Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat

Targeta personal i intransferible, vàlida a tota la Unió Europea encara que els tràmits i els requisits de concessió, així com els avantatges a què dóna dret, són regulats per cada Estat, govern autònom o ens local, tenint dues modalitats:

Targeta d'aparcament individual per a persones que superin el barem de mobilitat i/o amb discapacitat visual o per a persones amb mobilitat reduïda, a causa d'una malaltia extrema que afecta el seu pronòstic de vida. Aquesta targeta pot anar en qualsevol vehicle que transporti a la persona amb discapacitat (ja sigui en qualitat de a conductor o de no conductor), i dins del territori de Catalunya permet:

 • Estacionar el vehicle gratuïtament i sense limitació de temps a les àrees verdes, àrees blaves i zones de càrrega i descàrrega.
 • No estar afectat per les limitacions de circulació i estacionament de les àrees de vianants.
 • Possibilitar la reserva de places d'aparcament, en els llocs on es comprovi que és necessari per a les persones titulars de targetes d'aparcament per a persones amb discapacitat, i, especialment, a prop dels seus domicilis i/o dels seus llocs de treball. La persona titular de la targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat identificada com a titular no conductor tindrà dret a la reserva de plaça d'aparcament a què es refereix l'article 5.d) quan tenint mobilitat reduïda, sigui menor de 18 anys o, si és més gran, tingui un grau igual o superior al 65%.
 • Estacionar en les reserves de places d'aparcament públiques per a persones amb discapacitat, distribuïdes per les zones considerades d'interès en els nuclis urbans.
 • Estacionar en qualsevol lloc de la via pública, durant el temps imprescindible, sempre que no impedeixi la circulació de vehicles o vianants.
 • Està prohibit estacionar en les parades reservades a taxis, motos i altres vehicles especials (hotels, organismes oficials,...). Tanmateix està prohibit estacionar en doble fila ni sobre la vorera.

Targeta d'aparcament de transport col·lectiu per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda, que al territori de Catalunya permet:

 • Estacionar el vehicle gratuïtament i durant el temps imprescindible per recollir o deixar persones amb discapacitat i mobilitat reduïda, en les zones verdes, blaves i de càrrega i descàrrega, i a qualsevol lloc de la v pública sempre que no impedeixi la circulació de vehicles o vianants.

Atenció

Recordeu que l'ús de les targetes d'aparcament de forma fraudulenta és sancionable. Per a més informació consulteu el següent enllaç.

Com tramitar

Amb certificat digital/Identitat Digital al Mòbil
Sense certificat digital
Què podeu fer?

Podeu finalitzar el tràmit per internet per efectuar les següents gestions: sol·licitud de la targeta, renovacions per caducitat i sol·licitud de duplicat per pèrdua o robatori. Haureu d'emplenar el formulari de sol·licitud, adjuntar-hi la documentació necessària i presentar-ho tot al registre telemàtic de l'Ajuntament de Barcelona.

Per demanar una nova targeta a causa de deteriorament o per canvi de modalitat de la targeta individual (de titular conductor a titular no conductor i a l'inrevès) caldrà adreçar-se personalment a l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat.

Per comunicar la baixa o la renúncia de la targeta haurà de consultar el canal presencial d'aquest mateix tràmit.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Abans d'iniciar el tràmit, haureu de descarregar, emplenar i guardar al vostre ordinador el document de característiques específiques del tràmit (disponible per a versions Acrobat Reader 7 o superiors) que haureu d'adjuntar al formulari com a part de la documentació de la vostra sol·licitud.

El formulari demanarà que us identifiqueu amb un certificat digital i que feu ús de la signatura electrònica per presentar la sol·licitud al registre telemàtic. Consulteu la llista de certificats digitals acceptats en aquest Portal i els components tècnics que requereix la signatura electrònica.

 1. Empleneu el formulari 

 2. Adjunteu l'arxiu del document de característiques específiques del tràmit i la resta de documentació necessària. Consulteu les condicions que han de complir els documents electrònics perquè s'acceptin en aquest portal i la manera de generar-los.

 3. Confirmeu les dades i signeu la sol·licitud per presentar-la al registre telemàtic.

I després...

 • L'Ajuntament notificarà a l'interessat la resolució i li enviarà la targeta per correu postal.
 • La targeta sempre ha d'estar en el vehicle, situada en un lloc visible.
 • En cas de no rebre notificació es dóna per desestimada la petició.
Qui ho pot demanar?

Per demanar la targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat empadronades a Barcelona:

 • Cal posseir el certificat del Servei de Valoració i Orientació que acrediti que supera el barem de mobilitat referent al barem fixat a l'annex 3 del Reial Decret 1971/1999, de 23 de desembre, de procediment, declaració i qualificació del grau de disminució (on es determini l'existència de dificultats per a utilitzar el transport públic col·lectiu o bé dificultats de mobilitat) o que compleix el requisit a què es refereix l'article 3.3 del Decret 97/2002, és a dir, persones que tinguin agudesa visual bilateral igual o inferior a 0,1 amb correcció, o una reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus.
 • Poden ser titular de la targeta d'aparcament esmentada les persones amb discapacitat que superin el barem de mobilitat i condueixen un vehicle. No obstant això, s'atorgarà una targeta identificada com a titular no conductor, a les persones que superin el barem de mobilitat i no condueixin, referent als vehicles que els transporten, quan la persona amb disminució tingui més de 3 anys. Aquesta darrera circumstància no es tindrà en compte en el cas de menors de 3 anys que depenen de manera continuada d'aparells tècnics imprescindibles per a les seves funcions vitals.

Per posseir la targeta d'aparcament de transport col·lectiu:

 • El vehicle ha d'estar destinat al transport col·lectiu de persones amb disminució.
 • Cal un informe justificatiu de la necesitat que realitzarà la Generalitat de Catalunya.
Documentació

Sol·licituds per primer cop i renovacions per caducitat titulars no conductors

Per a persones amb mobilitat reduïda i/o discapacitat visual, amb certificat de discapacitat:

 • Full normalitzat de sol·licitud de la targeta.
 • Dues fotografies en color, tipus carnet, del titular de la targeta ( NO s'admeten fotocòpies).
 • Fotocòpia del Document d'Identificació Personal (DNI, NIE).
 • Fotocòpia de la Targeta Acreditativa de la Discapacitat o del Certificat del Servei de Valoració i Orientació vigent que acrediti que supera el barem de mobilitat referent al barem fixat a l'annex 3 del Reial Decret 1971/1999, de 23 de desembre, de procediment, declaració i qualificació del grau de discapacitat (on es determini l'existència de dificultats per a utilitzar el transport públic col·lectiu o bé dificultats de mobilitat) o que compleix el requisit a què es refereix l'article 3.3 del Decret 97/2002, és a dir, persones que tinguin agudesa visual bilateral igual o inferior a 0,1 amb correcció, o una reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus. Si el certificat no especifica aquestes condicions, no és vàlid per a la seva presentació.
 • Fotocòpia de la documentació que acrediti la representació legal, cas que el titular sigui menor d'edat o incapacitat i el representant no sigui el pare, la mare, o el fill/a.

Per a persones amb mobilitat reduïda a causa d'una malaltia extrema:

 • Full normalitzat de sol·licitud de la targeta.
 • Dues fotografies en color, tipus carnet, del titular de la targeta ( NO s'admeten fotocòpies).
 • Fotocòpia del Document d'Identificació Personal (DNI, NIE).
 • Informe mèdic, emès pel Servei Públic de Salut, que acrediti els requisits per a la concessió de la targeta d'aparcament provisional. Podeu descarregar-vos el model d'informe mèdic.
 • Fotocòpia de la documentació que acrediti la representació legal, cas que el titular sigui menor d'edat o incapacitat i el representant no sigui el pare, la mare, o el fill/a.

Sol·licituds per primer cop i renovacions per caducitat titulars conductors

 • Els mateixos documents que en el cas de les persones amb mobilitat reduïda i certificat de discapacitat.
 • Fotocòpia del carnet de conduir.

Sol·licituds per primer cop i renovacions per caducitat per a transport col·lectiu

 • Imprès de sol·licitud degudament omplert, per duplicat.
 • Fotocòpia de la fitxa tècnica del vehicle
 • Fotocòpia del permís de circulació del vehicle.
 • Fotocòpia del DNI o del NIF del titular i del representant, així com original del document acreditatiu de la representació.

Solicitud de duplicat per pèrdua

 • La mateixa documentació que se sol·licita per al primer cop, juntament amb una declaració jurada de la pèrdua. La nova targeta tindrà la mateixa data de caducitat que tenia la que es va perdre (Model de declaració jurada per pèrdua).

Sol·licitud de duplicat per robatori

 • Mateixa documentació que se sol·licita per al primer cop, juntament amb la fotocòpia de la denúncia per robatori. La nova targeta tindrà la mateixa data de caducitat que tenia la robada.

Sol·licitud per canvi de modalitat de la targeta individual (de titular conductor a titular no conductor i a l'inrevès)

Sol·licitud per deteriorament (pel sol, rentades, trencades, etc)

 • Cal anar personalment a l' Institut Municipal de Persones amb Discapacitat , aportant la targeta deteriorada i una fotografia tipus carnet, en el cas de targetes de transport individual i la targeta deteriorada i dues fotografies tipus carnet, en el cas de targetes de transport col·lectiu.

En ambdues modalitats es lliura una targeta nova en el mateix moment, amb la data de caducitat de la deteriorada.

Baixa o renúncia

 • S'haurà de presentar una instància davant qualsevol Oficina d'Atenció Ciutadana informant dels motius de sol·licitud de la baixa o la renúncia i adjuntant l'original de la targeta de discapacitat.
Dates

De conformitat amb l'article 7.4 del Decret 97/2002, de 5 de març, sobre la targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat, el termini màxim de resolució i notificació (tant per a altes com per a renovacions i duplicats) del procediment és de 4 mesos i el sentit del silenci administratiu és desestimatori.

El termini de validesa acostuma a ser de 10 anys per a persones amb discapacitat, encara que hi ha supòsits que poden modificar aquest termini.

En el cas de targetes per a persones amb mobilitat reduïda a causa d'una malaltia extrema el termini de validesa és d'un any.

Preu

  Gratuït.

Organisme responsable
Darrera actualització  08 / 05 / 2019