Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Bonificacions de l'impost sobre bÚns immobles (IBI)

El tràmit permet sol·licitar un descompte en la quota de l'Impost sobre Béns Immobles.

Es contemplen els casos següents:

 • Els immobles de nova construcció i obres de rehabilitació integral.
 • Els habitatges de protecció oficial (VPO).
 • Subjectes passius que tinguin la condició de titulars de famílies nombroses, per al seu domicili habitual. A aquests efectes, s'entendrà com a domicili habitual aquell en el que figuri empadronat el subjecte passiu a data 1 de gener de l'any en curs.
 • Immobles d'organismes públics d'investigació i els d'ensenyament universitari, sempre que estiguin directament afectes a la investigació o ensenyament universitari.
 • Béns immobles dedicats a habitatge, en els que s'hagi instal·lat sistemes d'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar. No es concedirà la bonificació quan la instal·lació dels sistemes d'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia provinent del sol siguin obligatòries, d'acord amb la normativa específica en la matèria.
 • Béns immobles de cooperatives agràries i d'explotació comunitàries de la terra.
 • Béns immobles de propietat municipal que, no estant inclosos en cap supòsit de no subjecció o d'exempció, estiguin destinats a les activitats pròpies de les instal·lacions esportives, els centres cívics i altres equipaments municipals i sempre que siguin declarats d'especial interès o utilitat municipal per concòrrer circumstàncies socials o culturals que justifiquin aquesta declaració.
 • S'aplicaran bonificacions municipals (que seran compatibles amb qualsevol altra que beneficiï el mateix immoble), segons els usos i els trams, per evitar que les quotes a pagar augmentin per sobre dels percentatges següents:

-6% en habitatges amb valor cadastral de més de 300.000 euros.

-10% en aparcaments amb valor cadastral fins a 15.000 euros.

-20% en aparcaments amb valor cadastral de més de 15.000 euros.

-10% en totes les altres activitats, serveis i solars amb valor cadastral fins a 60.000 euros.

-20% en totes les altres activitats, serveis, i solars amb valor cadastral de més de 60.000 euros. 

Com tramitar

Telef˛nic
Presencialment
QuŔ podeu fer?

Podeu solĚlicitar la bonificaciˇ de l'impost sobre bÚns immobles si compliu amb els requisits que estableix l'Ordenanša fiscal vigent.

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?

 1. Truqueu al 010, Telèfon d'Informació i Tràmits, o al 931 537 010 si ho feu des de fora de l'Àrea Metropolitana i proporcioneu les dades necessàries a l'operador del telèfon. És necessari que per fer la tramitació, disposeu d'un telèfon mòbil o d'una adreça de correu electrònic.
 2. Un cop finalitzada la trucada, l'operador telefònic us lliurarà un codi de petició, per si desitgeu fer el seguiment de la tramitació.
 3. En un termini de 7 dies laborables rebreu per correu postal ordinari en el vostre domicili la instància específica, el sobre de retorn, les instruccions i la informació necessària per formalitzar el tràmit.
 4. Haureu de retornar, abans d'un mes, en el sobre de retorn que us facilitarem, l'imprès signat i la documentació requerida.

I desprÚs...

 • Un cop efectuat el registre us farem el retorn, via correu electrònic o via SMS, del número d'assentament donat d'alta i lliurarem la instància a l'Institut Municipal d'Hisenda per tal que gestioni la vostra petició.
 • L'Institut Municipal d'Hisenda revisarà la sol·licitud i, si procedeix, veureu aplicada la bonificació en el rebut de l'impost.
Qui ho pot demanar?
 • En els edificis de nova construcció i obres de rehabilitació integral la bonificació està adreçada a les empreses constructores. La pot demanar el representant de l'empresa o persona en qui delegui.
 • En els habitatges de protecció oficial (VPO), la bonificació la pot demanar el subjecte passiu de primera adquisició o persona en qui delegui. Si és de segona mà no es contempla bonificació.
 • Bonificació per família nombrosa (supòsit general), es tramitarà d'acord amb la informació facilitada pel Departament de Benestar Social de la Generalitat, i s'aplicarà d'ofici en el rebut de IBI, sense que calgui demanar-la de manera específica. Només caldrà sol·licitar-la de manera expressa si no es veu aplicada la bonificació en el rebut de l'impost. En aquest cas la pot demanar el subjecte passiu o persona en qui delegui.
 • Bonificació per família nombrosa (amb un o més membres discapacitats): cal demanar-la de manera expressa. Ho pot fer el subjecte passiu o persona en qui delegui.
 • En els immobles d'organismes públics d'investigació i els d'ensenyament universitari, la bonificació la pot demanar l'organisme interessat a través del seu representant o persona en qui delegui.
 • En els immobles en els que s'hagi instal·lat sistemes d'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar, pot demanar la bonificació el subjecte passiu o persona en qui delegui.
 • En els immobles de propietat municipal que estiguin destinats a activitats pròpies de les instal·lacions esportives, els centres cívics i altres equipaments municipals, pot demanar la bonificació el subjecte passiu o persona en qui delegui.
 • En els béns immobles de cooperatives agràries i d'explotació comunitàries de la terra, pot demanar la bonificació el subjecte passiu o persona en qui delegui.
Documentaciˇ

Instància acompanyada de la documentació requerida, en cada cas:

1)    Bonificació per noves construccions i obres de rehabilitació integral:

a)    Comunicació de la/les referències cadastrals de l'immoble sobre el que es realitzarà la nova construcció i/o obres de rehabilitació integral.

b)    Comunicació de la data prevista d'inici de les obres d'urbanització o construcció de què es tracti, la qual haurà de fer-la el tècnic-director competent.

c)    Acreditació que l'empresa es dedica a l'activitat d'urbanització, construcció i promoció immobiliària, la qual es farà mitjançant la presentació dels estatuts de la societat.

d)    Acreditació que l'immoble objecte de la bonificació no forma part de l'immobilitzat, la qual es farà mitjançant certificació de l'administrador de la societat.

Un cop iniciades les obres, també caldrà presentar:

e)    Certificació del tècnic director competent, visada pel col·legi professional, que acrediti la data en què s'han iniciat les obres.

2)    Bonificació per Habitatge de Protecció Oficial (VPO):

       Si es demana la bonificació per als tres primers periodes impositius a comptar des de la data de qualificació definitiva de l'habitatge:

 • Cèdula d'Habitatge de Protecció Oficial, 

      Si es demanana la bonificació per als periodes impositius 4 a 10, a comptar des de la data de qualificació definitiva de l'habitatge:

 • No cal aportar cap documentació.

 3)    Bonificació per a famílies nombroses:

-Supòsit general, s'atorga d'ofici en el cas de persones propietàries de la vivenda i no cal demanar-la. Tot i així, cal fer-ho si no es veu aplicada la bonificació en el rebut de l'impost adjuntant:

 • Fotocòpia del Títol de família nombrosa, atorgat per la Generalitat de Catalunya.

 -Amb un o més membres discapacitats, cal demanar-la de manera expressa i adjuntar:

 • Fotocòpia del Títol de família nombrosa, atorgat per la Generalitat de Catalunya
 • Certificat de disminució de la persona que té la discapacitat o bé còpia de la nova targeta acreditativa de la discapacitat.

4) Bonificació per habitatges en els que s'hagi instal·lat sistemes d'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar:

 • Fotocòpia de la comunicació de les obres efectuades a l'Ajuntament.
 • Fotocòpia del certificat final i d'especificacions tècniques de la instal·lació per a l'aprofitament d'energia solar tèrmica o elèctrica.

5) Bonificació per béns immobles de propietat municipal destinats a les activitats pròpies de les instal·lacions esportives, els centres cívics i altres equipaments, que tinguin la declaració d'especial interès o utilitat municipal: documentació que justifiqui la petició efectuada.

6) Bonificació per béns rústics, les cooperatives agràries i d'explotació comunitària de la terra: documentació que justifiqui la petició efectuada.

On es pot fer?
Dates

1) Bonificació per noves construccions i obres de rehabilitació integral: cal presentar la sol·licitud abans de l'inici de les obres.

2) Bonificació per Habitatge de Protecció Oficial:

 -anys 1 a 3: es pot sol·licitar en qualsevol moment anterior a l'acabament dels tres períodes impositius de durada i produeix efectes a partir del període impositiu següent al de la sol·licitud. Per tant, si una sol·licitud es presenta l'any següent al de la qualificació definitiva, la durada de la bonificació es veurà disminuïda en un any.

-anys 4 a 10: cal presentar la sol·licitud durant el període que s'inicia amb l'exposició al públic del padró i finalitza transcorregut un mes a comptar des del dia següent a la data de finalització del període voluntari de pagament de l'impost (2 de maig en el 2018).

3) Bonificació per a famílies nombroses: cal presentar la sol·licitud durant el període que s'inicia amb l'exposició al públic del padró i finalitza transcorregut un mes a comptar des del dia següent a la data de finalització del període voluntari de pagament de l'impost (2 de maig en el 2018).

4) Bonificació per habitatges en els que s'hagi instal·lat sistemes d'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar: cal presentar la sol·licitud en el termini de tres mesos posteriors a la instal·lació.

5) Bonificació per béns immobles de propietat municipal destinats a activitats pròpies de les instal·lacions esportives, els centres cívics i altres equipaments: cal presentar la sol·licitud, que tindrà efectes a partir de l'exercici en que es presenti i serà de caràcter indefinit.

6) Bonificació per béns immobles de cooperatives agràries i d'explotació comunitàries de la terra: cal presentar la sol·licitud, que tindrà efectes a partir de l'exercici en que es presenti i serà de caràcter indefinit.

Preu

   

  -Bonificació per noves construccions i obres de rehabilitació integral: 90% de l'import durant el temps de construcció més un any a partir de la finalització de l'obra, amb un màxim de tres anys des de l'inici de l'obra.

  -Bonificació per habitatges de protecció oficial:

  - 50% durant 3 anys comptats des de la data d'atorgament de la qualificació definitiva

  - 50% de la quota íntegra de l’impost durant el quart període impositiu

  - 30% de la quota íntegra de l’impost durant el cinquè període impositiu

  - 10% de la quota íntegra de l’impost durant el sisè període impositiu

  De forma no acumulativa amb la bonificació anterior, els habitatges de protecció oficial i els que resultin equiparables a aquests conforme la normativa de la Comunitat Autònoma, podran gaudir de bonificació durant el 4 any i següents, fins un màxim de 10 a partir de la qualificació definitiva d'habitatge de protecció oficial, sempre que els contribuents reuneixin els requisits següents:

   a) Que hagin obtingut l'exercici anterior uns ingressos anuals, iguals o inferiors als que s'expressen en el quadre següent, en relació amb els residents en l'habitatge. Segons la renda obtinguda s'aplicarà anualment les bonificacions que s'indiquen: 

   

  Residents

  Bonificació 50%

  Límit de renda

  Bonificació 40%

  Límit de renda

  Bonificació 30%

  Límit de renda

   1   9.080,40 euros   9.534,42 euros   9.988,44 euros 
   2 15.436,68 euros  16.208,51 euros  16.980,35 euros 
   3 o més 18.160,80 euros 19.068,84 euros 19.976,88 euros

   

  b) Serà necessari que ni el contribuent, ni cap de les persones que resideixin en l'habitatge, posseeixin altres immobles i propietats excepte l'habitatge propi. No s'inclourà en aquesta consideració el supòsit que el contribuent o un dels residents posseeixin una plaça d'aparcament o traster per al seu ús exclusiu. En els casos de separació o divorci de parelles que posseeixin dos habitatges, quan per sentència judicial s'atribueixi l'ús de cada immoble a cadascun d'ells, es considerarà que el/la sol·licitant només posseeix aquell habitatge del qual en té l'ús per sentència.

  -Bonificacions d'immobles d'organismes públics d'investigació i d'ensenyament universitari: 95% de la quota íntegra de l'impost.

  -Bonificació per habitatges en els que s'hagi instal·lat sistemes d'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar: 50% de la quota íntegra de l'impost durant els tres periodes impositius següents a la instal·lació.

  -Bonificacions d'immobles de propietat municipal que estiguin destinats a les activitats pròpies de les instal·lacions esportives, els centres cívics i altres equipaments municipals: 95% de la quota íntegra de l'impost.

  -Bonificacions per a bèns rústics, cooperatives agràries i d'explotació: 95% de la quota íntegra de l'impost.

  -Bonificació per famílies nombroses: el percentatge varia en funció del valor cadastral de l'immoble i del tipus de família:

  a) Supòsit general:

  Tram de valor cadastral:

  -Fins a 72 .600,00 euros: 60%

  -De 72.600,01 euros a 121.000,00 euros: 50%

  -De 121.000,01 euros a 242.000,00 euros: 20%

  -De 242.000,01 euros a 363.000,00 euros: 10%

  -De 363.000,01 euros a 484.000,00 euros: 5%

  b) Amb un o més membres discapacitats

  Tram de valor cadastral:

  -Fins a 72.600,00 euros: 90%

  -De 72.600,01 euros a 121.000,00 euros: 50%

  -De 121.000,01 euros a 242.000,00 euros: 30%

  -De 242.000,01 euros a 363.000,00 euros: 15%

  -De 363.000,01 euros a 484.000,00 euros: 15%

  Als sols efectes d'aplicar aquesta bonificació, s'equipararan a les famílies nombroses amb un o més membres discapacitats la família nombrosa amb tres o més fills, siguin o no comuns, en la qual un dels ascendents que la integren tingui reconegut un grau de discapacitat entre el 33% i el 65%. 

Organisme responsable
TrÓmits relacionats
Darrera actualitzaciˇ  14 / 11 / 2018