Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Rectificació del domicili al Padró Municipal d'Habitants

Rectificació de les dades d'un domicili per diferents motius:

 • Mecanització incorrecta a l'aplicació de Padró d'Habitants.
 • Canvis d'adreça o número del Pla de la Ciutat per part de l'Ajuntament.

Aquest moviment es pot fer simultàniament a tots els afectats per aquestes situacions que constin a la mateixa adreça.

Com tramitar

Telefònic
Presencialment
Què podeu fer?

Podeu sol·licitar la rectificació del domicili al padró municipal d'habitants de Barcelona.

Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?

Podeu trucar al telèfon d'informació i tramitació de l'Ajuntament de Barcelona.

Faciliteu les dades per tal de fer la rectificació de domicili.

I després...

Rebreu per correu postal, les instruccions per formalitzar el tràmit, el full de sol·licitud i la informació sobre la documentació necessària que caldrà aportar, juntament amb un sobre de retorn.

En el termini d'un mes caldrà que lliureu, per correu postal, en el sobre de retorn proporcionat, el full de sol·licitud signat i la documentació necessària per formalitzar el canvi de domicili.

Posteriorment, podreu comprovar les dades de rectificació al volant d'empadronament que rebreu, per correu postal.

Qui ho pot demanar?

Les persones majors d'edat, afectades pel tràmit, poden demanar la seva rectificació i la de la seva unitat familiar (parella i fills en comú).

Els representants legals dels menors d'edat o de persones incapacitades legalment.

Documentació

La documentació per a la tramitació telefònica ha de ser amb fotocòpia llevat que s'indiqui el contrari.

Els documents s'accepten en els idiomes oficials: català i castellà. En cas contrari s'haurà d'aportar l'original i la traducció feta pel consolat o per un traductor jurat.

La validesa de l'autorització o delegació és d'un mes a partir de la data que consti al document.

Persones majors d'edat:

 • Document d'identificació personal (*)

Persones menors d'edat:

 • Document d'identificació personal del menor, si en té
 • Llibre de família o literal de naixement del menor

Documentació per a persones representants:

 • Document judicial de l'acceptació de la tutela legal o escriptures de poders notarials.
 • Document d'identificació personal de la persona autoritzada
 • Fotocòpia del document d'identificació personal de la persona autoritzant

(*) Document d'identificació personal:

 • Persones espanyoles: DNI, passaport o permís de conduir, en vigor.
 • Persones de la Unió Europea, Suïssa, Noruega, Islàndia o Liechtenstein: targeta de residència, passaport, document d'identitat del país d'origen o Certificat NIE juntament amb el passaport, en vigor.
 • Persones originàries de la resta de països: targeta de residència o passaport,  en vigor.

Documentació relativa al domicili on es fa la inscripció al Padró, segons sigui el cas:

Domicili de propietat:

Si al rebut de l’Impost de béns immobles (IBI) consteu com a titular no heu d’aportar justificació, es comprova d’ofici.

En cas que no consteu al rebut de l’Impost de béns immobles (IBI) com a titular, heu de justificar la propietat amb un dels següents documents:

 • Escriptura de propietat de l'habitatge on la persona que demana la inscripció ha de constar com a propietària. En cas d'haver usdefruit cal l'autorització expressa del titular del dret, signada original i la fotocòpia del seu document d'identificació.
 • Contracte privat de compravenda, amb antiguitat inferior a 1 any, on la persona que demana la inscripció ha de constar com a propietària actual.
 • Escriptura d'acceptació d'herència, en el cas d'habitatges heretats. El document ha de tenir una antiguitat màxima d'1 any des de la data de defunció de la persona que ha deixat en herència l'habitatge.
 • Nota simple del Registre de la Propietat, amb una validesa de 3 mesos.

Domicili de lloguer:

 • Contracte de lloguer vigent (no indefinit) amb una durada mínima de 6 mesos. Si és de vigència inicial inferior a 6 mesos, haurà de ser un contracte prorrogat per sobre d’aquest termini (la pròrroga haurà de constar de manera explícita).
 • Contracte de lloguer prorrogat, acompanyat de pròrroga vigent.

En els casos de:

 • Contracte de lloguer no vigent, però prorrogable (la clàusula de pròrroga haurà de constar de manera explícita) (*)
 • Contracte indefinit, sempre que hagin transcorregut 4 anys o més des de l’entrada en vigor del contracte (*)
 • Contracte indefinit amb document de subrogació per termini igualment indefinit, sempre que hagin transcorregut 4 anys o més des de l’entrada en vigor de la subrogació (*)

(*) Caldrà aportar qualsevol dels documents que es relacionen a continuació, juntament amb el propi contracte de lloguer:

-Últim rebut de lloguer, pagat en els darrers dos mesos, on han de constar les dades completes per identificar el lloguer.

-Últim rebut o justificant bancari de serveis de subministrament (llum, aigua, gas), pagat a nom del llogater, en els darrers tres mesos, on ha de constar la mateixa codificació del domicili especificada al contracte de lloguer. No s’accepten rebuts de contractes de telefonia mòbil o accés a internet.

-Transferència bancària, on han de constar les dades necessàries per identificar el lloguer.

Altres situacions:

En cas de separació o divorci, sentència on es concedeix l'ús i gaudi de l'habitatge a un dels cònjuges, acompanyada d'un dels documents esmentats anteriorment per a l'acreditació del domicili.

Autorització expressa per a la inscripció al domicili, signada original, d’una persona major d’edat, acompanyada d'una fotocòpia del seu document d'identitat on ha de constar la signatura i només pot autoritzar a empadronar-se al domicili:

 • El propietari de l'habitatge (no és requisit que estigui empadronat) justificant la titularitat d'acord amb els documents abans esmentat.
 • El llogater de l'habitatge (no és requisit que estigui empadronat) justificant la titularitat d'acord amb els documents abans esmentat.
 • Persona empadronada que autoritzi la parella i/o els fills -acreditant la relació documentalment amb llibre de família, certificat de matrimoni o certificat o escriptura de parella estable- (No cal acreditar documentalment la titularitat de l’habitatge)

L'Ajuntament està facultat per a sol·licitar documentació addicional acreditativa de la residència habitual al domicili per comprovar la veracitat de les dades contingudes al Padró municipal d'habitants.

On es pot fer?
Dates

L'imprès de sol·licitud té una validesa d'un mes.

Preu

  tràmit gratuït

Organisme responsable
Darrera actualització  16 / 11 / 2018