Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Exempcions de l'impost sobre béns immobles

El tràmit permet sol·licitar l'alliberament de l'obligació del pagament de la quota de l'impost.

1. Gaudeixen d'exempció, sense necessitat de sol·licitar-la els béns següents:

a) Els que tot i ser propietat de l'Estat, de les Comunitats Autònomes o de les Entitats Locals, estiguin directament afectes a la seguretat ciutadana i als serveis educatius i penitenciaris, així com els de l'Estat afectes a la defensa nacional.

b) Els béns comunals i els monts veïnals en mà comuna.

c) Els béns de l'Església Catòlica per als locals destinats a temples, capelles, residències de bisbes, canonges o sacerdots, oficines, etc. i els béns de les associacions confessionals no catòliques legalment reconegudes.

d) Els béns que siguin propietat de la Creu Roja.

e) Els terrenys ocupats per línies de ferrocarril i els edificis, enclavats en els mateixos terrenys, destinats a estacions, magatzems o a qualsevol altre servei indispensable per a l'explotació de les línies esmentades. No estaran exempts, per tant, els establiments d'hosteleria, espectacles comercials i d'esbarjo, les cases destinades a habitatges dels empleats, les oficines de la direcció ni les instal·lacions fabrils.

f) Els de naturalesa urbana i quota líquida inferior a 10 euros.

g) Els de naturalesa rústica, en cas de que per cada subjecte passiu la quota líquida sigui inferior 10 euros.

h) Els béns als quals sigui d'aplicació l'exempció, en virtut de convenis internacionals vigents, i, a condició de reciprocitat, els dels governs estrangers destinats a la seva representació diplomàtica, consular, o als seus organismes oficials.

2. Gaudeixen d'exempció, prèvia sol·licitud, els béns següents:

a) Els béns immobles que es destinin a l'ensenyament per centres docents privats acollits, total o parcialment, al règim de concert educatiu, mentre mantinguin la seva condició de centres totalment o parcialment concertats.

b) Els béns immobles declarats expressa i individualitzadament monument o jardí històric d'interès cultural, mitjançant Reial Decret, i inscrits en el Registre General com a integrants del Patrimoni Historicoartístic Espanyol i que reuneixin les característiques següents:

  • En zones arqueològiques, els inclosos com a objecte d'especial protecció.
  • En llocs o conjunts històrics, els que comptin amb una antiguitat igual o superior a cinquanta anys i estiguin inclosos en el catàleg previst al Reial Decret 2159/1978 de 23 de juny.

No estaran exempts els béns immobles als quals es refereix aquesta lletra b) quan estiguin afectes a explotacions econòmiques, llevat que els resulti d'aplicació algun dels supòsits d'exempció previstos a la Llei 49/2002 de 23 de desembre, o que la subjecció a l'impost recaigui sobre l'Estat, les Comunitats Autònomes, les entitats locals o els seus organismes autònoms.

c) Els béns immobles dels quals siguin titulars els centres sanitaris de titularitat pública,

3. Gaudeixen d'exempció, prèvia comunicació, els béns dels quals siguin titulars les entitats sense finalitats lucratives, en els termes previstos a l'article 15 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge.

Com tramitar

Telefònic
Presencialment
Què podeu fer?

Podeu sol·licitar l'exempció del pagament de l'impost si compliu amb els requisits recollits en l'ordenança fiscal.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

  1. Truqueu al 010, Telèfon d'Informació i Tràmits, o al 931 537 010 si ho feu des de fora de l'Àrea Metropolitana i proporcioneu les dades necessàries a l'operador del telèfon. És necessari que per fer la tramitació, disposeu d'un telèfon mòbil o d'una adreça de correu electrònic.
  2. Un cop finalitzada la trucada, l'operador telefònic us lliurarà un codi de petició, per si desitgeu fer el seguiment de la tramitació.
  3. En un termini de 7 dies laborables rebreu per correu postal ordinari en el vostre domicili la instància específica, el sobre de retorn, les instruccions i la informació necessària per formalitzar el tràmit.
  4. Haureu de retornar, abans d'un mes, en el sobre de retorn que us facilitarem, l'imprès signat i la documentació requerida.

I després...

  • Un cop efectuat el registre us farem el retorn, via correu electrònic o via SMS, del número d'assentament donat d'alta i lliurarem la instància a l'Institut Municipal d'Hisenda per tal que gestioni la vostra petició.
Qui ho pot demanar?

El subjecte passiu de l'impost, per si mateix o mitjançant persona que el representi, degudament autoritzada.

Documentació

La documentació que cal aportar és la que justifiqui l'exempció sol·licitada.

En el cas de béns immobles dels quals siguin titulars els centres sanitaris de titularitat pública, juntament amb la sol·licitud d'exempció s'haurà de presentar certificat, emès per l'òrgan de l'Administració pública al que estiguin adscrits, que acrediti la seva titularitat, el seu caràcter de centre sanitari i el seu ús.

On es pot fer?
Dates

La concessió de les exempcions comença a partir de l'exercici següent al de la sol·licitud, si es demana una vegada finalitzat el període de pagament en voluntaria i no pot tenir caràcter retroactiu.

La validesa de l'exempció és indefinida.

En el cas dels centres docents privats acollits a règim de concerts educatius, l'exempció es demanarà per a cada exercici en període voluntari de pagament i serà de concessió anual.

Preu

    Les exempcions són del 100% de la quota.

Organisme responsable
Darrera actualització  14 / 01 / 2019