Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona
Empreses | Ciutadans

Concessiˇ de l'˙s dels quioscos de premsa

En data 9 d'octubre de 2013 s'aprova la Concessió de l'ús privatiu del domini públic dels quioscos, de propietat municipal, situats a la via pública o a d'altres espais d'ús de públic municipal, excepte els situats a la Rambla, per a la venda de diaris, revistes, llibres i, en general, altres publicacions periòdiques.

Aquesta Concessió adjudica de forma directa als actuals titulars de les llicències de quioscos de premsa que són en vigor i que han estat prorrogades fins l'any 2013, prèvia sol·licitud expressa de modificació de Llicència d'ocupació de via pública per a quioscos de premsa a Concessió de l'ús privatiu del domini públic dels quioscos de premsa.

En cas de no presentar l'esmentada sol·licitud de modificació o que aquesta no sigui acceptada, es produirà la reversió del quiosc en favor del municipi i quedarà vacant. Posteriorment, amb tots els quioscos que hagin quedat com a vacants, es realitzarà un concurs públic per adjudicar els quioscos buits on podrà presentar-se qualsevol persona interessada.

Com tramitar

Presencialment
Com es fa el trÓmit?

L'Ajuntament de Barcelona fa arribar als titulars que actualment tenen en vigor la Llicència d'Ocupació de Via Pública per a Quioscos de Premsa la informació necessària per sol·licitar la modificació de la llicència vigent a Concessió de l'ús privatiu del domini públic dels quioscos.

A les oficines de la Direcció de Patrimoni els interessats podran obtenir el Plec de Condicions, les instàncies especiífiques per a la sol·licitud de modificació i tota la documentació necessària.

Els interessats presentaran la sol·licitud juntament amb la documentació justificativa, a la Direcció de Patrimoni pel canvi de llicència a concessió de l'ús privatiu del domini públic dels quioscos o Concessió Demanial.

Qui ho pot demanar?

Els titulars de llicŔncies de quiosc de premsa de la ciutat, exceptuant els instalĚlats a la Rambla, que estiguin en vigor, podran solĚlicitar la conversiˇ de la llicŔncia a Concessiˇ de l'˙s privatiu del domini p˙blic dels quioscos de premsa.

Documentaciˇ

En tots els casos:

 • Instància de sol·licitud de transformació de la llicència actual de quiosc en concessió demanial, degudament complimentada i signada.
 • Declaració responsable, de què la persona sol·licitant no es troba incorreguda en cap causa de prohibició per contractar amb l'administració i de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents.
 • Document que acrediti la personalitat i la capacitat d'obrar del futur titular de la concessió
 • Fotocòpia de la declaració censal amb l'epígraf corresponent com a venedor de premsa
 • Documents que acreditin la solvència econòmica i financera
 • Fotocòpia de l'actual llicència que posseeix sobre el quiosc de premsa que sol·licita transformar en concessió demanial.

Per a persones físiques:

 • Fotocòpia del Document d'Identificació personal.
 • Declaració de sotmetre's a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, en cas de persona estrangera.

Per a persones jurídiques, a més:

 • Còpia autèntica de l'escriptura de constitució i modificació, si s'escau, degudament inscrita en el Registre Mercantil.
 • Còpia del CIF de l'entitat.

Per a representants de persones jurídiques o físiques:

 • Fotocòpia, si s'escau, del document públic d'apoderament, degudament inscrit en el Registre públic corresponent i validat per la secretaria General de la Corporació o persona en qui delegui.
 • Fotocòpia del Document d'Identitat Personal de la persona representant.

* Els documents presentats en fotocòpia hauran d'estar legitimats per notari o compulsats amb el seu original per un funcionari de la Direcció de Patrimoni de l'Ajuntament de Barcelona.

On es pot fer?
Dates

Presentaciˇ de peticions: del 26 d'octubre fins les 12:00 hores del 25 de novembre de 2013.

El termini de concessiˇ serÓ fins el 13 de setembre de 2030.

Preu

  El cànon serà la suma de les taxes anuals corresponents per la utilització privativa del domini públic i la prestació d'altres serveis, per unitat de quiosc i per grup d'emplaçament.

  El cànon anual s'abonarà des del moment de formalització de la concessió, per mensualitats naturals dins els deu primers dies naturals de cada mes i mitjançant domiciliació bancària.

Organisme responsable
TrÓmits relacionats
Darrera actualitzaciˇ  28 / 02 / 2019