Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Autoritzaciˇ per a la prestaciˇ del servei de transport urbÓ escolar i de menors

És una autorització per a la prestació dels serveis de transport escolar i de menors dins de la ciutat.

És aplicable als transports públics discrecionals de viatgers en autobús, quan tres quartes parts o més dels viatgers siguin menors de setze anys.

Per a la realització d'aquest transport cal disposar de la corresponent autorització administrativa i complir els requisits exigits als articles 3, 4, 6 8 i 12 del Reial Decret 443/2001, de 27 d’abril, sobre condicions de seguretat en el transport escolar i de menors, juntament a la resta de requisits aplicables per raó d’ordenació del transport.

Els vehicles han de ser homologats i han de complir una de les dues condicions següents:

 • Tenir una antiguitat inferior a 10 anys a l'inici del curs escolar, computats des de la primera matriculació.
 • Tenir una antiguitat superior a 10 anys i inferior als 16 anys a l'inici del curs escolar, computats des de la primera matriculació, sempre que el sol·licitant acrediti que el vehicle es venia dedicant amb anterioritat a aquesta classe de transport, o be presenti certificat de desballestament d’un altre vehicle que a l’actual curs escolar o a l’anterior hagués estat adscrit a una autorització de transport regular d’ús especial d’escolars.

Per a la realització d'aquest servei de transport escolar és necessari que els vehicles es trobin homologats i hagin superat favorablement la inspecció prèvia per a la qualificació d'idoneïtat dels autocars destinats al transport escolar.

Com tramitar

Amb certificat digital
QuŔ podeu fer?

Podeu finalitzar el tràmit per internet: emplenar el formulari de sol·licitud, adjuntar-hi la documentació necessària i presentar-ho tot al registre telemàtic de l'Ajuntament de Barcelona.

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?

Abans d'iniciar el tràmit, haureu de descarregar, emplenar i guardar al vostre ordinador la Sol·licitud d'autorització per a empresa titular o bé la Sol·licitud d'autorització per a empresa substitutòria i/o col·laboradora (disponible per a versions Acrobat Reader 7 o superiors) així com els diferents annexos i documentació escaients, que haureu d'adjuntar al formulari com a part de la documentació de la vostra sol·licitud.

El formulari demanarà que us identifiqueu amb un certificat digital i que feu ús de la signatura electrònica per presentar la sol·licitud al registre telemàtic. Consulteu la llista de certificats digitals acceptats en aquest portal i els components tècnics que requereix la signatura electrònica.

 1. Empleneu el formulari.

 2. Adjunteu els arxius o fitxers de la documentació necessària pel tràmit.

  Consulteu les condicions que han de complir els documents electrònics perquè s'acceptin en aquest portal i la manera de generar-los.

 3. Confirmeu-ne les dades i signeu la sol·licitud per presentar-la al registre telemàtic.

I desprÚs...

Es procedirà a notificar la resolució per la que s’atorga o denega l'autorització.

Posteriorment l’Ajuntament liquidarà i es notificarà la taxa per Serveis Generals de l’Ajuntament de Barcelona.

Qui ho pot demanar?
 • Persones físiques o jurídiques titulars de l'activitat de transport escolar que se sol·licita exercir.
 • Representants degudament acreditats.
Documentaciˇ

Petició per a empresa titular:

 • Sol·licitud d’autorització per a la prestació del servei de transport escolar i de menors, on s'inclou una declaració responsable del compliment de la legislació vigent aplicable.
 • Annex 1. Relació complementària de vehicles dedicats al servei. En cas que necessiteu relacionar més vehicles.
 • Annex 2. Descripció de cadascuna de les rutes per les que se sol·licita autorització. En tots els casos.
 • Declaració responsable exposant la justificació de la durada dels itineraris, en els casos en que aquests superin la durada màxima d’una hora, si s’escau.

Petició per a empresa substitutòria i/o col·laboradora:

Dates
 • La sol·licitud ha de formular-se amb caràcter previ a l’inici de l’activitat de transport escolar.
 • El termini màxim per resoldre és de 6 mesos. Un cop transcorregut aquest temps sense que s’hagi dictat resolució expressa s’entendrà desestimada la sol·licitud.
 • El termini de validesa de l’autorització és el corresponent al curs escolar que consta a la sol·licitud.
Preu

  Curs escolar: 2017-18

  • 14,67 euros.
Organisme responsable
Darrera actualitzaciˇ  08 / 05 / 2019