -en cas de caducitat-, el duplicat -en cas de pèrdua, robatori o deteriorament de la targeta-, la cessió -en cas de compra-venda de l'arma- o la baixa -en cas de destrucció de l'arma-.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

I després...

 • Després de la comprovació dels antecedents penals de la persona interesada, us facilitaran la targeta en el moment.

 

Qui ho pot demanar?

Les persones que sol·licitin el permís han de tenir més de 14 anys i constar empadronades a Barcelona.

El tràmit de sol·licitud el pot fer qualsevol altra persona que no sigui l'interessat, sempre i quan porti el DNI del sol·licitant i tota la documentació necessària signada per aquest.

Documentació

En tots els casos

ALTA PERMÍS D'ARMES:

Per a menors d'edat, a més a més:

 • Per a menors d'entre 14 i 18 anys, el pare, la mare, el tutor o representant legal ha d'omplir l'apartat corresponent a l'Imprès de sol·licitud de la targeta d'armes.
 • Original del DNI del pare, mare, tutor o reprentant legal.

No és necessària la presència del menor per a tramitar el permís, però sí del seu pare, mare, tutor o representant legal.

RENOVACIÓ DEL PERMÍS D'ARMES tipus A (vigència de 5 anys)

 • Comprovant de l'autoliquidació pagada.
 • Original de la targeta d'armes tipus A.

DUPLICAT DEL PERMÍS D'ARMES (per pèrdua, robatori o deteriorament):

El duplicat tindrà el mateix temps de vigència que la targeta anterior

CESSIÓ DEL PERMÍS D'ARMES:

 • Contracte de compra venda o de cessió on s'han d'incloure les dades del cedent i del cessionari

En el cas el cas que se vengui l'arma a una persona física o jurídica suposa la cessió de l'arma i produeix la baixa del permís d'armes.

BAIXA DEL PERMÍS D'ARMES:

 • Document de cessió o de destrucció lliurat per la Guàrdia Civil o una armeria.
 • Targeta d'armes.

Per a persones autoritzades, en tots els casos, a més a més:

 • Han d'omplir l'apartat corresponent a l'Imprès de sol·licitud de la targeta d'armes.
 • Original del DNI de la persona autoritzada.
On es pot fer?
Dates

Pot sol·licitar-se en qualsevol moment.

Preu

  24,89 euros

Organisme responsable
Tràmits relacionats
Darrera actualització  11 / 03 / 2019