Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Ajuts per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu

Són ajuts públics de caràcter individual adreçats a infants i joves amb necessitats educatives especials associades a discapacitat o trastorn greu de conducta. També existeix un programa específic per a alumnes amb altes capacitats intel·lectuals.

Són ajuts individuals directes per pagar la despesa originada per l'educació d'infants amb necessitats educatives especials i subsidis d'educació especial per a les famílies nombroses (per transport i menjador).

Els ajuts per a alumnes amb necessitats educatives especials es concedeixen per:

 • Transport escolar
 • Educació
 • Menjador escolar
 • Residència escolar
 • Transport trasllat cap setmana d'alumnes interns
 • Transport urbà
 • Material didàctic
 • Material didàctic per reeducació pedagògica, llenguatge o assistència a programes específics

Com tramitar

Presencialment
Com es fa el tràmit?

Accediu al web del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport per descarregar la sol·licitud y presentar-la mitjançant el registre telemàtic del ministeri, en cas de disposar d'un certificat reconegut de signatura electrònica. Si no disposeu del certificat, haureu d'imprimir la sol·licitud i presentar-la en el centre educatiu en què hagin d'estudiar els alumnes durant el curs 2017-18.

I després...

Un cop presentada la sol·licitud, podeu consultar el seu estat per internet, mitjançant el web del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport o adreçant-vos als serveis territorials del Departament d'Educació.

Els sol·licitants reben un missatge que informa de la proposta de concessió o denegació de la beca sol·licitada.

Durant els quinze dies següents es poden presentar al Servei Territorial del Departament d'Ensenyament les al·legacions contra la proposta i / o els documents justificatius que es consideri convenients.

A mesura que es tramiten les corresponents resolucions de concessió, els sol·licitants reben un segon missatge amb un enllaç per descarregar la credencial de beca.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol alumne amb necessitat d'assistir a una escola d'educació especial o bé a una escola ordinària en règim d'integració. Aquesta necessitat ha de ser reconeguda per un equip d'orientació educativa i psicopedagògica.

A més cal que l'alumne tingui com a mínim 2 anys d'edat i que els ingressos de la unitat familiar no superin els barems establerts a la convocatòria de beques. En el cas d'ajuts per alumnes amb altes capacitats intel·lectuals, l'edat mínima és de 6 anys.

En cas de sol·licitar el subsidi d'educació especial (ajuts de transport i menjador) cal que l'infant sigui membre d'una família nombrosa.

Documentació

Alumnes que presenten necessitat específica de suport educatiu derivada de discapacitat o trastorns greus de conducta, cal acreditar-ho per alguna de les següents vies:

 • Certificat d'un equip de valoració i orientació d'un centre base de l'Institut de Majors i de Serveis Socials o òrgan corresponent de la comunitat autònoma.
 • Certificat d'un equip d'orientació educativa i psicopedagògica o del departament d'orientació dependents de l'administració educativa corresponent.
 • Certificat de discapacitat.

Alumnes que presenten necessitat de reeducació pedagògica o del llenguatge es requerirà, a més de l'anterior, la següent documentació:

 • Certificat expedit per l'inspector de la zona en el qual s'acrediti la necessitat de rebre aquests tractaments per la inexistència o insuficiència de l'atenció pedagògica proporcionada pel centre en què està escolaritzat l'alumne sol·licitant i la inviabilitat de matriculació de l'alumne sol·licitant en un centre que disposi del servei de reeducació requerit.
 • Informe específic de l'equip d'orientació educativa i psicopedagògica o del departament d'orientació en el qual es detalli l'assistència educativa i les hores setmanals que es considerin necessàries per a la seva correcció, així com, si és el cas, les prestades pel centre, la durada previsible de la mateixa i les condicions que garanteixin la seva prestació.
 • Memòria expedida pel centre o reeducador que presti el servei en la qual consti informació detallada de les característiques del mateix, incloent nombre d'hores setmanals i especialista que el presta així com del cost mensual.
 • Declaració responsable de la persona que imparteixi la reeducació pedagògica o del llenguatge que reuneix els requisits de formació establerts a la convocatòria.

Si la unitat familiar superés els límits econòmics establerts en la convocatòria per a les ajudes directes, però tingués la condició de família nombrosa, la unitat de beques que tramiti la seva sol·licitud podrà proposar d'ofici la concessió de subsidi; en aquest cas, es requerirà presentar:

 • Documentació que demostri aquesta condició de família nombrosa a 31 de desembre del 2016.

Alumnes que presenten necessitat específica de suport educatiu associat a altes capacitats intel·lectuals:

 • Certificat d'un equip d'orientació educativa i psicopedagògica o del departament d'orientació depenent de l'administració educativa corresponent.
 • Memòria expedida pel centre o el reeducador que presti el servei en la qual consti les característiques d'aquest servei, així com les hores setmanals, l'especialista que el presta i el cost.
On es pot fer?
Dates

Any 2017

 • Del 13 d'agost al 28 de setembre
Preu

  L'alumnat que presenta necessitats educatives especials associades a una discapacitat o trastorn greu de conducta por demanar ajut per als conceptes i quantitats màximes següents:

  • Ensenyament: fins a 862 €
  • Transport escolar: fins a 617 €
  • Menjador escolar: fins a 574 €
  • Residència escolar: fins a 1.795 €
  • Transport per al trasllat de cap de setmana d'alumnat intern en centres d'educació especial: fins a 442 €
  • Transport urbà: fins a 308 €
  • Llibres i material didàctic de primària, secundària i formació per a la transició a la vida adulta: fins a 105 €, per a la resta de nivells de l'ensenyament postobligatori: fins a 204 €
  • Reeducació pedagògica o del llenguatge: la que en cada cas es fixi com a necessària i suficient amb un límit màxim de 913 € per a cada una.
Organisme responsable
Darrera actualització  06 / 09 / 2017