Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Denúncia per excés de soroll ambiental

El tràmit permet denunciar l'excés de soroll en diversos àmbits de la vida ciutadana com ara obres, locals, bars, centres de treball o indústries.

Cal saber que, els nivells sonors màxims permesos varien segons el soroll ambiental de la zona, la franja horària en què es produeixin i la causa que els provoqui.

En general, la franja horària diürna va de 7:00 a 21:00 hores, de 21:00 a 23:00 hores és la franja vespre i la nocturna, de 23:00 a 7:00 hores.

Les obres s’han de dur a terme de dilluns a divendres, sempre que no siguin festius, en els següents horaris:

  • Obres de serveis i canalitzacions, de 8:00 a 18:00 hores.
  • Resta d’obres, de 8:00 a 21:00 hores.
  • Funcionament de maquinària, de 8:00 a 20:00 hores.

Només es podrà variar aquest horari, prèvia sol·licitud a l’Ajuntament, en aquells casos especials els quals, per la seva gravetat, complexitat o urgència així ho requereixin:

  • Obres que s’hagin d’executar amb caràcter d’urgència per al restabliment de serveis essencials per als ciutadans.
  • Obres destinades a evitar una situació de risc o perill imminent per a les persones o els bens.
  • Obres que, per les seves característiques, no es poden executar durant el dia o no es poden fer de dilluns a divendres.

En cas de denúncies per molèsties a causa de sorolls produïts pel veïnatge, haureu de consultar el tràmit Denúncia per molèsties en la convivència diària entre veïns: soroll o sobreocupació de l'habitatge.

Com tramitar

Sense certificat digital
Què podeu fer?

Podeu emplenar el formulari per generar la sol·licitud i imprimir-la per continuar el tràmit de manera presencial, en cas de denúncia per excés de soroll causat per obres, indústries, locals, bars o restaurants.

 

En cas de denúncia per excés de soroll als centres de treball, haureu d'anar a la Delegació Territorial del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?
  1. Empleneu el formulari i confirmeu-ne les dades.

I després...

Presenteu el full de sol·licitud a qualsevol Oficina d'Atenció Ciutadana.

L'Ajuntament inspeccionarà el lloc denunciat.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona que se senti molesta per un excés de soroll ambiental.

Documentació

Per fer el tràmit no cal aportar documentació, però serà necessari proporcionar:

  • Número de document identificatiu de l’interessat, NIF, NIE o Passaport en cas de persona física o NIF en cas de persona jurídica.

Si ho desitgeu, es poden presentar fulls de recollida de signatures on cada veí afectat faci constar aquestes dades: nom i cognoms, NIF i adreça. No cal un número determinat de signatures, amb la denúncia d'una sola persona ja es genera una inspecció.

Dates

En qualsevol moment es pot denunciar l'excés de soroll.

Preu

    Gratuït.

Organisme responsable
Darrera actualització  21 / 11 / 2018