Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Liquidació definitiva de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)

Aquest impost grava la realització de qualsevol construcció, instal·lació o obra que exigeixi l'obtenció de la corresponent llicència d'obres o urbanística, amb independència de si s'ha obtingut o no. L’autoliquidació provisional de l’impost es demana en el moment de sol·licitar la llicència o comunicat d'obres mitjançant el tràmit Tramitació d'expedients d'obres o d'instal·lacions de radiocomunicació (llicència o comunicat)

Aquest tràmit permet demanar la liquidació definitiva de l’impost en cas que al finalitzar les obres, el pressupost final d'obra sigui diferent al declarat en el moment de demanar el permís.

Cal saber que no estan gravades amb aquest impost les següents obres:

 • Les tasques de neteja i arranjament de jardins i solars que no impliquin tala d'arbrat.
 • La instal·lació de motors de petits aparells electrodomèstics i de ventilació dels habitatges.
 • Les obres d'urbanització, de construcció o d'enderroc d'un edifici, en cas que siguin executades per ordre municipal amb la direcció dels Serveis Tècnics de l'Ajuntament.
 • Les obres a l'interior dels habitatges, locals vestíbuls i escales comunitàries que no modifiquin la distribució, l'estructura o la façana, en edificis que no estiguin catalogats (A i B), protegits urbanísticament (C) o urbanísticament considerats de nivell D.
 • Les obres de supressió dels guals per reposar la vorera i la modificació o reforma de guals per tal d'adaptar-los als requeriments noves ordenances municipals.
 • Les obres interiors per tal d'adequar en els edificis espais per a contenidors de recollida selectiva d'escombraries i aparcament de bicicletes.
 • Les obres per treure rètols de publicitat.
 • L'adequació a mesures d'aïllament tèrmic i acústic, sempre que aquestes actuacions no s'integrin en obres o construccions d'abast general.
 • Les construccions, instal·lacions o obres fetes a la via pública per particulars o per les empreses subministradores de serveis públics, que corresponen tant a les obres necessàries per a l'obertura de cales i pous, col·locació de pals de suport, canalitzacions, connexions i, en general, qualsevol remoció del paviment o voreres, com les necessàries per a la reposició, reconstrucció o arranjament de tot allò que s'hagi pogut malmetre amb les cales esmentades.
 • Desmantellament i modificació sense impacte visual de les instal·lacions de radiocomunicacions.

En el cas d'haver-se efectuat el pagament de l'impost sense que, finalment, es realitzin les obres, es pot sol·licitar la devolució de l'import pagat mitjançant el tràmit Devolució de tributs municipals, multes i preus públics pagats a l'Ajuntament de Barcelona

Com tramitar

Amb certificat digital/Identitat Digital al Mòbil
Què podeu fer?

Podeu finalitzar el tràmit per internet: emplenar el formulari de sol·licitud, adjuntar-hi la documentació necessària i presentar-ho tot al registre telemàtic de l'Ajuntament de Barcelona.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

El formulari demanarà que us identifiqueu amb un certificat digital i que feu ús de la signatura electrònica per presentar la sol·licitud al registre telemàtic. Consulteu la llista de certificats digitals acceptats en aquest portal i els components tècnics que requereix la signatura electrònica.

 1. Empleneu el formulari.

 2. Adjunteu els arxius o fitxers de la documentació necessària pel tràmit.

  Consulteu les condicions que han de complir els documents electrònics perquè s'acceptin en quest portal i la manera de generar-los.

 3. Confirmeu-ne les dades i signeu la sol·licitud per presentar-la al registre telemàtic.

I després...

 • L'Institut Municipal d'Hisenda, prèvia comprovació, modificarà, si s'escau la base imposable utilitzada en l'autoliquidació de l'interessat i practicarà la liquidació definitiva.
 • Un cop practicada la liquidació, li exigirà o li reintegrarà la quantitat corresponent, segons escaigui.
Qui ho pot demanar?
 • Aquell qui sol·licita la llicència d'obres com a substitut del propietari de les obres.
 • Les persones físiques o jurídiques que siguin les propietàries de les obres, construccions i/o instal·lacions, amb independència que siguin o no propietaris dels immobles on es realitzin.

             És propietari de les obres qui suporta les despeses o el cost de la seva realització.

Documentació
 • Pressupost modificat de les obres.
 • Fotocòpia del pagament de l'autoliquidació inicial de l'impost.
 • Certificat final d’obres del tècnic responsable (visat pel col·legi professional).
 • Acta final de recepció d’obres.
 • Relació detallada per partides acreditant el cost d’execució material de l’obra, acompanyada de qualsevol tipus de documentació acreditativa (certificació en origen de les obres emesa pel contractista, factures dels industrials, contractes d’obres, llistat de factures rebudes que podrà ser confrontat, a judici de la Inspecció, amb els llibres o comptabilitat oficial, etc.).

En el cas que l'obra estigui subjecta a bonificació caldrà aportar, addicionalment:

 • Còpia del document acreditatiu de la concessió de la bonificació emès per la Comissió d’Hàbitat Urbà i Medi Ambient, en el cas d'obres d'especial interès o utilitat municipal.
 • Còpia del document acreditatiu de la concessió de la bonificació emès per la Gerència del Districte on es fa l'obra, en el cas d'habitatges de protecció oficial i també per aquelles obres que millorin les condicions d'accés i habitabilitat per a les persones amb discapacitat.

 

Dates
 • Si un cop finalitzades les obres o instal·lacions el pressupost s'ha modificat, caldrà sol·licitar una liquidació definitiva per la diferència. En el cas que l'interessat no demani aquesta liquidació, l'Institut Municipal d'Hisenda disposa de 4 anys per practicar-la, previ requeriment a l'interessat que aporti la documentació sol·licitada que escaigui.
Preu

  L'Ajuntament calcula aquest impost prenent com a base imposable el cost real i efectiu de la construcció, instal·lació o obra, i s'entén com a tal, el cost d'execució material d'aquella.

  No formen part de la base imposable l'IVA i altres impostos anàlegs propis de règim especials, les taxes, preus públics i altres prestacions patrimonials de caràcter públic local relacionades, en el seu cas, amb la construcció, instal·lació o obra, ni tampoc els honoraris de professionals, el benefici empresarial del contractista ni qualsevol altre concepte que no integri, estrictament, el cost d'execució material.

  Per tant, la quota d'aquest impost és el resultat d'aplicar al cost d'execució material de l'obra un tipus de gravamen que, per a l'any 2019 és del:

  •  3,35%

   El percentatge que s'aplica un cop finalitzades les obres és el mateix de l'any d'inici de les obres, construccions o instal·lacions.

Organisme responsable
Darrera actualització  08 / 05 / 2019