Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Actes no subjectes a l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys

El tràmit proporciona informació sobre els actes no subjectes al pagament de l'impost de plusvàlua. Cal tenir en compte que en aquests casos no es produeix el fet imposable i per tant no cal efectuar cap tramitació.

Quan el bé es transmeti posteriorment, la data de la transmissió no subjecte no es tindrà en compte pel càlcul i s'haurà d'especificar la data de la transmissió anterior.

La relació d'actes no subjectes és la següent:

 1. L'increment de valor que experimentin els terrenys que tinguin consideració de rústics.
 2. Les aportacions, adjudicacions o transmissions de béns i drets realitzats pels cònjuges a la societat conjugal o per les parelles de fet que hagin regulat en document públic les seves relacions patrimonials; les adjudicacions que es verifiquen a favor seu i en el seu pagament i les transmissions que hom faci als cònjuges o parella de fet com a pagament dels seus havers comuns.
 3. Transmissió de béns immobles entre cònjuges, i entre parelles de fet que hagin regulat en document públic les seves relacions patrimonials o a favor dels fills, com a conseqüència de sentències en cas de divorci, nul·litat, separació matrimonial o separació patrimonial.
 4. Transmissions de béns per causa de dissolució de la societat conjugal de guanys (ganancials) per capitulacions matrimonials (canvi de règim matrimonial).
 5. Dissolució d'una comunitat de béns sense excessos d'adjudicació.
 6. Les transmissions de terrenys a que donin lloc les operacions distributives de beneficis i càrregues per aportació dels propietaris inclosos en l'actuació de transformació urbanística, o en virtut d'expropiació forçosa, i les adjudicacions a favor dels esmentats propietaris en proporció als terrenys aportats per aquests propietaris. Quan el valor de les parcel·les adjudicades a un propietari excedeixi del que proporcionalment correspongui als terrenys aportats pel mateix, l'excés d'adjudicació estarà subjecte a l'impost.
 7. Les transmissions de terrenys de naturalesa urbana derivades d'operacions de fusió o escissió d'empreses, així com les aportacions no dineràries de branques d'activitat, a les quals resulti aplicable el règim especial regulat en el capítol VIII del títol VII del Reial Decret Legislatiu 4/2004, de 5 de març que va aprovar el text refós de la Llei de l'impost de societats, a excepció de les previstes en l'article 94è quan no s'integrin en una branca d'activitat.
 8. L'extinció d'usdefruit vitalici o temporal per causa de mort de l'usufructuari.
 9. Les agrupacions, segregacions i divisió en propietat horitzontal de béns immobles.
 10. Les aportacions o transmissions recollides en la disposició final setzena de la Llei 9/2012, de 14 de novembre, de reestructuració i resolució d'entitats de Crèdit.

Com tramitar

Presencialment
QuŔ podeu fer?

Podeu consultar els diferents actes no subjectes al pagament de l'impost de plusvàlua regulats en la normativa fiscal vigent.

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?

No cal efectuar cap tramitació.

En el cas de dubtes o consultes tributàries sobre l'aplicació de la normativa reguladora de l'impost, cal demanar cita prèvia. Accediu al tràmit Cita amb l'Institut Municipal d’Hisenda per triar dia i hora.

I desprÚs...

 • El dia de la cita adreceu-vos a l'Institut Municipal d'Hisenda i allà donaran resposta als vostres dubtes.
Qui ho pot demanar?

Les persones físiques.

Els professionals de la gestió i les entitats jurídiques només poden demanar cita prèvia quan el tràmit o la informació no estigui disponible al web de l'Institut Municipal d'Hisenda.

Documentaciˇ

No cal aportar documentació, no obstant això el dia de la cita és recomanable portar aquells documents que puguin ser rellevants per a la consulta que es vulgui efectuar (escriptura, nota simple del registre...).

On es pot fer?
Dates

En el moment en què es desitgi fer la consulta.

Preu

  Els actes no subjectes a l'impost no han d'efectuar cap pagament.

Organisme responsable
TrÓmits relacionats
Darrera actualitzaciˇ  07 / 01 / 2019