Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Com pagar les multes de trÓnsit en perÝode voluntari imposades per l'Ajuntament de Barcelona

El tràmit us indicarà els llocs on us podeu adreçar per efectuar el pagament de les multes de trànsit en període voluntari i cancel·lar el deute pendent amb l'Ajuntament de Barcelona.

Com tramitar

Presencialment
QuŔ podeu fer?

Podeu efectuar el pagament de les multes de trÓnsit que es troben en perÝode voluntari.

QuŔ necessiteu saber?
Com es fa el trÓmit?

1. Multes interposades per la Guàrdia Urbana:

Amb la butlleta groga es pot pagar dins les 48 hores següents a la denúncia a qualsevol Unitat Territorial de la Guàrdia Urbana (comptat de dilluns a divendres), on es lliurarà a l'interessat un document per pagar allà mateix directament, o en les diferents entitats col·laboradores.

Les multes imposades amb sistema PDA es poden pagar al moment a l'agent. Si l'avís porta codi de barres es disposa d'un termini de 20 dies per efectuar el pagament en qualsevol entitat col·laboradora.

S l'avís no porta codi de barres, es pot recollir la notificació en les Unitats Territorials de la Guàrdia Urbana, en qualsevol moment, i pagar-lo a les entitat col·laboradores, també en el termini de 20 dies.

2. Multes interposades pels vigilants de les àrees d'estacionament regulat (zones blaves i àrea verda):

Si troba un avís de denúncia de l'àrea verda i zona blava, així com els avisos de denúncia de qualsevol estacionament (doble filera, càrrega i descàrrega, etc) i sempre en un termini no superior a 5 dies, pot adreçar-se als dipòsits municipals no finalistes: Sant Genís, Badajoz i Joan Miró.

Aquestes multes sempre es generen amb sistema PDA. Les butlletes, també de color groc, es diferencien de les de la Guàrdia Urbana per què només indiquen la data, la matrícula i el número d'avís.

Al dipòsit es notificarà i el rebut es podrà pagar en un termini de 20 dies a les entitats col·laboradores.

En els casos d'infraccions que comportin la possible retirada del carnet no es lliurarà rebut per pagar i es cobrarà en efectiu a la Guàrdia Urbana.

3. Si disposa de la notificació de la denúncia pot fer el pagament, amb descompte del 50%, en qualsevol de les entitats col·laboradores que s'esmenten a la mateixa notificació.

4. Amb la notificació de la sanció pot efectuar el pagament, sense cap tipus de descompte, en qualsevol de les entitats que s'indiquen a la notificació.

Si no disposa del document de pagament consulti el tràmit "Còpia del document per efectuar el pagament de multes de trànsit de l'Ajuntament de Barcelona".

Si desitja efectuar el pagament a través del Telèfon gratuït del Civisme o de manera telemàtica, consulti el tràmit "Pagament de tributs municipals, preus públics i multes amb targeta bancària o amb càrrec al compte corrent o llibreta".

Qui ho pot demanar?

Ho pot pagar qualsevol persona.

Documentaciˇ

Per poder fer el pagament de la multa, cal disposar d'un dels documents següents:

 • la butlleta groga de la denúncia o
 • l'avís de denúncia (en els casos d'Àrea Verda i Zona Blava) o
 • la notificació de la denúncia o
 • la notificació de la sanció

 

On es pot fer?
Dates

Pagament amb descompte o presentaciˇ d'alĚlegacions: 20 dies naturals a comptar des de l'endemÓ de la data de recepciˇ de la notificaciˇ.

Pagament sense descompte:un cop passat el perÝode de pagament amb descompte, disposarÓ de 25 dies naturals mÚs per fer el pagament sense cap reducciˇ.

á

Preu

  Tràmit gratuït.

  Caldrà fer efectiu el pagament de la multa imposada.

  Per a les denuncies per infraccions lleus, greus o molt greus sense pèrdua de punts lliurades en mà o notificades al domicili (excepte en les multes per no identificar al conductor i les d'ús d'inhibidors de radar), si el pagament es realitza en el termini de 20 dies naturals a comptar des de l'endemà de la data de recepció de la notificació, l'import de la denuncia es reduirà en un 50 %.

  Els efectes del pagament amb descompte són els següents:

  • La renúncia a formular al·legacions. En cas que es formulin, s'han de considerar no presentades.
  • La terminació del procediment, sense necessitat de dictar resolució expressa, el dia en què es faci el pagament.
  • L'esgotament de la via administrativa, i només es pot recórrer davant l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu.
  • El termini per interposar el recurs contenciós administratiu s'inicia l'endemà del dia en què tingui lloc el pagament.
  • La fermesa de la sanció en la via administrativa des del moment del pagament, que produeix efectes plens des de l'endemà.
Organisme responsable
TrÓmits relacionats